Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DE-COMP društvo s ograničenom odgovornošću Banja Luka

Datum objave: 26.02.2021. 10:17 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 16, 25.02.2021

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 134373 20 St, od 9.2.2021. godine, u 13.15 časova, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DE-COMP društvom s ograničenom odgovornošću Banja Luka, Aleja Svetog Save broj 7 a, Banja Luka (MBS 1-15959-00, JIB 4402610870002). Stečajni upravnik je Boro Skopljak iz Banje Luke. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave stečajnom Sudu svoja potraživanja u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste čajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kog njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji senjihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju).

Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja na žiro račun broj: 562-099-00000556-87, budžet Republike Srpske, vrsta prihoda 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za utorak, 30.3.2021. godine, u 9.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva ulica broj 108, sudnica broj 4/I. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Nalaže se Registru ovog suda da u Registru poslovnih subjekata uz naziv stečajnog dužnika upiše oznaku: “u stečaju”, a u rubrici: “Lice ovlašćeno za zastupanje poslovnog subjekta” upiše: “stečajni upravnik”.

Nalaže se Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Banja Luka da zabilježbu o otvaranju likvidacionog postupka upiše u zemljišnoknjižne registre ako je likvidacioni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka objavljeno je na oglasnoj tabli Suda istog dana. Rješenje će se dostaviti i Agenciji za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge Banja Luka radi objavljivanja na internet stranici APIF-a.

 

(57 0 St 134373 20 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: