Poziv na stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika Društvo za građevinarstvo, upravljanje i održavanje objekata NG GROUP d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 05.03.2021. 08:50 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 17, 03.03.2021


Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Joksimović Nebojša, rješavajući po prijedlogu da se nad imovinom dužnika Druš tvo za građevinarstvo, upravljanje i održavanje objekata NG GROUP d.o.o. Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 10 Sarajevo, otvori stečajni postupak, na ročištu dana 16.02.2021. godine donio je slijedeće


RJEŠENJE

 

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika Društvo za  građevinarstvo, upravljanje i održavanje objekata NG GROUP d.o.o. Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 10 Sarajevo.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Manso Elmedina, ul. Omladinska broj 39, Vogošća, koji ima sva prava i obaveze utvrđene odredbom člana 25. Zakona o stečajnom postupku i svoj izvještaj je dužandostaviti u dva primjerka i to 8 dana prije zakazanog ročišta.

3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 16.02.2021. godine u 09.45 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" pozivom na broj gornji prijave svoja potraživanja sudu, podneskom u dva primjerka sa dokazima. Prijava mora sadržavati ime i prezime/naziv povjerioca i adresa, ako stranku zastupa advokat punomoć za zastupanje, pravni osnov i ukupan iznos novčanog potraživanja (glavnica, uglavničena kamata i to od dana dospjeća potraživanja pa do dana otvaranja stečajnog postupka uz dostavljanje dokaza o izvršenom obračunu kamata), broj transakcijskog računa povjerioca i dr. podaci, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Ako se prijavljuju potraživanja o kojima je u toku parnični postupak, u prijavi se navodi sud pred kojim se vodi taj postupak uz navođenje broja predmeta. Potraživanja nižerangiranih povjerilaca se prijavljuju samo ukoliko stečajni sudija posebno  pozove na prijavljivanje tih potraživanja. U prijavi takvih potraživanja naznačuje se da se radi o potraživanju nižeg isplatnog reda kao i rang na koji povjerilac ima pravo. U protivnom nižerangirana potraživanja neće biti uzeta u obzir prilikom diobe. Razlučni povjerioci označavaju u prijavidio imovine stečajnogdužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom, te su dužni dostaviti dokaze da imaju status razlučnog povjerioca, a u prijavi naznačiti da se prijavljuju kao razlučni povjerioci. Izlučni povjerioci označavaju u prijavipredmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. Uz prijavu povjerioci su dužnipriložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi kako slijedi: Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. Taksu uplatiti na račun br. 1411965320008475, kod BBI Banke. Od plaćanja takse su oslobođena lica (povjerioci) taksativno navedena u članu 9. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo.

5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

7. Određuje se upis zabilježbe rješenja o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj MBS broj 65-01-1222-09 (stari broj 1-26437).

8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 16.02.2021. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BIH".

9. Ročište na kojem će se ispitati prijavljivanja potraživanja (ispitno ročište) se zakazuje za dan: ponedjeljak 19.04.2021. godine u 13:00 sati, soba broj 224/II Istog dana nakon završetka ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjerilaca (izvještajno ročište), na kojem će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka.

 

Broj 65 0 St 858937 20 St
16. februara 2021. godine
Sarajevo
(03-3-667/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: