Poziv na likvidacioni postupak nad Preduzećem za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i usluge Sirijus B d.o.o. Pale

Datum objave: 12.03.2021. 13:58 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 20, 10.03.2021

Kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu Rješenjem broj: 61 0 L 012891 21 L, od 19.2.2021. godine, otvoren je postupak likvidacije nad: Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i usluge “Sirijus B” d.o.o. Pale, Podgrab bb, JIB 4400568400006, JIB 4400633580009. Za likvidacionog upravnika imenuje se Dragomir Stjepanović iz Rogatice, kome se nalaže da izvrši popis imovine i obaveza likvidacionog dužnika. Pozivaju se povjerioci likvidacionog dužnika da u roku od 30 dana, ra čunajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka likvidacije u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja potraživanja ovom sudu pismenim podneskom, uz obavezu prilaganja dokumentacije iz koje proizilazi osnovanost potraživanja (u dva primjerka). Povjerenici su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja, i to u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja (minimalni iznos je 50,00 KM, a maksimalni je 10.000,00 KM). Iznos sudske takse uplatiti na žiro račun, broj: 562-099-0000055-687, budžet Republike Srpske, vrsta prihoda 722211, budžetska organizacija 1088001, pozivom na broj spisa 61 0 L 012891 21 L.

Pozivaju se povjerioci da likvidacionom upravniku prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te naznače predmet na kojem se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izmire. Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) određuje se za srijedu, 14.4.2021. godine, u 11.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, Ulica vojvode Radomira Putnika bb, Istočno Sarajevo. Nakon ispitnog ročišta, ukoliko se steknu zakonski uslovi, odmah će se održati i izvještajno ročište, te ročište za zaključenje postupka likvidacije ukoliko ne bude neizmirenih i spornih potraživanja. Rješenje i oglas o otvaranju postupka likvidacije objavi će se na oglasnoj tabli Suda 19.2.2021. godine, u “Službenom glasniku Republike Srpske”, te će se dostaviti Registru Okružnog privrednog suda u Isto čnom Sarajevu radi zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Pouka o pravnom lijeku: protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Žalba se podnosi putem ovog suda.

 

(61 0 L 012891 21 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: