Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Renergija Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, konsalting i usluge

Datum objave: 26.06.2017. 11:13 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 44, 14.06.2017

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Elma Zorabdić u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Renergija " Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, konsalting i usluge, ul. Maršala Tita br. 56 D, Sarajevo, na ročištu održanom dana 07.06.2017. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Renergija" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju,konsalting i usluge, ul. Maršala Tita br. 56 D, Sarajevo
2. Za likvidatora se imenuje Nihad Salkić iz Sarajeva.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0295-15, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 643155 17 L
07. juna 2017. godine
Sarajevo
(O-472/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: