Poziv za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje

Datum objave: 24.02.2021. 10:01 / Izvor: Oslobođenje, 24.02.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

 

Broj: 06.08/020-$289-P-3/21

Datum: 22.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 12. Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 108/20) i Rješenja o određivanju roka za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj broj: 06.01/020-3289/20 od 02.11.2020. godine, Ministarstvo finansija Republike Srpske, objavljuje:

 

POZIV

za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje

 

1.            Pozivaju se potražioci koji nisu verifikovali svoja potraživanja po osnovu stare devizne štednje, čije izmirenje je u nadležnosti Republike Srpske, da podnesu zahtjeve za verifikaciju.

2.            Zahtjev za verifikaciju računa stare devizne štednje podnosi se u periodu od 03. novembra 2020. godine, do 05. marta 2021. godine, Agenciji za posredničke,-informatičke i finansijske usluge (u daljem tekstu: APIF).

3.            Potražilac je dužan, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika, predati zahtjev u bilo kojoj organizacionoj jedinici APIF-a, u mjestima filijala banaka ili nižih operativnih jedinica banaka gdje su računi stare devizne štednje bili deponovani ili njima najbližim mjestima gdje se nalaze jedinice APIF-a.

4.            Za potrebe verifikacije potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje, potražilac je dužan, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika, podnijeti APIF-u sljedeću osnovnu dokumentaciju:

 • zahtjev na propisanom obrascu (obrazac se preuzima u APIF-u),
 • originalnu deviznu štednu knjižicu ili drugu originalnu bankovnu dokumentaciju, ugovor ili karticu kojom je račun stare devizne štednje otvoren,
 • pravosnažno rješenje o nasljeđivanju ako je račun stare devizne štednje stečen nasljeđivanjem,
 • ličnu kartu ili putnu ispravu potražioca,
 • rodni list za maloljetne potražioce,
 • punomoć ovjerenu kod nadležnog organa u slučaju kada punomoćnik preduzima radnje u ime potražioca,    
 • ličnu kartu ili putnu ispravu punomoćnika,
 • pravovaljan darovni ugovor ako je račun stare devizne štednje poklonjen drugom licu,
 • foto-kopiju bankovnog računa potražioca otvorenog u bankama na teritoriji Bosne i Hercegovine, na koji će se vršiti uplata gotovinske isplate stare devizne štednje i isplate po dospjelim kuponima obveznica stare devizne štednje,druge dokumente koji mogu pomoći verifikaciji, uključujući račune ili neke druge dokumente u kojima je evidentiran iznos ili vlasništvo nad računima stare devizne štednje.

 

5.            Ukoliko se APIF-u obraća lice koje nije vlasnik računa stare devizne štednje, obavezno je da, zajedno sa zahtjevom, dostavi dokumentaciju koja na zadovoljavajući način identifikuje potražioca u određenim slučajevima:

 • u slučaju smrti vlasnika računa, potraživanje po osnovu računa stare devizne štednje može se naslijediti i dokazati podnošenjem pravosnažne odluke o nasljeđivanju,
 • ako se račun stare devizne štednje pokloni drugom licu, potraživanja se dokazuju podnošenjem darovnog ugovora sačinjenog i ovjerenog kod notara.

 

6.            Za sve dodatne informacije potražioci se mogu informisati kod APIF-a.

Kontakt podaci za APIF su:

adresa - Vuka Karadžića 6,78000 Banja Luka

telefon- 051/217-443

e-mail adresa - info@apif.net.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: