Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem TRDEENIK d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 26.02.2021. 10:34 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Nebojša Joksimović, rješavajući po prijedlogu da se nad privrednim društ vom "TRDELNIK" Društvo za proizvodnju i prodaju poslastica d.o.o. Sarajevo. Sarači br. 3 Sarajevo, otvori likvidacioni postupak, na ročištu održanom dana 16.02.2021. godine, donio je slijedeće


RJEŠENJE


1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem TRDELNIK Društvo za proizvodnju i prodaju poslastica d.o.o. Sarajevo, Sarači br. 3 Sarajevo

2. Za likvidatora se imenuje Damir Begović, ul. S.H. Muvekita broj 5, Sarajevo

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Imovina koja preostane pripada osnivaču društva, kojom on odgovara za obaveze društva prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko - pravne zahtjeve prema subjektu.

6. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0550-17, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

7. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

8. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 E 874922 20 L
16. februara 2021. godine
Sarajevo
(03-3-578/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: