Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem AL - FALAH d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 06.07.2017. 11:55 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 49, 30.06.2017

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Elma Zorabdić u likvidacionom postupku nad pravnim licem "AL-FAL AH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, usluge i nekre tnine Sarajevo, ul. Gradačačka br. 92, Sarajevo na ročištu održanom dana 22.06.2017. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1.Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AL-FALAH" Društvo saograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, usluge i nekretnine Sarajevo, ul. Gradačačka br. 92, Sarajevo.

2. Za likvidatora se imenuje advokat Tarik Kapetanović iz Sarajeva.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0625-16, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 642628 17 L
22. juna 2017. godine
Sarajevo
(03-3-1984/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: