Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom WIT d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Čelić

Datum objave: 30.12.2019. 15:15 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 97, 25.12.2019

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Arnaut Faruk, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "WIT" d. o.o. za proizvodnju, promet i usluge Čelić, Čelić bb, zastupanog po punomoćniku Braci Mazaloviću advokatu iz Tuzle, dana 17.12.2019. godine donosi

 

RJEŠENJE


Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "WIT" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Čelić, Čelić bb sa danom 17.12.2019. godine u 15,00 sati.
Za likvidatora se imenuje advokat Brazo Mazalović iz Tuzle, punomoćnik društva likvidacionog dužnika.
Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.
Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražu predmetima imovine likvidacionog dužnika , te je potrebno navesti predmet na kom potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.
Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan UTORAK 18.02.2020. godine, sa početkom u 08,30 sati, koje će održati na adresi ul. ZAVNOBiH-a bb, Tuzla (Nova zgrada suda).

 

Broj 32 0 L 367485 19 L
17. decembra 2019. godine
Tuzla
(03-3-4826/19)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: