Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravne osobe Naldon d.o.o. Istočno Sarajevo

Datum objave: 24.01.2020. 09:24 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 4, 21.01.2020

Kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu Rješenjem broj: 610 St 012828 19 St, od 26.12.2019. godine, otvoren je stečajni postupak nad imovinom pravne osobe “Naldon” d.o.o. Istočno Sarajevo. Ive Andrića 19 H, Istočno Sarajevo, JIB 4403666360003, matični broj 11111106.

Za stečajnog upravnika imenuje se Radoslav Bratić iz Pala, sa liste ste čajnih upravnika.

Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 26.12.2019. godine, u 13,00 časova.

Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja Sudu uz obvezu prilaganja dokumentacije iz koje proizilazi osnovanost potraživanja (u dva primjerka), pozivom na broj predmeta: 61 0 St 012828 19 St, shodno članu 169. Zakona o stečaju. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu 1% od visine prijavljenog potraživanja, s tim da ista ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a koja će se uplatiti na budžetski račun javnih prihoda Banja Luka, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722211, opština 085, budžetska organizacija 1088001. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” obavijeste stečajnog upravnika o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuju pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja i osigurano potraživanje.

Pozivaju se osobe koje imaju obveze prema stečajnom dužniku da ih bez odgađanja izvršavaju prema stečajnom dužniku. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u Registru Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu.
Određuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za 13.2.2020. godine, u 11,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, Ulica vojvode Radomira Putnika bb, Istočno Sarajevo. Nakon ispitnog ročišta, ako se steknu zakonski uslovi, odmah će se održati i izvještajno ročište. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavić e se istog dana kad je i donesen, odnosno 26.12.2019. godine na oglasnoj tabli ovog suda, te će se objaviti i u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na internet stranici APIF. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviće se nadležnom tužilaštvu i “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Stečajni sudija,
Almina Oruč, s.r.

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Žalba se podnosi putem ovog suda.
(61 0 St 012828 19 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: