Poziv na usklađivanje opštinskih autobuskih redova vožnje za 2021/22. godinu

Datum objave: 15.02.2021. 11:19 / Izvor: Semberske novine, 11.02.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA LOPARE

NAČELNIK

OPŠTINSKA UPRAVA

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove


Broj: 05/5-347-1
Datum: 02.02.2021. godine

Predmet: Poziv na usklađivanje opštinskih autobuskih redova vožnje
 
Na osnovu člana 4. stav 1. i 2. i člana 10. stav 1. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Lopare, broj: 02/1-014-218/18 od 14.11.2018. go-dine, obavještavaju se prevoznici da se pokreće postupak usklađivanja redova vožnje opštinskih autobuskih linija za 2021/22. godinu, te se isti pozivaju da dostave svoje prijedloge redova vožnje.

Za usklađivanje je potrebno dostaviti:
1.    Zahtjev za usklađivanje sa podacima o prevozniku:

-    tačna adresa,
-    ime i prezime kontakt osobe,
-    broj telefona, telefaksa i e-mail,
-    ime i prezime direktora,

-    licence za preduzeće i vozila, izdate od strane nad-ležnih organa;
2.    Redove vožnje autobuskih linija za usklađivanje, i to:
-    spisak starih redova vožnje bez promjene u 5 (pet) primjeraka, prema obrascu 1. u prilogu 1. Pravilnika,
-    spisak starih redova vožnje sa promjenom u 5 (pet) primjeraka, prema obrascu 2. u prilogu 1. Pravilnika, ovjerene predloge starih redova vožnje sa promjenom u 10 (deset) primjeraka, prema obrascu 4. u prilogu 1. Pravil-nika,
-    spisak novih redova vožnje u 5 (pet) primjeraka, prema obrascu 3. u prilogu 1. Pravilnika,
-    ovjerene predloge novih redova vožnje u 10 (deset) primjeraka, prema obrascu 4. u prilogu 1. Pravilnika.
Za redove vožnje koji se održavaju u kooperaciji, obavezno navesti naziv kooperanta na redu vožnje i priložiti ugo-vor o kooperaciji, ovjeren od strane svih kooperanata.

Svi učesnici usklađivanja su obavezni dostaviti Plan angažovanja prevoznih kapaciteta i osoblja, i to za sve regi-strovane redove vožnje. U prilogu plana angažovanja, učes-nici usklađivanja su obavezni dostaviti sve registrovane redove vožnje (međuentitetske, republičke, regionalne) u
Jednom primJerku.

Sve spiskove i prijedloge, potpisane i ovjerene od strane ovlašćene osobe, treba složiti u komplete.

Troškovi usklađivanja za prevoznike:
-    za svaki najavljeni polazak i za svaki najavljeni po-vratak na novom redu vožnje, potrebno je uplatiti 50 KM i dostaviti (sa ostalom dokumentacijom) dokaz o uplati;
-    za učešće na usklađivanju redova vožnje opštinskog linijskog prevoza lica, prevoznici treba da uplate iznos od50KM.

Uplatu administrativne takse izvršiti na račun budžeta opštine Lopare u „Naša banka" a.d. Bijeljina broj: 554-003-00000490-65, šifra prihoda 722 121. Dokaz o izvrše-noj uplati je potrebno priložiti uz redove vožnje.
Navedene dokumente je potrebno dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Lopare, Ulica cara Dušana 143, zaključno sa 01.03.2021. godine, do 12,00 časova.

Pravilnik o usklađivanju i registraciji redova vožnje sa prilozima (daljinar sa minimalnim vremenima vožnje i obrasci iz tačke 2. ovog poziva) zainteresovani prevoznici mogu preuzeti na sajtu opštine Lopare
Kontakt osoba: Jovo Lukić, br. tel. 055/650-464. Napomena:
Prijedlozi redova vožnje prevoznika koji ne dostave svu gore navedenu dokumentaciju, odnosno prijedlozi re-dova vožnje koji nisu izrađeni u skladu sa odredbama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i Pravilnika o usklađivanju i registraciji redova vožnje, neće se uzi-mati u postupak usklađivanja i registracije.

NAČELNIK ODJELjENjA Srđan Lukić, dipl. ing. s.r.
 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: