Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom Otus d.o.o. Pale

Datum objave: 31.12.2019. 07:55 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 106, 13.12.2019

Kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu Rješenjem broj: 61 0 L 013014 19 L, od 28.11.2019. godine, otvoren je postupak likvidacije nad: “Otus” d.o.o. Pale, Ul. Jovana Cvijića br. 1, Pale, JIB 4402904940009, matični broj 11043097. Za likvidacionog upravnika imenuje se Borko Šupeta iz Istočnog Sarajeva, kome se nalaže da izvrši popis imovine i obaveza likvidacionog dužnika. Pozivaju se povjerioci likvidacionog dužnika da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka likvidacije u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja potraživanja ovom sudu pismenim podneskom uz obavezu prilaganja dokumentacije iz koje proizilazi osnovanost potraživanja (u dva primjerka).

Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja (minimalni iznos je 50,00 KM, a maksimalni 10.000,00 KM). Iznos sudske takse uplatiti na žiro račun broj 562-099-0000055-687, budžet Republike Srpske, vrsta prihoda 722211, budžetska organizacija 1088001, pozivom na broj spisa 61 0 L 013014 19 L. Pozivaju se povjerioci da likvidacionom upravniku prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika te naznače predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja i osigurano potraživanje.

 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izmire. Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) određuje se za četvrtak, 20.2.2020. godine, u 11.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, Ulica vojvode Radomira Putnika bb, Istočno Sarajevo. Nakon ispitnog ročišta, ako se steknu zakonski uslovi, odmah će se održati i izvještajno ročište i ročište za zaključenje postupka likvidacije ako ne bude neizmirenih i spornih potraživanja. Rješenje i oglas o otvaranju postupka likvidacije objaviće se na oglasnoj tabli Suda 28.11.2019. godine, u “Službenom glasniku Republike Srpske” te će se dostaviti Registru Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu radi zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.
(61 0 L 013014 19 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: