(pregovarački postupak) Izvođenje nepredviđenih građevinskih radova na opremanju i uređenju Gradske dvorane u Kalesiji

Datum objave: 26.12.2019. 14:14 / Izvor: Akta.ba, 24.12.2019.

„NEPREDVIĐENI RADOVI NA OPREMANJU I UREĐENJU GRADSKE DVORANE U KALESIJI“
PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Broj: 02-1-05-2-4743-3/19
Kalesija,24.12.2019. godine

 

OPŠTI PODACI

1.1Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ:  OPĆINA KALESIJA - Stručna služba Općinskog načelnika 

Adresa:  Patriotske lige broj 15, 75260 Kalesija

IDB/JIB: 4209305600009

Telefon: 035/367-700; Fax: 035/631-286

e-mail: javnenabavke@kalesija.ba

Web adresa:www.kalesija.ba

1.2Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt osoba: Mujo Tosunbegović

Telefon: 035/367-700

Fax: 035/631-286

e-mail: javnenabavke@kalesija.ba

1.3 Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

U ovom postupku javne nabavke nema privrednih subjekata koji trebaju biti isključeni iz postupka javne nabavke na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama.

1.4 Redni broj nabavke

Broj i datum Odluke o pokretanju postupka javne nabavke: 02-1-05-2-4743-1/19 od 23.12.2019. godine.

Broj prethodnog informativnog obavještenja (ukoliko je objavljeno): Nije objavljeno.

1.5 Podaci o postupku javne nabavke

Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objave obavještenja.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) : 19.500,00 KM 

Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Ugovor o javnoj nabavci radova. 

1.6P odatak o tome da li se predviđa ili ne zaključivanje okvirnog sporazuma

Nakon provedenog postupka javne nabavke ne predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma.

1.7Podatak o tome da li se predviđa provođenje e-aukcije

Ne, za pregovarački postupak bez objave obavještenja se ne predviđa provođenje e –aukcije.

 

PODACI O PREDMETU NABAVKE

2.1 Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka su nepredviđeni građevinski radovi na opremanju i uređenju Gradske dvorane u Kalesiji.

Oznaka i naziv iz JRJN: 37400000-2- Proizvodi za sport i oprema

2.2 Podjela na lotove

Predmet nabavke nije podijeljen na lotove.

2.3 Količina predmeta nabavke

Količine radova koji su predmet ove nabavke definisane su u predmjerima radova koji su sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

2.4 Tehničke specifikacije

Tehnička specifikacija predmeta nabavke je obuhvaćena predmjerom radova koji se nalaze u  prilogu ove  tenderske dokumentacije. 

2.5 Mjesto izvođenja radova

Radovi će se izvoditi  na području općine Kalesija, kako je definisano u predmjeru radova.

2.6 Rok  izvođenja radova

Rok za izvođenje radova 30 dana od dana uvođenja u posao. 

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručenih radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa. 

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

 

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU  PONUĐAČA

3.1 Lična sposobnost

3.1.1 Uslovi koje ponuđač mora ispuniti u pogledu lične sposobnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

a)u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; 

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka,  da nije predmet postupka likvidacije, odnosno  postupka  obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima  zemlje u kojoj je registrovan;

d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

3.1.2 Dokazi koje ponuđač mora dostaviti u pogledu lične sposobnosti 

U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 3.1.1 podtačke a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu, kod nadležnog organa, izjavu koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a)uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca; ;( kandidat je dužan dostaviti i uvjerenje izdato od strane Suda BiH i suda nadležnog prema sjedištu, iz kojeg je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za sva krivična djela iz člana 45.stav 1 tačka a) Zakona);

b)uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c)uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d)uvjerenja nadležnih institucija da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Uvjerenja koja je ponuđač dužan dostaviti ne smiju biti starija od tri mjeseca računajući od dana dostave ponude.

U skladu sa upustvom Agencije za javne nabavke BiH, vezano za uvjerenja kojima ponuđač dokazuje da redovno izmiruje obaveze za POREZE I DOPRINOSE, ukoliko ponuđač dostavi validno uvjerenje u skladu sa gore navedenim, ocjena da li ponuđač redovno izmiruje doprinose će se vršiti na osnovu relevantnih zakonskih propisa. Pojašnjenje Agencije za javne nabavke vezano za plaćanje doprinosa se može pronaći na web stranici agencije za javne nabavke u rubrici “Najčešće postavljenja pitanja”.

Dokaze o ispunjavanju uslova odabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od 7 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač moraju biti dostavljeni u orginalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije. 

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i  taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe posebno.

Ugovorni organ će odbiti ponudu  ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini). 

3.2 Sposobnost za  obavljanje profesionalne djelatnosti

a)Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnim ili drugim registrima  u zemlji u kojoj su registrovani,  ili dostaviti posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa  kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu  djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke.

Za ugovorni organ kao dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti prihvatljivi su sljedeći dokazi:

•Rješenje o upisu u sudski registar ili;

•Izvod iz sudskog registra ili ;

•Izjava nadležnog organa ili potvrda izdata od strane nadležnog organa kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti. 

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. 

Ponuđači će dostaviti navedene dokaze uz ponudu u kopiji. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti navedene dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije u roku od 7 dana od dana obavještenja o dodjeli ugovora.

3.3 Ekonomsko finansijska sposobnost

3.3.1 Definisani uslovi vezano za ekonomsko finansijsku sposobnost ponuđača

Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni slijedeće minimalne uslove :

a)Da bankovni račun ponuđača nije bio u blokadi u prethodnih 6 mjeseci računajući od momenta izdavanja potvrde od strane poslovne banke ponuđača.

3.3.2 Traženi dokazi vezano za ekonomsko finansijsku  sposobnost ponuđača

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave i dokumenata:

a)Potvrda poslovne banke ponuđača da njegov bankovni račun nije bio u blokadi u prethodnih 6 (šest) mjeseci. Potvrda poslovne banke ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od datuma dostave ponude. 

Dokumente iz tačke 3.3.2 podtačka a) ponuđači dostavljaju kao obične kopije zajedno sa izjavom iz člana 47. Zakona koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije, popunjenu, potpisanu i ovjerenu od strane ponuđača. 

Ponuđači će dostaviti navedene dokaze uz ponudu u kopiji. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti navedene dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije u roku od 7 dana od dana obavještenja o dodjeli ugovora.

3.4 Tehnička i profesionalna sposobnost

3.4.1 Definisani uslovi vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači  trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove:

a)Obrazovne i profesionalne kvalifikacije pružaoca usluga i/ili kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja  i naročito kvalifikacije zaposlenika  koji su odgovorni za pružanje konkretnih usluga. Potrebno je da ponuđač dokaže da na raspolaganju  ima najmanje jednog diplomiranog inženjera elektrotehnike sa  položenim stručnim ispitom.

3.4.2 Dokazi vezano za tehničku i sprofesionalnu sposobnost ponuđača

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu slijedećih dokumenata koje dostave ponuđači: 

a) -kopiju Liste osiguranika Porezne uprave ne starije od tri mjeseca za diplomiranog inženjera koji je  u stalnom zaposlenju, odnosno ugovor o djelu ili poslovno-tehničkoj saradnji za diplomiranog inžinjera koji nije u  u stalnom zaposlenju;

-kopije diplome o stručnoj spremi za diplomiranog inženjera građevine;

-kopije uvjerenja o položenom stručnom ispitu za diplomiranog inženjera elektrotehnike.

Dokaze iz tačke a) ponuđači su dužni dostaviti uz ponudu u kopiji.  Navedene dokumente, odabrani ponuđač je  dužan dostaviti u roku od 7 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke, u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije.

3.4.3 Ostali uslovi vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača 

Grupa ponuđača može se osloniti na kapacitete učesnika grupe. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost. Dakle, članovi grupe mogu zajednički (kao grupa ponuđača)  dokazati ispunjavanje definisanih uslova za tehničku i profesionalnu sposobnost. 

Svi ponuđači su dužni dostaviti dokaze koji se zahtijevaju ovom tenderskom dokumentacijom  u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti.  

3.5  Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti slijedeće dokaze:

a)potvrda nadležnog  organa da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke

b)potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),

c)potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost. 

Pored dokaza o ličnoj sposobnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i na način kako je to zahtijevano tenderskom dokumentacijom. 

3.6Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije

U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama Ugovorni organ je dužan odbiti ponudu ako je ponuđač sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava  ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javne nabavke.  

U vezi sa navedenim svaki ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci. 

Ponuđač je dužan navedenu izjavu pripremiti i dostaviti prema obrascu iz aneksa ove tenderske dokumentacije, ne stariju od 15 dana od dana dostave ponude, ovjerenu i potpisanu od strane ponuđača i ovjerenu od strane nadležnog organa. 

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača navedenu izjavu daje nosioc grupe ponuđača – ovlašteni predstavnik grupe ponuđača za sve članove grupe ponuđača. 

 

PODACI O PONUDI

4.1 Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuđači  su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvređeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu pripremljene  u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. 

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije. 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. U skladu sa stavom Agencije za javne nabavke BiH pod čvrstim uvezom se podrazumijeva ponuda uvezana odnosno ukoričena u knjigu ili ponuda, na neki drugi način, uvezana u cjelinu i uz to osigurana jamstvenikom čija su oba kraja na prvoj ili posljednjoj strani pričvršećena utisnutim žigom ili naljepnicom ovjerenom pečatom ponuđača a u svrhu izbjegavanja manipulisanja stranicama ponude. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se priprema i dostavlja u skladu sa opisom iz tenderske dokumentacije vezano za garanciju za ozbiljnost ponude. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno. Izuzetno, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i TD. 

U slučaju da ponuđač primijeti da je načinio grešku prilikom pripreme ponude ista mora biti ispravljena na način da ispravljeni podaci moraju biti vidljivi, potvrđeni potpisom ponuđača i sa datumom izvršenja ispravke. 

Ponuđač je dužan da dostavi original ponude. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Kvalifikaciona ponuda treba sadržavati:

1)Obrazac za dostavljanje ponude- Aneks I; ( bez upisivanja cijene ponude)

2)Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama ;

3)Pismena izjava ponuđača iz člana 52 Zakona o javnim nabavkama;

4)Izjave o ispunjenosti  uslova iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama;

5)Dokaze vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača;

6)Potvrda poslovne banke ponuđača da njegov bankovni račun nije bio u blokadi u prethodnih 6 (šest) mjeseci;

7)dokaz o registraciji;

8)Obrazac za dostavu povjerljivih informacija.    

Početna ponuda mora sadržavati najmanje:

1)Obrazac za dostavljanje ponude ( Aneks I ) 

2)Popunjen predmjer i predračun radova sa cijenom početne ponude (Aneks II)

Konačna ponuda mora sadržavati najmanje:

1)Obrazac za dostavljanje  ponude (Aneks I )

2)Popunjen predmjer i predračun radova sa cijenom konačne ponude( Aneks II )

3)Popunjen nacrt ugovora

4.1.1 Odredbe koje se odnose na grupu ponuđača

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača u obrascu za ponudu moraju se navesti podaci o svakom članu grupe ponuđača  kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašteni predstavnik  grupe ponuđača  za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju  i za zaključivanje ugovora. 

U slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i ugovor o zajedničkom nastupu kao  i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Isti moraju  biti potpisani i ovjereni  od strane svih privrednih subjekata koji čine grupu ponuđača. 

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu  ne može biti član grupe ponuđača  u istom postupku javne nabavke. Član grupe ponuđača  ne može biti član druge grupe ponuđača  u istom postupku javne nabavke. Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze. 

4.2 Način dostavljanja ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču. 

Ponude se predaju na protokol (šalter sala) ugovornog organa općine Kalesija, na adresi Patriotske lige br 15, 75260 Kalesija ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

OPĆINA  KALESIJA-Stručna služba Općinskog načelnika

Ul. Patriotske lige broj 15, 75260 Kalesija 

Ponuda za nabavku radova „NEPREDVIĐENI RADOVI NA OPREMANJU I UREĐENJU GRADSKE DVORANE U KALESIJI

 „NE OTVARAJ“ 

U lijevom gornjem uglu koverte ponuđač je dužan navesti:

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

4.3Način dostavljanja dokumenta koji su zajednički (ukoliko je podjela na lotove)

Ukoliko je nabavka podijeljena na više lotova, ponuđač koji dostavlja ponudu za više lotova može dokumente kojima dokazuje da ne postoji razlozi za isključenje i dokaze sposobnosti koji su zajednički za više lotova dostaviti na jedan od sljedećih načina:

a)u posebnoj koverti na kojoj će jasno naznačiti da dostavlja dokaze za kvalifikaciju; ili

b)uz ponudu koja je prva po redoslijedu lotova na koji se prijavljuje; ili 

c)posebno uz svaki lot.

Ostali traženi dokazi i dokumenti koji se podnose za pojedini lot moraju se dostaviti u ponudi za taj lot. 

Ponuđači mogu također ponudu dostaviti i na način da ponudu za sve lotove za koje dostavljaju ponudu zajedno sa kvalifikacionom i ostalom dokumentacijom uvežu u jedan zajednički uvez.

Ukoliko se dokazi da ne postoje razlozi za isključenje dostavljaju u posebnoj koverti ponuđač je dužan tu kovertu sa dokazima i koverte sa ponudama za sve lotove za koje dostavlja ponude dostaviti u jednoj zajedničkoj koverti na kojoj će izričito naglasiti šta je sadržaj te koverte...

4.4 Dopuštenost dostave alternativnih ponuda

U ovom postupku javne nabavke nije dopuštena dostava alternativne ponude.

4.5 Obrazac za dostavljanje ponude iz Aneksa 

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.  

Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obascu ne može biti 0 (nula). 

4.6 Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podjeljen po stavkama. 

Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi, odnosno ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove, a naročito:

a)sve carinske obaveze, špediterske usluge i ostale troškove vezano za uvoz i stavljanje u promet

b)cijenu prijevoza;

c)osiguranje;

d)cijenu popratnih (dodatnih) usluga,  

e)drugi troškovi neophodni za isporuku roba

odnosno ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u obrascu za cijenu ponude.

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za ponudu, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00 ili uopšte ne upisuje iznos.

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

Ponuđači sa sjedištem izvan BiH su dužni u svojoj ponudi navesti podatke (naziv i sjedište) za poreskog punomoćnika sa sjedištem u BiH kojeg će angažovati ukoliko njihova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, a kojeg angažuju na teret svojih troškova. Navedeni punomoćnik je u obavezi izvršiti uplatu PDV-a Upravi za indirektno oporezivanje.

Članom 60. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost predviđeno je da obveznik koji nema sjedište u BiH, a koji vrši promet dobara i usluga u BiH, registruje se kod poreskog punomoćnika koji ima sjedište u BiH. Obveznik i punomoćnik su solidarno i pojedinačno odgovorni za porez koji se obračunava u skladu s ovim Zakonom. Prava i obveze koje imaju obveznici u BiH, u skladu sa ovim Zakonom, odnose se i na punomoćnika. 

Ukoliko ponuđač u obrascu za ponudu uslovljava popust ukoliko dobije jedan lot, onda popust daje na drugom lotu, takva ponuda će se odbaciti kao nedopuštena. Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu ponude ili obrascu za ponudu smatrati će se da nije ponuđen.

4.7 Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

4.8 Kriterij za dodjelu ugovora

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke.

Kriterij za dodjelu ugovora je: Najniža cijena

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu u skladu sa odrebama ove tenderske dokumentacije i u skladu sa obrascem za cijenu ponude

4.9 Preferencijalni tretman domaćeg 

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (Sl.glasnik BiH br. 103/14 od 30.12.2014. godine

Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda. 

Prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od:

-5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. godini.

Primjena preferencijalnog tretmana je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini  - Konsolidirana verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.)

Domaće ponude su ponude koje podnose pravna  ili fizička lica  sa sjedištem u BiH i koja su registrirana  u skladu sa zakonima u BiH  i kod kojih je u slučaju ugovora o javnim nabavkama usluga ili radova najmanje 50% radne snage  za izvršenje ugovora su rezidenti  iz BiH. 

Ponuđač je dužan izjasniti se o svojoj ponudi u smislu preferencijalnog tretmana domaćeg u obrascu za dostavu ponude izabirući odgovarajuću opciju za njegovu ponudu

4.10 Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. 

Dokumentacija  može biti i na drugom jeziku, ali  u tom slučaju se obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen za dijelove dokumentacije iz kojih će se vršiti ocjena kvalifikovanosti ponuđača i prihvatljivosti ponude. 

4.11 Rok važenja ponude

Ponude moraju važiti 120 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja  smatra se da ponuda važi za period naveden u tenderskoj dokumentaciji, odnoso 120 dana od isteka roka za dostavu ponude. U slučaju da je ponuđeni  period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. 

Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude  ili ne osigura produženje garancije za ozbiljnost ponude(ako je tražena), smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra  u daljnjem toku postupka. 

Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava  period važenja ponude i dužan je osigurati produženje garancije za ozbiljnost ponude (ako je tražena). Ponuda se ne smije mijenjati u periodu produženja važenja ponude.

4.12 Dostavljanje uzoraka uz ponudu 

Ne zahtijeva se ovom tenderskom dokumentacijom.

4.13 Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Ponude se dostavljaju na način definisan u ovoj tenderskoj dokumentaciji i to na sljedeću adresu:

Vrijeme do kada se primaju kvalifikacione ponude 30.12.2019. godine do 09.30 sati.

Vrijeme do kada se primaju početne  ponude:  06.01.2020. godine do 09.30 sati. 

Pregovori se održavaju odmah nakon otvaranja početne ponude.

Vrijeme do kada se primaju konačne ponude: 09.01.2020. godine do 09.30 sati.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

4.14 Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Ugovorni organ: OPĆINA  KALESIJA-Stručna služba Općinskog načelnika

ulica Patriotske lige broj 15, 75260 Kalesija

Vrijeme kada se otvaraju kvalifikacione ponude:  30.12.2019.  godine u 10.00 sati.

Vrijeme kada se otvaraju početne  ponude i vrše pregovori 06.01.2020. godine  u 10.00  sati.

Vrijeme kada se otvaraju  konačne ponude: 09.01.2020. godine do 10.00 sati

4.15 Nacrt ugovora

Sastavni dio drugog dijela tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora, u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz konačnu ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora. 

4.16 Provođenje e-aukcije

U ovom postupku e-aukcija se neće provoditi.

 

OSTALI PODACI

5.1 Garancija za ozbiljnost ponude

Ne zahtijeva se garancija za ozbiljnost ponude.

5.2 Garancija za dobro izvršenje ugovora

Ne zahtijeva se garancija za dobro izvršenje ugovora.

5.3 Obilazak mjesta ili lokacije za izvođenje radova

Ne traži se obilazak lokacije ili mjesta izvršenja ugovora. 

5.4 Zaključivanje okvirnog sporazuma na period duži od 4 godine

U ovom postupku nabavke ne namjerava se zaključenje okvirnog sporazuma.

5.5 Zaključivanje ugovora unutar okvirnog sporazuma

U ovom postupku nabavke ne namjerava se zaključenje okvirnog sporazuma.

5.6 Podugovaranje

Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje s tim da iznos koji se podugovara ne može biti veći od 40% vrijednosti ugovora.

Neophodno je da se ponuđač izjasni da li namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane. 

U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. Ugovorni organ će u ugovor o javnoj nabavci unijeti tu odredbu kao osnov za zaključivanje podugovora između izabranog ponuđača i podugovarača.  

Ponuđač u ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali ne smije sklapati podugovor  ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez predhodnog pismenog odobrenja ugovornog organa. Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti i izjašnjenje da li će se plaćanje izvršiti direktno podugovaraču.  U vezi sa navedenim elementi ugovora  koji se podugovaraju  i identitet podugovarača obavezno se saopćavaju ugovornom organu blagovremeno, prije sklapanja podugovora. Prilikom dostave obavještenja o identitetu podugovarača i elementima podugovora ponuđač je dužan dostaviti dokaze da podugovarač ispunjava uslove u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ugovorni organ će na osnovu dostavljene dokumentacije izvršiti provjeru navedenog podugovarača i obavijestiti o svojoj odluci ponuđača najkasnije u roku od 15 dana  od dana prijema obavještenja o podugovaraču. 

Nakon što ugovorni organ odobri podugovaranje dobavljač kome je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora ( a u slučaju da se izjasnio da će se vršiti direktno plaćanje podugovaraču) dostaviti ugovornom organu  podugovor zaključen sa podugovaračem kao osnov za neposredno plaćanje podugovaraču i koji kao obavezne elemente mora da sadrži sljedeće:

radove koje će izvesti podugovarač;

predmet, količinu, vrijednost, mjesto  i rok izvođenja;

podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

5.7 Rok za donošenje odluke o izboru

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača  ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja  ponude.

Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno.

5.8 Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču (ako je predviđno direktno plaćanje podugovaraču) će se vršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture za privremene odnosno okončane situacije  realizovanog  ugovora, na žiro račun ponuđača, odnosno podugovarača, koji je dostavljen u ponudi, odnosno u ugovoru o podugovaranju.

Nema avansnog plaćanja tokom trajanja ugovora.

 

DODATNE INFORMACIJE

6.1 Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač. 

Tenderska dokumentacija  objavljuje se na službenoj stranici općine Kalesija ( www.kalesija.ba) 

Zbog hitnosti tenderska dokumentacija će se uputiti na e- mail ponuđačima i putem pošte.

Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja.

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmjeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužan je obavjestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumentaciju, na jedan od načina navedenih u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtjevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.  

U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pismenim odgovorom će obavjestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na jedan od načina iz tačke 35. tenderske dokumentacije, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan u roku od 3 dana, a najkasnije  5 dana  prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima. 

Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su navesti podatke o povjerljivim informacijama prema obrascu iz aneksa ove tenderske dokumentacije.  Ukoliko ponuđač ne dostavi navedene podatke smatra se da nema povjerljivih informacija.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

a)ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b)predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

c)dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona).

Ako ponuđač kao povjerljive označi podatke koji se u skladu sa gore navedenim ne mogu smatrati provjerljivim, oni se ipak neće smatrati povjerljivim. Podaci o povjerljivim informacijama se dostavljaju prema obrascu iz aneksa ove tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač ne dostavi navedene podatke smatra se da nema povjerljivih informacija.

6.2 Izmjena, dopuna i povlačnje ponuda

Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, sa dostavom na sljedeću adresu:

Ugovorni organ: OPĆINA  KALESIJA-Stručna služba Općinskog načelnika

ulica Patriotske lige broj 15, 75260 Kalesija 

Kancelarija  broj: Protokol ugovornog organa

Izmjena i dopuna ponude za nabavku radova „NEPREDVIĐENI RADOVI NA  OPREMANJU I UREĐENJU  GRADSKE DVORANE U KALESIJI ”.

„NE OTVARAJ“

U lijevom gornjem uglu koverte ponuđač je dužan navesti:

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača.

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda. 

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda. 

6.3 Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tendrske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi. 

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazložnje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu/pružiti uslugu/izvsti radove po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti. 

6.4 Ispravke grešaka i propusta

Ugovorni organ će provjeriti računsku ispravnost ponude  ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda.  Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude  ili cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost  navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude  ne odgovaraju metodologiji za izračun definisanoj u ovoj tenderskoj dokumentaciji  ugovorni organ ih ispravlja na način da je jedinična cijena osnov ponude koja se ne može mijenjati dok se sve ostale vrijednosti ispravljaju u skladu sa osnovnim aritmetičkim postupcima.  Ugovorni organ će ispraviti i druge računske greške u obrascu za cijenu i obrascu za ponudu. 

Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude (nakon ispravljene računske greške) ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u obrascu ponude  važi cijena bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude.

Ugovorni organ će bez odlaganja ponuđaču uputiti zahtjev za potvrdu ispravke ponude  i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je predvidio ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraća se ponuđaču.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

6.5 Način komuniciranja sa ponuđačima

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i ponuđača  treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja elektronskim sredstvom  ili putem pošte ili neposredno  koristeći kontakt podatke iz tačke 1.1 i  1.2 ove tenderske dokumentacije. 

Pisano ili u pisanoj formi podrazumijeva svaki izraz koji se sastoji od riječi ili brojeva koji se mogu pročitati, umnožiti i naknadno saopćiti, a također i informacije koje se prenose i arhiviraju uz pomoć elektronskih sredstava, pod uslovom da je sadržaj osiguran i da se potpis može identificirati.

Elektronsko sredstvo odnosi se na korištenje elektronske opreme za obradu i arhiviranje podataka koji se šalju, prenose i primaju žičanom ili radio vezom, optičkim ili drugim elektromagnetnim sredstvima. 

6.6 Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuđač je dužan dostaviti žalbu ugovornom organu najmanje u tri primjerka.

 

6.7 PRILOZI:

ANEKS  1.Obrazac za dostavljanje ponude

ANEKS  2.Obrazac za cijenu ponude

ANEKS  3.Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova  iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama

ANEKS  4.Obrazac izjave iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama 

ANEKS  5.Obrazac izjave iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama 

ANEKS  6.Obrazac za dostavu povjerljivih informacija  

 

OPĆINSK NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
tenderska_dokumentacija.doc
PODIJELI: