Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem BZ Feniks FBI P.O. Tomislavgrad

Datum objave: 25.02.2021. 15:35 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Livnu u likvidacionom pos tupku nad pravnim licem BZ "Feniks FBI" P.O. Tomislavgrad na ročištu održanom dana 17.02.2021. godine donio je slijedeće


RJEŠENJE

 

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem BZ Feniks FBI P.O. Tomislavgrad.

2. Za likvidatora se imenuje Bariša Letica iz Tomislavgrada.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Registarskom sudu u Livnu Općinskog suda u Livnu na broj rješenja o registraciji 068-0-Reg-17-000 017 od dana 15.02.2017. godine, MBS 68-05-0001-17, radi upisa zabilježbepokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 


Broj 68 0 L 061644 20 L
17. veljače 2021. godine
Livno
(03-3-621/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: