Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem FILTER ARHITEKTURA d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 22.02.2021. 14:35 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 13, 17.02.2021


Općinski sud u Sarajevu, u likvidacionom postupku koji se vodi nad pravnim licem FILTER ARHITEKTURA DOO SARAJEVO L, ul. Husrefa Redžića broj 12., Sarajevo na ročištu održanom dana 11.02.2021. godine

 

RJEŠENJE

 


1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem FILTER ARHITEKTURA DOO SARAJEVO L, ul. Husrefa Redžića broj 12., Sarajevo.
2. Za likvidatora se imenuje Islambegović Vedad iz Sarajeva, ulica Muhameda Hadžijahića 37 Sarajevo.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacionipostupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-0148-13, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionogpostupka objaviti će se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.
Nakon što je objavljeno prednje rješenje, prisutni izjavljuje da se odriče prava na žalbu, pa predlaže da se na rješenju konstatuje da je isto pravosnažno sa danom donošenja.

 

Broj 65 0 L 880831 20 L
11. februara 2021. godine
Sarajevo
(O-160/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: