Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Saba-ing d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 21.06.2017. 09:50 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 44, 14.06.2017

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni s udija Radivoje Stanišić u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Saba-ing" d.o.o. Sarajevo ul. Hamdije Čemerlića br. 41, na ročištu održanom dana 09.06.2017. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Saba-ing" d.o.o. Sarajevo ul. Hamdije Čemerlića br. 41.

2. Za likvidatora se imenuje Đemal Šemić.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-21184, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 616169 16 L
09. juna 2017. godine
Sarajevo
(O-483/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: