Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Pozitive d.o.o. Sarajevo - Ilijaš Društvo za proizvodnju, trgovinui usluge

Datum objave: 30.12.2019. 15:13 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 97, 25.12.2019


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Aida Durić-Hrvačić, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Po zitive d.o.o. Sarajevo - Ilijaš Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, ul. Hašima Spahića broj 32, na ročištu održanom dana 05.12.2019. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem Pozitive d.o.o. Sarajevo - Ilijaš Društvo za proizvodnju, trgovinui usluge, ul. Hašima Spahića broj 32, Ilijaš.
2. Za likvidatora se imenuje Amela Halilović, ul. Hašima Spahića broj 22, Ilijaš.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Imovina koja preostane pripada osnivaču društva, kojom on odgovara za obaveze društva prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu.
6. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0168-09 (stari broj 1-3507), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
7. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
8. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 791113 19 L
05. decembra 2019. godine
Sarajevo
(03-3-4834/19)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: