Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Mikroprom Derventa

Datum objave: 26.05.2017. 13:42 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 49, 24.05.2017

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju, broj: 60 0 L 024877 17 L, od 12.5.2017. godine, u 08,00 časova, otvoren je postupak likvidacije nad dužnikom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge “Mikroprom” Derventa, sjedište: Velika Sočanica bb, Derventa. Za likvidacionog upravnika imenuje se Stevanović Zoran iz Doboja.

I - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra čunajući od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, likvidacionom sudu prijave potraživanja koja imaju prema likvidacionom dužniku. Povjerioci su dužni u dva primjerka dostaviti prijavu, uz priloge, te priložiti dokaz o osnovanosti potraživanja. Uz prijavu povjerioci su dužni dostaviti dokaz o uplati sudske takse na prijavu u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM (uplatu izvršiti na žiro račun broj: 562-0990000055687, budžet Republike Srpske, Banja Luka, vrsta prihoda 722211, opština 028, budžetska organizacija broj: 1087001).

II - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, obavijeste likvidacionog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje.

III - Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.


IV - Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za utorak 27.6.2017. godine, sa početkom u 12,00 časova. Ročište će se održati u prostorijama ovog suda, sudnica broj II.

(60 0 L 024877 17 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: