Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu SORT d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 09.02.2021. 11:57 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 9, 03.02.2021


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Društvo za p roizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu "SORT" DOO SARAJEVO, Ul. Braće Begić br. 34, na ročištu održanom dana 28.01.2021. godine, donio je slijedeće

 

 

RJEŠENJE

 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu "SORT"DOOSARAJEVO, ul.Braće Begić br. 34 

2. Za likvidatora se imenuje SELMANOVIĆ REFIK, ul. B. Begića 34, Sarajevo.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0416-11 (stari broj 1-8099), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Nakon što je objavljeno prednje rješenje, prisutni izjavljuje da se odriče prava na žalbu, pa predlaže da se na rješenju konstatuje da je isto pravosnažno sa danom donošenja.

 

 

Broj 65 0 L 827188 20 L
28. januara 2021. godine
Sarajevo
(O-101/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: