Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem BM kartonka d.o.o. Prnjavor

Datum objave: 27.02.2021. 10:29 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 17, 26.02.2021

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 133895 20 L, od 16.2.2021. godine, otvoren likvidacioni postupak nad pravnim licem “BM kartonka” d.o.o. Prnjavor, Ul. Mirka Bijelića br. 28. Za likvidacionog upravnika imenuje se Žarko Janković iz Prnjavora. Likvidacioni postupak otvoren je 15.2.2021. godine kada je Rješenje o otvaranju postupka likvidacije objavljeno na oglasnoj tabli Suda. Rješenje će u cijelosti biti objavljeno i na internet stranici APIF-a u neprekidnom trajanju od 30 dana. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu dostavljanjem prijave, te prilože dokaze o osnovanosti potraživanja i dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj: 562-099-00000556-87 budžet Republike Srpske, vrsta prihoda 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” obavijeste likvidacionog upravnika i Sud o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje. Pozivaju se dužnici likvidacionog dužnika da svoje dugove izmire bez odlaganja. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 17.5.2021. godine, u 12.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva ulica 108, sudnica br. 16/II. Ročište na kom će se na osnovu izvještaja likvidacionog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Nalaže se Registru ovog suda da u Registru poslovnih subjekata uz naziv likvidacionog dužnika upiše oznaku: “u likvidaciji”, a u rubrici: “lica ovlašćena za zastupanje poslovnog subjekta” upiše likvidacioni upravnik, te Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Prnjavor da izvrši upis zabilježbe u zemljišnim knjigama ukoliko se likvidacioni dužnik vodi kao vlasnik i posjednik nekretnina.

 

(57 0 L 133895 20 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: