Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom HIDRO-EL d.o.o Novi Travnik

Datum objave: 25.02.2021. 11:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud Travnik, sudija Živkovi ć Miralem, u likvidacionom postupku, po prijedlogu predlagača "HIDRO-EL", d.o.o. Novi Travnik Opara b.b. radi likvidacije i brisanja iz sudskog registra pravnog lica, na ročištu održanom dana 10.02.2021. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 


Otvara se likvidacioni postupak nad pravnom osobom "HIDRO-EL", d.o.o Novi Travnik Opara.b.b. Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", i oglasnoj ploći ovog suda, ne prijavi svoje potraživanje, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen. Za likvidatora se postavlja Elvis Lendo direktor koji je dužan postupiti u svemu u skladu sa odredbama Zakona o likvi dacionom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03). Po proteku navedenog roka, i pravosnažnosti rješenja predlagač će se brisati iz sudskog registra koji se vodi pod brojem MBS 51-01-0100-16. Imovina koja je preostala pripada osnivaču preduzeća, kojom on odgovara za obavezu, prema trećim osobama, koje bi eventualno, nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko pravne zahtjeve prema likvidiranom preduzeću. Oglas o likvidaciji predlagača, objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli suda. 

 

Broj 51 0 L 182506 20 L
10. februara 2021. godine
Travnik
(03-3-503/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: