Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem DISS Društvo za računarstvo i finansijski konsalting d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 26.07.2017. 09:04 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 54, 19.07.2017

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Edina Bučan u likvidacionom postupku nad pravnim licem "DISS" Društv o za računarstvo i finansijski konsalting d.o.o. Sarajevo, ul. Tešanjska do br. 11, Sarajevo na ročištu održanom dana 06.06.2017. godine, donio je slijedeći

 

OGLASI

 

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "DISS" Društvo za računarstvo i finansijski konsalting d.o.o. Sarajevo, ul. Tešanjska do br. 11, Sarajevo.
2. Za likvidatora se imenuje Hajrudina Dortbučuk iz Sarajeva.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu u dva primjerka (glavnica, uglavničena kamata i to od dana dospijeća potraživanja pa do dana otvaranja likvidacionog postupka uz dostavljanje dokaza o izvršenom obračunu kamata). Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0957-11 (stari broj 1-26096), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 626207 17 L
06. jula 2017. godine
Sarajevo
(03-3-2042/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: