Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom Fanmi Company d.o.o. Tuzla

Datum objave: 25.02.2021. 11:58 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Tuzli, sudija Antonela Đaković, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Fanmi Company" d.o.o. Tuzla, ul. Rudarska do 68, a nakon saslušanja zastupnika predlagača, dana 17.02.2021. godine donio je slijedeće


RJEŠENJE

 


Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "Fanmi Company" d.o.o. Tuzla, ul. Rudarska do 68, MBS 32-01-0108-20, sa danom 17.02.2021. g. u 11,00 sati. Za likvidatora se imenuje Eldar Jusufović iz Tuzle, ul. Rudarska br. 55, koji je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti sudu ili izjaviti da likvidacioni dužnik ne posjeduje imovinu i da je sve obaveze izmirio. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika , te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 29.03.2021. godine, sa početkom u 08,30 sati u prostorijama Općinskog suda u Tuzli, ZAVNOBiH-a bb, I sprat, kancelarija broj 136.

 

Broj 32 0 L 393244 21 L
17. februara 2021. godine
Tuzla
(03-3-628/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: