Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom BL flex društvo sa ograničenom odgovornošću Banjaluka

Datum objave: 21.06.2017. 13:13 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 58, 16.06.2017

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 122254 17 L, od 1.6.2017. godine, otvoren likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom: “BL fl ex” društvo sa ograničenom odgovornošću Banjaluka, Ulica kralja Aleksandra I Kara đorđevića broj 122, Banjaluka. Likvidacioni upravnik je Stevan Beri ć iz Banjaluke, Ulica mojkova čka broj 70.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra čunajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave Sudu svoja potraživanja pismenim podneskom uz obavezu prilaganja dokumentacije iz koje proizlazi osnovanost potraživanja. u dva primjerka. Povjerioci su dužni uplatiti taksu za prijavu potraživanja na žiro račun republički javni prihodi - takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici likvidacionog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ro čište za ispitivanje potraživanja određuje se za srijedu, 6.9.2017. godine, u 9,30 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Ulica Gundulićeva broj 108, sudnica broj 4/I. Rješenje i oglas o otvaranju likvidacionog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 1.6.2017. godine.

(57 0 L 122254 17 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: