(pregovarački postupak) Izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji pomoćnog terena sa vještačkom travom u sklopu kompleksa gradskog stadiona u Bijeljini

Datum objave: 09.03.2021. 13:51 / Izvor: Akta.ba, 09.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA

GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA GRADA BIJELjINA ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
I
ODSJEK ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
U
POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA
UGOVARANjE NEPREDVIĐENIH RADOVA NA IZGRADNjI POMOĆNOG
TERENA SA VJEŠTAČKOM TRAVOM U SKLOPU KOMPLEKSA GRADSKOG
STADIONA U BIJELjINI
DODATNI UGOVOR 1 NA UGOVOR BR: 02-404-149/2020 OD 13.10.2020. GODINE
ŠIFRA:DD-17-U1/20

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENjA U SKLADU SA ČLANOM 24. ZJN
M.P. Odjeljenje za društvene djelatnosti 

Šifra : ŠIFRA:DD-17-U1/20, BROJ PROTOKOLA 02-404-23/21

PONUĐAČ:
DOO „RADIŠA“ BIJELjINA

 

1. POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
Ovim Pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće, pozivate se da dostavite Zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku RADOVA:
Postupak će se odvijati u tri faze: UGOVARANjE NEPREDVIĐENIH RADOVA NA IZGRADNjI POMOĆNOG TERENA SA VJEŠTAČKOM TRAVOM U SKLOPU KOMPLEKSA GRADSKOG STADIONA U BIJELjINI DODATNI UGOVOR 1 NA UGOVOR BR : 02-404-149/2020 OD 13.10.2020. GODINE ŠIFRA:DD-17-U1/20

 

Faza br. 1-Pretkvalifikacija: Ponuđač podnosi zahtjev za učešće na način i u formi koju je propisao Ugovorni organ. Ugovorni organ će ocijeniti zahtjeve za učešće koji su pristigli od Ponuđača u skladu sa odredbama čl. 45. - 51. Zakona o javnim nabavkama i potvrditi da li je Ponuđač kompetentan , pouzdan i sposoban za izvršenje ugovora, uzimajući u obzir ličnu situaciju kandidata i sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku, finansijsku podobnosti i tehničku profesionalne profesionalne sposobnosti. Ugovorni organ će o fazi pretkvalifikacije sastaviti zapisnik u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima i donijeti odluku o rezultatima pretkvalifikacije, te istu dostaviti Ponuđaču, zajedno sa zapisnikom o ocjeni zahtjeva za učešće. Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni.
 

Faza br. 2 - Poziv na dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ će dostaviti Poziv za dostavljanje početnih ponuda Ponuđaču ako zadovolji pretkvalifikacione uslove ugovornog organa, u kojem će biti određeni i termini za vođenje pregovora. U drugoj fazi postupka će se obaviti i pregovori sa ponuđačem.
 

Faza br. 3 – Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda: Nakon zaključivanja pregovora ugovorni organ će poslati Poziv za podnošenje konačnih ponuda ponuđaču sa kojim je pregovarao. Ponuđač dostavlja konačnu ponudu, koju će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da je ponuda prihvatljiva. Ugovorni organ ocjenjuje konačnu ponudu. Nakon toga ugovorni organ donosi odluku o rezultatima postupka. Faza dostavljanja konačnih ponuda se ne mora realizovati ako ponuđač izjavi na zapisnik o pregovorima da je njegova ponuda ujedno i konačna ponuda, te da prihvata sve uslove iz ponuđenog nacrta ugovora.

1.1. Uslovi za kvalifikaciju
Da bi bio pozvan na učešće u pregovaračkom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz člana 45. -51. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.
Zahtjevi za učešće se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:Grad Bijeljina (prijemna kancelarija ), Trg Kralja Petra I Karađorđevića br 1 , 76 000 Bijeljina najkasnije do 24.03.2021. godine do 10:30 časova.
Ponuđač će biti obaviješten o ishodu kvalifikacije odmah nakon donošenja Odluke o rezultatu postupka pretkvalifikacije. Samo kvalifikovani kandidati će biti pozvani da dostave početne ponude i zatim da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim i pravnim i drugim aspektima ugovora.
Kriteriji za ocjenu početnih ponuda
Kandidati moraju ispuniti kvalifikacione uslove i ocjena će se vršiti na način opisan u ovom Pozivu
Kriteriji za ocjenu konačnih ponuda
Kriterijum: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Predmet pregovora biće provjera visine jediničnih cijena i njihovo upoređivanje sa cijenama istovjetnih radova na tržištu.
Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio ponudu sa najnižom ukupnom cijenom.
Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljnjem tekstu: “Zakon”).
Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži žalbu na postupak, na način i u roku koji je određen u članu 99. i 101. Zakona.
- U skladu sa članom 52. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH, u ovom postupku javne nabavke ne mogu učestvovati sljedeći privredni subjekti:
- Nema privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa.

 

2. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Naziv ugovornog organa: Grad Bijeljina
Adresa: Trg Kralja Petra I Karađorđevića br 1
Identifikacioni broj (JIB): 4400358930002
Telefon: 055/233-100
Faks: 055/210-162
e-mail: javnab.sobn@gmail.com
Web stranica: www.gradbijeljina.org

KONTAKT INFORMACIJE:
Kontakt osoba: Milan Lazić
Telefon: 055/233-171
Faks: 055/210-162

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuđačima: Nemanja Mitrić, e-mail adresa: javnab.sobn@gmail.com.
Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležne kontakt osobe, u protivnom drugi način korespondencije ugovorni organ ne smatra validnim.
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Izuzetno, komunikacija između ugovornog organa i ponuđača može se obavljati i putem faksa i e-maila na broj faksa i e-mail adresu označenu u TD, osim ako ovom TD nije drugačije određeno.

 

3. PREDMET NABAVKE
Predmet nabavke su: UGOVARANjE NEPREDVIĐENIH RADOVA NA IZGRADNjI POMOĆNOG TERENA SA VJEŠTAČKOM TRAVOM U SKLOPU KOMPLEKSA GRADSKOG STADIONA U BIJELjINI DODATNI UGOVOR 1 NA UGOVOR BR : 02-404-149/2020 OD 13.10.2020. GODINE
Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki:- /
JRJN iz osnovnog ugovora: 45212224-2
3.1. Vrsta ugovora: RADOVI
3.2. Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a):21.367,53KM.
3.3. Mjesto izvođenja radova : Područje Grada Bijeljina
3.4. Rok izvođenja radova: radovi su izvedeni
3.5. Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.
3.6. Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje i isto će se provoditi na način propisan Zakonom.

4. FAZA br. 1 – PRETKVALIFIKACIJA
Mjesto, datum i vrijeme podnošenja Zahtjeva za učešće
4.1. Rok za podnošenje Zahtjeva za učešće ističe dana 24.03.2021. godine u 10:30 sati. Svi Zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će biti
kandidatu vraćeni neotvoreni.
Ugovorni organ neće provoditi javno otvaranje Zahtjeva za učešće, dok će javno otvaranje konačnih ponuda kvalifikovanih kandidata biti provedeno u skladu sa odredbama Zakona.
4.2. Zahtjevi za učešće se podnose na sljedeću adresu: Grad Bijeljina (prijemna kancelarija ), Trg Kralja Petra I Karađorđevića br 1 , 76 000 Bijeljina
Uslovi za učešće i potrebni dokazi
4.3. U skladu sa čl. 45.-51. Zakona kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:
a ) da nema smetnje za njihovo učešće u smislu odredbe čl. 45. Zakona;
b ) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima u skladu sa članom 46. Zakona;
c ) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora (član 47. Zakona);
d ) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora.
4.4. U pogledu lične sposobnosti, u skladu sa članom 45. Zakona ponuđač je dužan da ispuni sledeće minimalne USLOVE:
a) Da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
b) Da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
c) Da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
d) Da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti sledeće
DOKAZE:
-popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) Izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, da se na njih ne odnose slučajevi definisani ovom tačkom. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji i potpisuje je ovlašteni zastupnik ponuđača ili lice koje on ovlasti (u tom slučaju se punomoć mora priložiti uz ponudu). Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.
Ukoliko ponuđač ne dostavi dokaze u skladu sa Članom 45. ZJN ponuda će biti odbijena.
Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to sledeće DOKAZE:
a) Potvrdu Suda BiH i potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica odnosno kandidata/ponuđača iz kojih je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za sva krivična djela iz člana 45. Stav (1) tačka
a) Zakona o javnim nabavkama (krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan ili). Potvrda Suda BiH i potvrda suda prema sjedištu pravnog lica odnosno kandidata/ponuđača se dostavljaju kumulativno.
Neće biti prihvatljivo uvjerenje izdato od bilo kojeg suda u BiH u kojem nisu naznačena sva navedena krivična djela, već samo neka od njih ili uvjerenje od suda koji uopšte nije nadležan prema sjedištu kandidata/ponuđača.
Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti potvrde koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika.
b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje
od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti.
c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti Potvrdu nadležne Poreske uprave da izmiruje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu).
d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti Potvrdu nadležne Poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.
U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.
Dokazi vezani za tačku c) i d) koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku ne dužem od 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu Odluke o izboru, u radnom vremenu Ugovornog organa (do 15:00 časova) te za Ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne smiju biti stariji od 3 ( tri ) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe. Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostatci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

 

Napomena:
Ponuđač može uz Izjavu, tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i originale ili ovjerene kopije traženih dokaza koji su navedeni u izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih kopija dokaza ako bude izabran.

 

SPOSOBNOST OBAVLjANjA PROFESIONALNE DJELATNOSTI
4.5. Ponuđač mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u
ovom postupku.
4.6. Ponuđač treba da dostavi uz ponudu dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, u skladu sa važećim propisima prema zemlji porijekla (npr. Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvod iz registra preduzetnika, na osnovu koga se nedvosmisleno može zaključiti da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet konkretne javne nabavke). Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ukoliko ponuđač ne dostavi uz ponudu dokaz o registraciji ponuda će biti eliminisana iz daljeg postupka.

 

5. EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST – Ne traži se
 

6. BANKARSKA GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENjE UGOVORA
6.1. Bankarska garancija za uredno izvršenje ugovora (pokriva rok realizacije ugovora i garantni rok ) iznosi 10 % od vrijednosti ugovora 1 (sa uključenim PDV-om) i dostavlja se u originalu. Garancija za uredno izvršenje ugovora se dostavlja u formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Garanciju treba dostaviti u obliku bezuslovne (neopozive, bez prava na prigovor i na prvi poziv naplative) bankarske garancije.
Garancija ne smije ni na koji način biti oštećena (bušenjem i slično).
Garancija za uredno izvršenje ugovorenog posla (pokriva rok realizacije ugovora) se dostavlja najkasnije 10 (deset) dana posle zaključivanja ugovora1 a važi 8 dana duže od garantnog roka .
U slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora na propisan način, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku koji je odredio ugovorni organ, zaključeni ugovor se smatra apsolutno ništavnim. Garancija ne oslobađa ponuđača od nadoknade ukupne štete

 

7. TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST
7.1. Tehnička i profesionalna sposobnost: Kako je u prethodnom – otvorenom postupku verifikovana tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača to se u ovom pregovaračkom postupku neće tražiti nikakvi dodatni zahtjevi.

 

8. SUKOB INTERESA
U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposlenom kod ugovornog organa, poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavjestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa, da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakavim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je sastavni dio tenderske dokumentacije i mora biti ovjerena kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata (Organ uprave ili notar), a potpisuje je isključivo zakonski zastupnik ponuđača i ne može se dati punomoć .
U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa
važećim propisima u BiH (član 52. Zakona), ugovorni organ će postupiti u skladu sa  tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi,
ponuda će biti odbijena ako:
- rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu koji dostavlja ponudu, ili
- ako je rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20%, ili
- ako je ponuđač direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konsultacijama u pripremi postupka javne nabavke, a ne može objektivno da dokaže da njegovo učešće u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuđači imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama člana 52. stav 5), 6) i 7) Zakona.
U slučaju da ponuda koju ugovorni organ primi u toku postupka javne nabavke prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ je dužan postupiti u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini.

 

8.2. POVJERLjIVOST
8.2.1. Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke, odnosno u posrupak ocjene ponuda.
Nakon javnog otvaranja ponuda ni jedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku postupka ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka.
Ugovorni organ zahtijeva od dobavljača da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.
Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (član 11.ZJN):
• Ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
• Predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od kojih zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da li je ponuđač ponudio robu, uslugu ili rad u skladu sa tehničkom specifikacijom;
• Potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju ponuđača (član 45. – 51. Zakona);
Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom TD ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.
Ponuđači ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za svoje potrebe ili proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, crteže, nacrte, modele, uzorke, kompjuterske programe i dr.) koji su im stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u Ponuđači mogu napraviti spisak informacija (popunjen po šemi koja se nalazi u TD) koje bi se trebale smatrati povjerljivim. 

Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom.
8.2.2 Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka javne nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa članom 45. stav (2) i 68. stav (3) ZJN, osim informacija koje je ponuđač označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa zakonom.

 

8.3. PERIOD VAŽENjA PONUDE
8.3.1.Period važenja ponude je 90 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.Period
važenja ponude ne može bit kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ali
ugovorni organ ne može utvrditi rok kraći od 30 dana. Ukoliko ponuđač u ponudi ne
navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden
u tenderskoj dokumentaciji. U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka
navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u
skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim
putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne
dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se
njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke. U slučaju da se
tražila i garancija za ozbiljnost ponude, ponuđač koji je dao saglasnost za produženje
perioda važenja ponude, dužan je obezbjediti i produženje garancije za ozbiljnost
ponudu.

 

9. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
9.1. Shodno Fazi br.1-Pretkvalifikacija, kandidat je dužan dostaviti sljedeća dokumenta:
a. Zahtjev za učešće-Prilog 1.
b. Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definisani (tačkom 4.3 od a) do d) tenderske dokumentacije (član 45. Zakona). Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Prilogom 2. tenderske dokumentacije
c. Izjavu u skladu sa članom 52. Zakona, kako je navedeno tenderskoj dokumentaciji ; -Prilogom 3.
d. Dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, kako je to navedeno tačkom 4.6. tenderske dokumentacije.

 

10. SADRŽAJ POČETNE PONUDE:
a. Ponuđači trebaju za početnu ponudu dostaviti sledeću dokumentaciju:
a) Popunjen i ovjeren Obrazac za dostavljanje početne ponude – Prilog 4.
b) Popunjen i ovjeren Obrazac za cijenu početne ponude – Prilog 5.
c) Popunjen i ovjeren Nacrt Ugovora – Prilog 6-ako ponuđač prihvata uslove iz ugovora.
2. Ponuđač koji dokaže svoju kvalifikovanost biti će pozvan za dostavljanje početnih ponuda i uz poziv će biti dostavljeni dokumenti (Prilozi) koji se zahtijevaju za početnu ponudu shodno ovoj tački tenderske dokumentacije.

 

11. INSTRUKCIJE ZA PONUĐAČA
11.1. Zahtjevi po pitanju jezika
Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i kandidata/ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Izuzetno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faxa broj: (055)210-162 i e-maila, ako ovom TD nije drugačije definisano. Kandidati/ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.
11.2. Priprema Zahtjeva za učešće i početne ponude
Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponuda i zahtjeva za učešće.
Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude (zahtjev za učešće i početna ponuda) moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova i svi listovi ponude, složeni u jednu
fasciklu, se uvezuju jemstvenikom koji se ovjerava pečatom. Sve strane ili listovi ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista.
Ponuda se dostavlja u originalu, u koverti na kojoj je naznačeno:
„ORIGINAL ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/
ORIGINAL POČETNE PONUDE“
- naziv i adresa ugovornog organa
- naziv i adresa ponuđača,
- evidencijski broj nabavke,
- naziv predmeta nabavke:
- naznaka „NE OTVARAJ“.
Ponuđač može izmijeniti ili dopuniti svoju početnu ponude samo prije isteka roka za dostavljanje početne ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude.
Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se  radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

 

11.3. Rok za dostavljanje početnih ponuda i pregovaranje
Ukoliko se kvalifikuje, ponuđač je dužan dostaviti početnu ponudu i doći na pregovaranje u vrijeme koje bude naznačeno u Obavještenju i Pozivu za dostavljanje početne ponude

 

12. FAZA BR.3. – DOSTAVLjANjE KONAČNIH PONUDA
Ponuđač koji je učestvovao u pregovorima sa ugovornim organom će biti pozvan da podnese konačnu ponudu. Rok za dostavljanje konačnih ponuda odredit će ugovorni organ u Pozivu za dostavljanje konačne ponude nakon obavljenih pregovora. Ukoliko ponuđač izjavi na zapisnik o pregovorima da se njegova početna ponuda ima smatrati i konačnom ponudom, te da prihvata sve uslove iz ponuđenog nacrta ugovora, faza dostavljanja konačnih ponuda se neće realizovati.

 

13. Preferencijalni tretman domaćeg
Kako se radi o učešću jednog ponuđača u pregovaračkom postupku preferencijalni tretman domaćeg se ne može primjenjivati.

 

14. Obavještenje o dodjeli
Ponuđač će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima Odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i Zapisnik o ocjeni ponuda.

 

15. Zaključivanje ugovora
-Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog Ugovora, i to nakon isteka roka od 15 dana računajući od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnije ponude. Ugovor se može zaključiti i prije isteka ovog roka ukoliko se steknu uslovi propisani članom 98. stav 2. Ponuđači trebaju u obrascu za dostavljanje ponude navesti da li namjeravaju sklapati podugovor sa trećom stranom. Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez predhodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora. Ugovorni organ će biti blagovremeno obavješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje se sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavještenja o podugovaranju i navesti objektivne razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ može provjeriti kvalifikacije podugovarača u skladu sa članom 44. Zakona. Ponuđač kojem je  dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente propisane članom 73. stav (4) Zakona i to:
- radove koje će izvoditi podugovarač,
- predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova,
- podatke o podugovaraču i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog računa i naziv banke kod koje se vodi. Gore navedeni podaci iz podugovora su osnov za direktno plaćanje podugovaraču. Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora. Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz TD, prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.

16. Informacije o zaštiti prava ponuđača
U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

17. Prilozi :
Slijedeći prilozi su sastavni dio tenderske dokumentacije

FAZA BR.1.-PRETKVALIFIKACIJA:
-Prilog 1 – Zahtjev za učešće
-Prilog 2 - Izjava iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama
-Prilog 3.- Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama
- Dokaz da je dobavljač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, kako je to navedenom tačkom 4.6. tenderske dokumentacije.

FAZA BR.2.- Poziv na dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje:
Prilog 4- Obrazac za početnu ponudu
Prilog 5 - Obrazac za cijenu početne ponude
Prilog 1.1 – Ovlaštenje za zastupanje i učešće na javnom otvaranju ponuda
Prilog 2.1 – Obrazac povjerljivih informacija
Prilog 3.1 – Forma bankarske garancije za uredno izvršenje ugovora
Prilog 6 – Nacrt ugovora.

FAZA BR.3.- Dostavljanje konačnih ponuda:
Prilog - Obrazac za dostavljanje konačne ponude
Prilog - Obrazac za cijenu konačne ponude
Prilog - Nacrt ugovora – ako se uslovi iz ugovora budu izmjenili nakon pregovora.

NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz poziv za dostavljanje konačne ponude 

 

POZIV

DODATNE INFORMACIJE 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: