Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem MUNA-COMERCE d.o.o. Hrasnica-Sarajevo

Datum objave: 27.06.2017. 13:38 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 46, 21.06.2017

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Sedina Duraković, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "MUNA - COMERCE" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, proiz vodnju i usluge Hrasnica - Sarajevo, na ročištu održanom dana 08.06.2017. godine, donio je slijedeće


RJEŠENJE

 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MUNA - COMERCE" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge Hrasnica - Sarajevo.

2. Za likvidatora se imenuje Hodžić Munib.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-15584, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Nakon što je objavljeno prednje rješenje, prisutni izjavljuje da se odriče prava na žalbu, pa predlaže da se na rješenju konstatuje da je isto pravosnažno sa danom donošenja.

 

Broj 65 0 L 631534 17 L
08. juna 2017. godine
Sarajevo
(O-493/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: