(pregovarački postupak) Izvođenje dodatnih radova na izgradnji biciklističke staze na poddionici od III do I transverzale - izvođenje radova, nabavka i montaža saobraćajne signalizacije i opreme na dijelu ulice Vilsonovo šetalište

Datum objave:10.01.2020. 09:38 / Izvor: Akta.ba, 18.12.2019.

 GRAD SARAJEVO

Broj: 01/04-14-7415-3/19

Sarajevo, 18.12.2019. godine

 

Informacija o Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

 

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14) Grad Sarajevo objavljuje informaciju, da shodno članu 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za: Dodatne radove na izgradnji biciklističke staze na poddionici od III do I transverzale - izvođenje radova, nabavka i montaža saobraćajne signalizacije i opreme na dijelu ulice Vilsonovo šetalište

 

U okviru projekta izgradnje biciklističke staze na poddionici od III do I transverzale, neophodno je provesti proceduru javne nabavke putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za izvođenjem dodatnih radova, nabavke, montaže saobraćajne signalizacije i opreme na dijelu ulice Vilsonovo šetalište.

 

Na neophodnost izvođenja dodatnih radova ukazao je svojim dopisom broj:350/2019 od 20.11.12019. godine i Nadzorni organ – HS INŽENJERING Sarajevo, u kojem daje preporuku za hitno izvođenje radova na izradi saobraćajne signalizacije i opreme na dijelu ulica Vilsonovo šetalište od raskrsnice ulica Vilsonovo šetalište/Topal Osman paše (III transverzala) sve do raskrsnice u ulici Vilsonovo šetalište/Vrbanja (0 transverzala).

 

Vilsonovo šetalište je jedno od najfrekfentnijih dionica kada je u pitanju pješački saobraćaj u Sarajevu, a naročito ako se uzme u obzir da se uz samo Vilsonovo šetalište nalaze tri škole. Iscrtavanjem biciklističke staze pored pješaka, na Vilsonovom šetalištu se pojavio i veliki broj biciklista, kao i roditelja sa malom djecom, što ukazuje na to da je potrebno obezbjediti visok stepen bezbjednosti biciklista i pješaka.

 

U vezi navedenog, Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci je potrebno provesti sa ponuđačem ORMAN d.o.o. Kiseljak sa kojim je zaključen i osnovni ugovor za izvođenje radova na izgradnji biciklističke staze na poddionici od III do I transverzale.

U cilju zadovoljenja konkurentnosti, zainteresirani ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju za predmetni postupak, koja će biti postavljena na službenoj web stranici Grada Sarajeva.

 

Gradonačelnik Grada Sarajeva mr. Abdulah Skaka

 

 

Broj:01/04-14-7415-5/19
Datum:31.12.2019

 

GRAD SARAJEVO

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE I POČETNIH PONUDA U

PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

 

ZA

 

DODATNI RADOVI IZVOĐENJE RADOVA, NABAVKA i MONTAŽA SAOBRAĆAJNE

SIGNALIZACIJE I OPREME NA DIJELU ULICE VILSONOVO ŠETALIŠTE

 

Decembar 2019. godine

 

1.         OPĆI PODACI

1.1       Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Grad Sarajevo

Adresa:  Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo

Identifikacijski broi4200295100005

Telefon:033 208 340

Faks:  033 208 341

Web stranica: http://sarajevo.ba/

E mail: grad@sarajevo.ba

 

1.2 Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Merima Arifhodžić

Telefon:    033 220-766

Fax:     033 208 341

E-mail: Merima.arifhodzic@sarajevo.ba

 

1.3    Definicije pojmova / skraćenica

Pojmovi / skraćenice koji se koriste u ovoj tenderskoj dokumentaciji imaju sljedeća značenja:

„Ovlašteno lice/lica” - koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u njegovo ime ili lica koja/e imaju pismenu punomoć da djeluje/u uime ponuđača;

„Ugovorni organ” - Grad Sarajevo „Zakon” - Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14); „Postupak nabavke”- postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije;

„Podzakonski akti” - podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona;

„Ponuđač” - privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom;

„Dobavljač”- privredni subjekt kojem je nakon postupka javne nabavke dodijeljen ugovor o javnoj nabavci;

„TD” - ova tenderska dokumentacija. Postupak javne nabavke će se provesti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i TD.

1.4       Popis privrednih subjekata, koji su isključeni iz postupka javne nabavke zbog postojanja sukoba interesa, u skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama:

Kod ugovornog organa ne postoje privredni subjekti, koji se u planiranom postupku javne nabavke ugovornog organa, mogu pojaviti kao učesnici, a koji su u situacijama iz člana 52. st. (4) i (5) Zakona.

1.5       Podaci o postupku javne nabavke

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci.

Pregled procesa provođenja postupka:

Ovaj postupak ima tri glavne faze: kvalifikacionu fazu za podnošenje zahtjeva za učešće i početnih (inicijalnih) ponuda,pregovaračku fazu i fazu podnošenja konačnih ponuda.

Faza broj.1- kvalifikacija

Kandidati/ponuđači podnose zahtjeve za učešće i početene ponude na način i u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće i početne ponude koji su pristigli od kandidata/ponuđača u skladu sa odredbama čl.45. Zakona o javnim nabavkama i potvrđuje da li su kandidati/ponuđači kompetentni, pouzdani i sposobi za izvršenje Ugovora uzimajući u obzir:

a)         Ličnu situaciju kandidata/ponuđača lična sposobnost,

Ugovorni organ u fazi pretkvalifikacije sastavlja zapisnik.

Zahtjev za učešće sa podnošenjem početne ponude, podrazumjeva da kandidati/ponuđači dostave svu kvalifikacionu dokumentaciju u formi i na način kako je predviđen ovim pozivom odnosno tenderskom dokumentacijom.

Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće i početnih ponuda je 15.01.2020.godine.

Zahtjevi za učešće sa početnom ponudom koji budu dostavljeni nakon isteka roka, biće vraćeni neotvoreni, a kandidati/ponuđači neće moći pristupiti pregovorima, niti dalje učestvovati u postupku.

Faza broj 2,- Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda

Nakon zaključivanja pregovora ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje konačne ponude onim ponuđačima sa kojima je pregovarao. Ponuđači dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude prihvatljive. Ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

 

2.         PREDMET NABAVKE

2.1       Predmet nabavke

Dodatni radovi Izvođenje radova, nabavka i montaža saobraćajne signalizacije i opreme na dijelu ulice Vilsonovo šetalište

Predmet nabavke je predviđen Planom javnih nabavki ( Dodatni radovi)

Predmet nabavke je evidentiran pod CPV kodom broj:

Procijenjena vrijednost nabavke predmetnih radova je: 29.200,00 KM bez uključenog PDV-a

Obrazac za cijenu početne ponude je u prilogu ove TD i njen je sastavni dio TD.

2.2       Mjesto izvođenje radova

Mjesto izvođenja radova, isporuke i montaže robe: Vilsonovo šetalište- Sarajevo

2.3       Rok za izvođenje radova

Rok za izvođenje radova i montaže opreme je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

2.4. Garantni rok i otklanjanje nedostataka izvedenih radova

Izvođač daje garanciju za izvedene radove i ugrađeni materijal u trajanju od najmanje dvije godine.

Garancija ne obuhvata oštećenja i promjene koje nastaju usljed namjernih mehaničkih oštećenja ili dejstva agresivnih hemikalija, odnosno naknadno izvedenih radova na nestručan način.

 

Izvođač je dužan, o svom trošku, u garantnom roku, po pozivu Investitora, odmah, a najkasnije u roku od 10 dana, otkloniti sve eventualne nedostatke i oštećenja.

Ako je Izvođač napravio propust prilikom izvođenja radova ili je iste izveo nekvalitetno, dužan je odmah, a najkasnije u roku od 10 dana od prijema zahtjeva za otklanjanje nedostataka nastalih prilikom izvođenja radova izvršiti otklanjanje nedostataka bez naknade na pismeni poziv Investitora.

Rok u kojem se nedostatak mora otkloniti utvrđuje se zapisnički od strane Izvođača i Investitora.

2.5       Alternativne ponude

Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

Dostavljanje osnovne i alternativne ponude ili više alternativnih ponuda od jednog ponuđača, razlog je za odbijanje te ponude.

2.6       Ugovorna kazna

Ponuđač je dužan obavijestiti ugovorni organ ukoliko dođe do eventualnog kašnjenja u izvršenju ugovora najkasnije u roku od sedam dana od dana saznanja.

Ukoliko ponuđač ne izvrši ugovorene obaveze u ugovorenom roku, dužan je na ime ugovorne kazne fakturu za izvedene radove umanjiti za iznos od po 1%o od ukupno ugovorenog iznosa za svaki započeti dan kašnjenja do izvršenja ugovora, a najviše do 5% od ukupno ugovorenog iznosa.

Ukoliko ponuđač ne izvrši ugovor, ugovorni organ može zahtijevati ili izvršenje ugovora s novim rokom određenim aneksom ugovora ili ugovornu kaznu u iznosu od 5% od ukupno ugovorenog iznosa.

Ukoliko se tokom izvršenja ugovora utvrdi da je postupak dodjele ugovora zasnovan na značajnim greškama, nepravilnostima ili prevari za koje je odgovoran ponuđača, ugovorni organ može odbiti ili obustaviti plaćanja po ovom ugovoru, zahtijevati povrat plaćenog iznosa ili raskid ugovora u odnosu na obim i ozbiljnost grešaka, nepravilnosti ili prevara.

Ugovorna kazna ne oslobađa ponuđača od odgovornosti po propisima o obligacionim odnosima za neispunjenje ili neuredno ispunjenje ugovora, sve do namirenja stvarne štete.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo uslijed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

 

3.         USLOVI ZA KVALIFIKACIJU KANDIDATA/PONUĐAČA

3.1       Kriteriji za učešće i potrebni dokazi

3.1.1    Lična sposobnost:

U skladu sa članom 45. stav (1) Zakona Zahtjev za učešće i početna ponuda neće biti prihvatljiva ako je:

a)         je kandidat/ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;4

b)         je kandidat/ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju

postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije,

odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu s važećim propisima u

Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c)         kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog

osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili

propisima zemlje u kojoj je registriran;

d)         kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran.

Kandidat/ponuđač je u svrhu dokaza o ispunjavanju prethodnih uslova lične sposobnosti dužan dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (sud, notar ili općina). Datum izjave i ovjere iste ne smije biti stariji od 15 dana od dana predaje zahtjeva za učešće i početne ponude.

Kandidat/ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za

kvalifikaciju, ukoliko se u zahtjevu za učešće i početne ponude ne dostavi navedena Izjava, na

način na koji je traženo TD.

Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova lične sposobnosti je u prilogu ovog poziva i TD i njen je

sastavni dio.

Kandidat/ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor u predmetnom postupku nabavke je dužan u roku od pet dana od dana prijema obavještenja o rezultatima postupka dostaviti sljedeće dokaze (orginal ili kopije ovjerene od nadležnog organa (sud, notar ili općina) u svrhu dokazivanja činjenica navedenih u izjavi:

e) Uvjerenje/potvrdu nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

f)  uvjerenje/potvrdu nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran kandidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

g)  uvjerenje/potvrdu nadležne poreske uprave ili, ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrdu ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

h)  uvjerenje/potvrdu nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

Pored ovoga potrebno je da svi dokumenti imaju ovjeren prijevod od strane sudskog tumača na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko ugovorni organ bude imao sumnje o postojanju okolnosti vezanih za ličnu sposobnost ponuđača, isti će se obratiti nadležnim organima u cilju pribavljanja potrebnih informacija u predmetnom postupku.

Navedena uvierenia/dokumente kandidat/ponuđač mora posjedovati na dan dostavljanja zahtjeva za učešće i početne ponude, dakle uvierenia/dokumenti moraju biti izdata do dana dostavljanja zahtjeva za učešće i početne ponude, a ne smiju biti starija od tri mjeseca od dana dostavljanja istog. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana predaje ponude.

 

Napomena: Ukoliko ponuđač ima zaključen sporazum o reprogramiranju obaveza, odnosno odgođenom plaćanju obaveza po osnovu doprinosa za penziono-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i/ili indirektne poreze, dužan je dostaviti isti sporazum i potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač po zaključenom sporazumu o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršava svoje obaveze i neće se smatrati kvalifi kovan im u ovom postupku javne nabavke.

 

Ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova izabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od pet dana od dana prijema obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

3.2 Posebno definisani uslovi za kvalifikaciju ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača

Grupa ponuđača, odnosno svaki član grupe dostavlja ponudu na način i sa sadržajem preciziranim u TD.

Dokumenti koji su navedeni pod 3.1 (lična sposobnost) i TD moraju se posebno dostaviti/pripremiti za svakog člana grupe ponuđača;

Članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan set/paket dokumenata koji su navedeni u tački 3.3. tehnička i profesionalna sposobnost ove tenderske dokumentacije, kao i ostalih dokumenata, koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice kako bi dostavila ponudu ali se uz ponudu mora dostaviti potpisan originalni primjerak, odnosno ovjerena kopija konzorcijalnog sporazuma

zaključenog između svih članova grupe ponuđača koji mora sadržavati informacije o članovima grupe ponuđača, sa tačnim identifikacionim elementima, ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača.

Pored ovoga potrebno je da svi dokumenti imaju ovjeren prijevod od strane sudskog tumača na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje na tenderu kao član grupe ponuđača za ugovorni organ nije prihvatljivo da može učestvovati i samostalno sa svojom ponudom u istom tenderu. Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu, ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. U suprotnom će ugovorni organ odbaciti obje ponude kao nedopuštene, i to: ponude grupe ponuđača kao i pojedinačne - samostalne ponude ponuđača - člana grupe ponuđača.

Članovi grupe ponuđača solidarno odgovaraju za sve obaveze grupe ponuđača.

 

4.         PODACI O ZAHTJEVU ZA UČEŠĆE I POČETNE PONUDE

4.1       Sadržaj zahtjeva za učešće i početne ponude

Zahtjev za učešće i početna ponuda treba da sadrži:

a)         Obrazac za dostavljanje zahtjeva za učešće i početne ponude;

b)         Obrazac za cijenu početne ponude;

c)         Izjave o ispunjenosti uslova iz tačke 3.1.1. tenderske dokumentacije (lična sposobnost);

6

d)         Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama;

e)         Povjerljive informacije;

f)         Potpisan Nacrt ugovora;

g)         Rješenje o registraciji (original ili ovjerena kopija)

h)         ostalo traženo u tenderskoj dokumentaciji,

i)          potpis podnosioca zahtjeva za učešće i početne ponude i svih ostalih dokumenata koji čine sastavni dio zahtjeva za učešće i početne ponude od strane ovlaštenog lica ili lica na osnovu punomoći, koja u tom slučaju mora biti priložena uz zahtjev za učešće i početnu ponudu u originalu ili ovjerenoj kopiji,

j)          zahtjev za učešće i početna ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca zahtjeva zaučešće i početne ponude, ako po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca zahtjeva za učešće i početne ponude podnosilac ponude ima pečat ili dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca zahtjev aza učešće i početne ponude podnosilac zahtjev aza učešće i početne ponude nema pečat,

k)         popis dokumenata uz zahtjev za učešće i početne ponude koji čini sadržaj zahtjeva za učešće i početne ponude.

Obrazac za dostavljanje zahtjeva za učešće i početne ponude je sastavni dio ove TD.

 

Obrazac za dostavljanje zahtjeva za učešće i početne ponude najmanje sadrži:

a)         naziv i sjedište ugovornog organa,

b)         naziv i sjedište ponuđača, adresa, IDB/JIB (ili jedinstveni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta privrednog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa, navod o tome je li ponuđač u sistemu poreza na dodatnu vrijednost, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuđača, broj telefona, broj faksa,

c)         predmet nabavke,

d)         podatke o podugovaračima, ako je moguće, i/ili podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavci, ako se dio ugovora o javnoj nabavci daje u podugovor,

e)         cijenu početne ponude bez poreza na dodatu vrijednost,

f)         iznos poreza na dodatu vrijednost u skladu sa Zakonom o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj 09/05), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj 35/05); Zakon o dopunama Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj 100/08)

g)         cijenu početne ponude s porezom na dodatu vrijednost,

h)         rok važenja početne ponude,

i)          datum i potpis ponuđača.

 

4.2       Način izrade zahtjeva za učešće i početne ponude

Zahtjev za učešće i početna ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti zahtjev za učešće i početna ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Zahtjev za učešće i početna ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Zahtjev za učešće i početna ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane zahtjeva za učešće i početne ponude numerirane (izuzev garancije za ozbiljnost ponude, CD-a, te štampane

literature, kataloga i si.) Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se zahtjev za učešće i početna ponuda ukoričena u knjigu ili zahtjev za učešće i početna ponuda osigurana jamstvenikom.

Ako je zahtjev za učešće i početna ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto

uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ako je zahtjev za učešće i početna ponuda izrađena od više dijelova kandidat/ponuđač mora u sadržaju zahtjeva za učešće i početne ponude navesti od koliko se dijelova zahtjev za učešće i početna ponuda sastoji.

Stranice zahtjeva za učešće i početne ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv

redni broj stranice. Kada je zahtjev za učešće i početna ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija za ozbiljnost ponude kao dio zahtjeva za učešće i početne ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi zahtjeva za učešće i početne ponude ne numerišu dodatno.

Izuzetno od prethodnog stava, zahtjev za učešće i početna ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi zahtjeva za učešće i početna ponuda numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i TD.

Zahtjev za učešće i početna ponuda mogu biti otkucane, odštampane ili napisane neizbrisivom tintom, ali moraju biti potpisane i pečatom ovjerene od strane osobe ili osoba ovlaštenih da potpisuju u ime ponuđača.

Zahtjevi za učešće i početna ponuda, neće sadržavati izmjene ili dodatke, osim onih koje se slažu sa instrukcijama koje izdaje ugovorni organ, ili ako su neophodne za ispravljanje grešaka koje je načinio kandidat/ponuđač, u kojem slučaju će ispravke biti označene inicijalima osobe ili osoba koje potpisuju zahtjev za učešće i početnu ponudu.

Ukoliko je dokument dostavljen na stranom jeziku, potrebno je da svi dokumenti imaju ovjeren prijevod, od strane sudskog tumača na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Napomena: Sve troškove za pripremu zahtjeva za učešće i početnie ponude ponuđači snose sami.

4.3       Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ obavezno primieniuie preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 67. Zakona i u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj 103/14).

Cjenovni preferencijalni tretman će se primjenjivati isključivo u svrhu poređenja ponuda na način da

će se prilikom obračuna cijena ponuda,u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 10%.

Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralno-evropskom sporazumu o slobodnoj trgovini - Konsolidirana verzija

centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006).

U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, koja su registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini, u koiima su naimanie 50% radne snaae za izvršenje ugovora rezidenti Bosne i Hercegovine.

Preferencijalni tretman domaćeg se dokazuje potvrdom za konkretan predmet nabavke izdatom od strane nadležnog organa za njegovo izdavanje - Vanjsko trgovinske komore Bosne i Hercegovine (odnosno nadležnih entitetskih institucija) - dostaviti original ili kopiju ovjerenu od nadležne institucije. Dokument ne smije biti stariji od šest mjeseci računajući od dana dostavljanja ponude.

4.4. Način dostave zahtjeva za učešće i početne ponude

Zahtjevi za učešće i početna ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu ugovornog organa navedenu u tenderskoj dokumentaciji.

Na koverti zahtjeva za učešće i početne ponude mora biti naznačeno:

a)         naziv i adresa ugovornog organa,

b)         naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

c)         evidencijski broj nabavke,

d)         naziv predmeta nabavke,

e)         naznaka „ne otvaraj".

Svaki ponuđač može podnijeti samo jedan zahtjev za učešće i početnu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta zahtjeva za učešće i početne ponude.

 

4.5 Način određivanja cijene početne ponude

Kandidat/ Ponuđač izražava početnu cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM).

Početna cijena ponude obuhvaća sve stavke iz obrasca za cijenu početne ponude.

Cijena početne ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

U cijenu početne ponude bez poreza na dodatu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, s tim da se popusti posebno navode, u koloni posebno naznačenoj u obrascu za cijenu početne ponude.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu početne ponude, smatrat će se da nije ponudio popust.

Kandatii/Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu početne ponude i predmjer radova u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu i predmjeru radova.

U cijeni početne ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a),ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a).

PDV se obračunava po stopi u iznosu od 17%, a sve u skladu sa Zakonom o PDV-u („Službeni

glasnik BiH“, broj 09/05), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj 35/05), Zakon o dopunama Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj 100/08)

 

4.6       Kriterij za dodjelu ugovora

Ugovor se dodjeljuje izabranom ponuđača na osnovu kriterija najniže cijene.

O početnoj cijeni ugovorni organ će pregovarati sa ponuđačima koji su zadovoljili kvalifikacijske uvjete.

Ukoliko ponuđač kojem je dodijeljen ugovor propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije izjava o kvalifikacijskim uslovima, u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, propusti potpisati ugovor u roku koji je odredio ugovorni organ ili odbije zaključiti ugovor pod uslovima navedenim u TD i dostavljenoj ponudi, ugovorni organ dostavlja prijedlog ugovora onom ponuđaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača.

Ponude će biti odbijene i ugovori raskinuti ako se ispostavi da je provedba ugovora prouzrokovala neuobičajene komercijalne troškove.

Takvi neuobičajeni komercijalni troškovi su provizije koje nisu pomenute u glavnom ugovoru ili one koje ne potiču iz propisno zaključenih ugovora koji se odnose na glavni ugovor, provizije koje nisu plaćene kao naknada za bilo kakve stvarne i legitimne usluge, provizije koje su doznačene u zemlju u kojoj se ne plaća nikakav porez, provizije koje su plaćene primaocu koji nije jasno identifikovan ili provizije koje su plaćene kompaniji koja u svakom pogledu liči na kompaniju koja samo služi kao paravan.

 

4.7.      Jezik i pismo zahtjeva za učešće i početne ponude

Zahtjev za učešće i početna ponuda i ostala dokumentacija dostavljaju se na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu.

Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično mogu se priložiti bez prijevoda ukoliko su na

engleskom jeziku.

Pored ovoga potrebno je da svi dokumenti imaju ovjeren prijevod od strane sudskog tumača na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

4.8.      Period važenja ponuda

Ponude moraju važiti 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje početne ponude.

U periodu važenja ponude, ugovorni organ može zahtijevati od ponuđača, u pisanoj formi, da produži period važenja do određenog roka. Svaki ponuđač ima pravo odbiti takav zahtjev.

Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.

Ponuđač koji pristane produžiti period važenja ponude, i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava period važenja ponude. U periodu produženja važenja ponude ponuda se ne može mijenjati.

 

4.9 Mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće i početne ponude

Zahtjev za učešće i početna ponuda se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo, na protokol ugovornog organa najkasnije do 15.01.2020. godine do 12:00 sati.

Svaki blagovremeno dostavljen zahtjev za učešće i početna ponuda upisuje se u zapisnik o

zaprimanju zahtjeva za učešće i početnih ponuda te dobija redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna zahtjeva za učešće i početne ponude, ona se upisuje u zapisnik o zaprimanju ponuda te dobija redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Zahtjev za učešće i početna ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude.

Zapisnik o zaprimanju zahtjeva za učešće i početna ponuda je sastavni dio zapisnika o javnom otvaranju ponuda.

Na omotnici zahtjeva za učešće i početne ponude označava se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja, sa prijemnim pečatom zaprimanja.

Zahtjev za učešće i početna ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena na adresu ugovornog organa naznačenu u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u

Pozivu za dostavljanje i tenderskoj dokumentaciji. Zahtjev za učešće i početna ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu se evidentira kod ugovornog organa kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljaocu bez odgode.

Do trenutka javnog otvaranja početne ponude nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.

 

4.10 Mjesto, datum i vrijeme otvaranja početnih ponuda

Zahtjevi za učešće i početne ponude se otvaraju na adresi ugovornog organa Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo, (sala br. 320) Sarajevo, dana 15.01.2020. godine u 12:30 sati , u prisustvu kandidata/ponuđača koji žele prisustvovati, a koji posjeduju pismeno ovlaštenje da mogu prisustvovati otvaranja ponuda.

Nacrt ugovora je u prilogu ovog poziva i TD i njen je sastavni dio.

 

5.         OSTALI PODACI

5.1 Podugovaranie

Kandidatu/Ponuđaču je dozvoljeno podugovaranje.

U slučaju da kandidat/ponuđač u svojoj ponudi (Izjava ponuđača) naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču, s tima da u Izjavi ne mora identifikovati podugovarača.

Izabrani Ponuđač sa dostavljenom najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora.

Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima

ugovora za koje se sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od petnaest (15) dana od prijema obavještenja o podugovaranju i navesti objektivne razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku.

Ugovorni organ može provjeriti kvalifikacije podugovarača.

Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente i to:

a)         dio usluga koju će isporučivati podugovarač,

b)         predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok izvršenja usluga,

c)         podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB.

11

Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora. Investitor zadržava pravo direktnog plaćanja glavnom ponuđaču u skladu sa predmetom nabavke.

 

5.2       Rok za donošenje odluke o rezultatu postupka nabavke

Ugovorni organ će odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka

nabavke donijeti u roku koji je određen u TD kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda, u skladu s članom 60. stav (2) Zakona.

 

5.3       Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

Ugovorni organ će realizaciju ugovorenog iznosa sa PDV-om izvršiti iz Budžeta Grada Sarajeva za 2019. godinu.

Realizacija ugovorenog iznosa sa PDV-om će se realizovati po ispostavljenim fakturama, na osnovu ovjerenih privremenih/konačnoj situaciji od strane Investitora i Nadzornog organa.

Privremene/konačnu situaciiju Investitor će ovjeriti nakon ovjere Nadzornog organa, a plaćanje će vršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana ispostavljanja fakture.

Ponuđač će ispostaviti fakturu po okončanoj situaciji nakon obavljenog tehničkog pregleda izvedenih radova od strane komisije koju čine predstavnici Investitora, Nadzora i Izvođača i otklanjanja eventualnih nedostataka utvrđenih pregledom, ne manju od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa PDV-om.

 

5.4       Sukob interesa / korupcija

U skladu sa članom 52. stav (2) Zakona svaki ponuđač dužan je u ponudi dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa (Sud, Općina ili notar) da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu izjavu ponuda će biti odbačena.

Obrazac navedene izjave je u prilogu ove TD i njen je sastavni dio.

5.5       Izmjene i dopune Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće i početnih ponuda

Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće i početnih ponuda pod uslovom da se one dostave zainteresiranim ponuđačima istog dana, a

najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem zahtjeva za učešće i početnih ponuda. U slučaju da takve izmjene podrazumijevaju suštinsku promjenu predmeta nabavke, ugovorni organ produžit će rok za prijem zahtjeva za učešće i početnih ponuda u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke, koji rok ne može biti kraći od sedam dana.

5.6       Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Kandidati/Ponuđači će u zahtjevu za učešće i početne ponude navesti koje podatke smatraju povjerljivim, pravni osnov po kom se ti podaci smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljivi. Kandidati/Ponuđači moraju napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Obrazac spiska povjerljivih informacija je u prilogu ovog poziva i TD i njen je sastavni dio.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

a)         ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b)         predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

c)         dokazi o ličnoj situaciji ponuđača.

5.7       Potpisivanje ugovora

Ugovorni organ će blagovremeno obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu zaključivanja ugovora.

 

6.         PRILOZI

Sljedeći prilozi su sastavni dio Poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće i početne ponude:

Obrazac za dostavljanje zahtjeva za učešće i početne ponude;

 

Obrazac za cijenu početne ponude;

Izjave o ispunjenosti uslova iz tačke 3.tenderske dokumentacije;

Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama;

Povjerljive informacije;

Nacrt ugovora;

Predmjer radova;

Gradonačelnik Grada Sarajevo

MP

mr. Abdulah Skaka

 

poziv-za-dostavljanje-zahtjeva-za-ucesce-i-pocetnih-ponuda-za-izvodenje-dodatnih-radova-nabavku-i-montazu-saobracajne-signalizacije-i-opreme-na-dijelu-ulice-vilsonovo-setaliste 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: