Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem ELLA d.o.o. za usluge i trgovinu Odžak

Datum objave: 10.07.2017. 10:23 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 49, 30.06.2017


Općinski sud u Orašju, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "ELLA" d.o.o. za usluge i trgovinu Odžak, ul. Proleterska br. 126. na ročištu održanom dana 22.06.2017. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE

 


1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ELLA" d.o.o. za usluge i trgovinu Odžak, ul. Proleterska br. 126.
2. Za likvidatora se imenuje Hajrudin Kunalić iz Doboja.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Orašju Odjeljenje za registar, na broj rješenja U/I-73/02 od 23.05.2002. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-1306, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 25 0 L 045090 17 L
22. juna 2017. godine
Orašje
(03-3-1968/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: