Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem INOPA TRADE Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 25.02.2021. 15:48 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "INOPA TRADE" Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Esada Midžića do broja 1 Sarajevo, na ročištu održanom dana 11.02.2021. godine, objavio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "INOPA TRADE" Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Esada Midžića do broja 1 Sarajevo.
2. Za likvidatora se imenuje Ćamil Pandžo iz Sarajeva, ulica Esada Midžića broj 1.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-14443 radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

 

Broj 65 0 L 856258 20 L
11. februara 2021. godine
Sarajevo
(O-180/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: