Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem MAJA PROMET d.o.o. Cazin

Datum objave: 03.07.2017. 12:31 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 48, 28.06.2017


Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Senja Džafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "MAJA PROMET" - Cazin, na ročištu, dana 24.05.2017. godine, donio je sljedeći

 

OGLAS

 

Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "MAJA PROMET" - Cazin, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 1-156-00.
Za likvidatora se postavlja Hase Duraković, osnivač društva, na adresi - Cazin.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, prijave potraživanja ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti.
Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, matični broj subjekta 1-156-00.
Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda.

 

Broj 17 0 L 080729 16 L
24. maja 2017. godine
Bihać
(03-3-1941/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: