Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem TULIP TRAVEL d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 22.02.2021. 15:07 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 13, 17.02.2021


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Društvo sa ograničenom odgovornošću "TULIP TRAVEL" d.o.o. Sarajevo ulica Josipa Štadlera br. 7 Sarajevo na ročištu održanom dana 11.02.2021. godine, objavio je slijedeći

 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo sa ograničenom odgovornošću "TULIP TRAVEL" d.o.o. Sarajevo ulica Josipa Štadlera br. 7 Sarajevo.
2. Za likvidatora se imenuje Muhamed Karupović iz Sarajeva, ul. Branilaca Sarajeva 20.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0912-19 radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 853272 20 L
11. februara 2021. godine
Sarajevo
(O-158/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: