Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem MEDICAL Agencija za posredovanje u zapošljavanju d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 15.02.2021. 14:55 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 11, 10.02.2021


Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Elma Zorabdić u likvidacionom postupku nad pravnim licem "MEDICAL" Agencija za posredovanje u zapošljavanju d.o.o. Sarajevo, ul. Fojnička br. 1, Sarajevo, na ročištu održanom dana
26.01.2021. godine objavio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem MEDICAL Agencija za posredovanje u zapošljavanju d.o.o. Sarajevo, ul. Fojnička br. 1, Sarajevo.
2. Za likvidatora se imenuje Semira Terović iz Sarajeva, ul. Mehmeda Arapčića br. 68.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0607-18, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije.
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

 

Broj 65 0 L 872927 20 L
26. januara 2021. godine
Sarajevo
(O-125/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: