Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad pravnim licem Swisslion Agroplod društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje

Datum objave: 05.03.2021. 13:56 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 19, 05.03.2021

Okružni privredni sud u Trebinju, likvidacioni sudija Danica Vojinović, rješavajući po prijedlogu osnivača Prehrambene industrije “Swisslion” d.o.o. Skoplje, Butel, Vizbegovo, Jadranska magistrala broj 127, 1000 Skoplje, zastupanog po punomoćniku Ranku Kuzmanu iz Trebinja, Sunčana ul. 36, da se pokrene postupak sprovođenja skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad imovinom pravnog lica: “Swisslion Agroplod” društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, sa sjedištem u Ul. knez Mihajlova 5, Trebinje, zastupnik Vesna Vujović Curać, van ročišta, 8.2.2021. godine, donio je sljedeće

 

RJEŠENJE

1. Otvara se i istovremeno zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad pravnim licem: “Swisslion Agroplod” društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, JIB 4404403300002, MB 11175937.
2. Ovim rješenjem vrši se zabilježba u Odjeljenju za sudski registar ovog suda, a po pravosnažnosti Rješenja izvršiće se brisanje poslovnog subjekta iz Registra ovog suda.
3. Ovo rješenje objaviće se na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge, a izreka Rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, uz napomenu da je Rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije u neprekidnom trajanju od 30 dana.
4. Nalaže se ProCredit bank d.d. Sarajevo da sa glavnog ra čuna “Swisslion Agroplod” d.o.o. Trebinje, broj: 1941060079700192, nov čana sredstva koja se odnose na novčani ulog od 1.955,83 KM doznači na žiro račun Privrednog društva “RDT Swisslion” d.o.o. Trebinje, broj: 161-020- 00370300-42, otvoren kod Raiffeisen bank d.d. - Filijala Trebinje.
5. Rješenje će se dostaviti predlagaču putem lica ovlašćenog za prijem pismena i drugim licima u skladu sa zakonom.

 

Likvidacioni sudija,
Danica Vojinović, s.r.

 

(62 0 L 012581 21 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: