Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke usluga izrade projektne dokumentacije za hitnu sanaciju destabilizovanog kamenog zasjeka na desnoj obali rijeke Radobolje, u naselju Šemovac

Datum objave: 12.03.2021. 08:13 / Izvor: Akta.ba, 24.02.2021.

Gradonačelnik

Hercegovačko-neretvanska županija

Hercegovačko-neretvanski kanton

Federacija Bosne i Hercegovine Bosna i Hercegovina

Broj: 02-11-2558/21

Mostar: 24.02.2021. god

 

Temeljem člana 17. stav (1) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) (Zakon), člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova, u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 2/15 i 5/18) (Pravilnik) i člana 43. Statuta Grada Mostara („Gradske službeni list Grada Mostara" broj: 4/04, „Službeni list Grada Mostara" broj: 8/09 i 15/10) gradonačelnik Grada Mostara donosi

 

POSEBNU ODLUKU

o pokretanju postupka Javne nabavke izrade projektne dokumentacije za hitnu sanaciju destabilizovanog kamenog zasjeka na desnoj obali rijeke Radobolje, u naselju Šemovac

 

Član 1.

(1) Predmet Javne nabavke (u daljnjem tekstu nabavka): izrada projektne dokumentacije za hitnu sanaciju destabilizovanog kamenog zasjeka na desnoj obali rijeke Radobolje, u naselju Šemovac.

 

Član 2.

(1)       Procijenjena vrijednost nabavke: 6000,00 KM (bez PDV-a)

(2)       Izvor finansiranja: Budžet Grada Mostara - namjenska sredstva za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća prenesena iz predhodnih godina.

(3)       Oznaka iz jedinstvenog riječnika javnih nabavki: 71242000-6 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

 

Član 3.

(1) Vrsta postupka nabavke: Direktni sporazum.

 

Član 4.

(1) Nosilac aktivnosti provođenja nabavke: Odjel za organizaciju, pravne poslove, opću upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo.

 

Član 5.

 (1) Odluka stupa na snagu danom donošenja 

Obrazloženje

Obzirom da je na lokalitetu Starog Grada u Mostaru došlo do odrona kamenog zasjeka u naselju Šemovac i da je potkopan dio ceste, nastala je potreba za žurnim mjerama sanacije navedenog lokaliteta.

 

Na osnovu naprijed navedenog a u skladu sa čl. 17 stav (1) Zakona, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Dostaviti:

1.         Službi za finansije i budžet

2.         u spis

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: