(pregovarački postupak) Izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji poslovnog prostora – promjena sadržaja u dječiji vrtić u Ulici Prve krajiške brigade narodne odbrane broj 1 u Banjaluci

Datum objave: 25.12.2019. 15:07 / Izvor: Akta.ba, 24.12.2019.

20-404-667/19
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENjA O NABAVCI:

„Izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji poslovnog prostora – promjena sadržaja u dječiji vrtić u Ulici Prve krajiške brigade narodne odbrane broj 1 u Banjaluci“

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjALUKA

GRADONAČELNIK

„TEKTON“ d.o.o. Banja Luka

Predmet: Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci
Pozivamo Vas da učestvujete u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci. Predmet postupka javne nabavke je izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji poslovnog prostora – promjena sadržaja u dječiji vrtić u Ulici Prve krajiške brigade narodne odbrane broj 1 u Banjaluci. Zakonski osnov za provođenje pregovaračkog postupka je član 24. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14).
A) Opšti podaci:
Ugovorni organ: Grad Banjaluka
Adresa: Trg srpskih vladara 1
Identifikacioni broj: 4401012920007
Broj bankarskog računa: 551-790-22206572-52 UniCredit Bank a.d. Banjaluka Detaljna adresa za korespodenciju: Trg srpskih vladara 1
Telefon: 051/244-476
Faks: 051/244-576
E-mail: bojana.babic@banjaluka.rs.ba
Web stranica: www.banjaluka.rs.ba
Kontakt osoba: Bojana Babić, 051/244-476, kancelarija 119/I
Kontakt osoba za tehnički dio: Predrag Palikuća, 051/244-444, lokal 543.
Ukoliko u postupku javne nabavke utvrdi postojanje sukoba interesa između određenog privrednog subjekta i ugovornog organa, ugovorni organ će postupiti u skladu s članom 52. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), u daljem tekstu „ZJN-a“. U prilogu ove tenderske dokumentacije nalazi se izjava u vezi člana 52. stav (2) ZJN-a, koju su ponuđači dužni potpisati i dostaviti u ponudi ovjerenu kod nadležnog organa (opštinski/gradski organ uprave ili notar).
Ova javna nabavka je predviđena u Odluci o izmjenama i dopunama Jedinstvenog plana javnih nabavki Gradske uprave Grada Banjaluka za 2019. godinu, broj 12-G- 4664/19 od 31.10.2019. godine.
Vrsta ugovora o javnoj nabavci: radovi.
Procjenjena vrijednost javne nabavke iznosi 28.830,00 KM bez PDV-a. Postupak javne nabavke se ne vodi s ciljem zaključenja okvirnog sporazuma.
2
B) Podaci o predmetu javne nabavke:
Predmet postupka javne nabavke je izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji poslovnog prostora – promjena sadržaja u dječiji vrtić u Ulici Prve krajiške brigade narodne odbrane broj 1 u Banjaluci. Predmet javne nabavke nije podijeljen na lotove. Oznaka iz JRJN Oznaka iz JRJN: 45000000-7 „Građevinski radovi“.
Obrazac za cijenu ponude (predmjer radova) nalazi se u prilogu ove tenderske dokumentacije.
C) Uslovi za kvalifikaciju ponuđača:
Član 45. ZJN-a (lična sposobnost)
Ugovorni organ će odbaciti zahtjev za učešće ili ponudu ako kandidat/ponuđač:
a) je u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
b) je pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
c) nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
d) nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.
U cilju dokazivanja da se nijedan od ovih slučajeva ne odnosi na ponuđača, ponuđač je dužan dostaviti izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), ovjerenu kod nadležnog organa (opštinski/gradski organ uprave ili notar), koja je data u prilogu ove tenderske dokumentacije.
Najpovoljniji ponuđač je dužan dostaviti ugovornom organu originale ili ovjerene fotokopije dokumentacije iz člana 45. ZJN-a (na koju se odnosi gore navedena izjava), u roku od 5 dana od dana kada ugovorni organ obavjesti sve ponuđače o donesenoj odluci. Ovi dokumenti ne smiju biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude ugovornom organu. Uvjerenje iz člana 45. stav (1) tačka pod a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), mora biti izdato od Suda BiH i suda mjesno nadležnog, prema sjedištu ponuđača/kandidata, iz kojih je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za sva krivična djela iz navedenog člana.
Član 46. ZJN-a (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti)
U cilju dokazivanja prava na profesionalno obavljanje djelatnosti, ponuđači trebaju dostaviti u ponudi ovjerenu fotokopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra (za pravna lica) ili rješenja o registraciji (za fizička lica), ne starijeg od 6 mjeseci od isteka roka za podnošenje ponuda.

D) Podaci o ponudi
Ponuda mora da sadrži sljedeće elemente:
a) popunjen obrazac za ponudu - naziv i sjedište ponuđača, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora,
b) izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. a) do d) ZJN-a (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa),
v) ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili rješenja o registraciji, ne starijeg od 6 mjeseci od isteka roka za podnošenje ponuda,
g) potpisan primjerak izjave u vezi člana 52. stav (2) ZJN-a (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa),
d) popunjen, potpisan i ovjeren pečatom ponuđača obrazac za cijenu ponude (predmjer radova),
đ) potpisan i ovjeren pečatom ponuđača primjerak nacrta ugovora, e) spisak povjerljivih informacija,
ž) popis dokumenata uz ponudu.
Ponuda mora biti čvrsto uvezana (jemstvenikom ili tvrdo koričenje kao knjiga) i sve strane ponude numerisane, izuzev štampane literature, brošura, kataloga i sl.
Sve izmjene i dopune ponude se dostavljaju na način kao i ponuda, u roku koji je naveden. Sve ispravke upisanih jediničnih cijena i cijena koje se dobiju množenjem jediničnih cijena i količina, kao i sve ostale izmjene, moraju biti ovjerene potpisom ponuđača, uz naznaku datuma kada je ispravka vršena.
Ponuđač mora dostaviti ponudu na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH. Ukoliko je neki dokument (štampana literatura, brošure ili slično) priložen kao dokaz za kvalifikaciju ponuđača, sačinjen na jeziku koji nije jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH, ponuđači moraju dostaviti i prevod istog na jedan od službenih jezika u BiH, ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.
Štampana literatura, brošure ili slično, ukoliko ih ponuđač priloži, a ne predstavljaju dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti, ne moraju biti prevedeni na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH.
Ponuđač dostavlja ponudu u originalu i 1 (jednoj) kopiji na kojima će jasno pisati: „ORIGINAL PONUDA“ i „KOPIJA PONUDE“. Original ponude i kopija trebaju biti zapečaćeni u jednoj neprovidnoj koverti, sa nazivom i adresom ugovornog organa, nazivom i adresom ponuđača, na kojoj će stajati: „JAVNA NABAVKA 20-404-667/19 – Ponuda za izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji poslovnog prostora – promjena sadržaja u dječiji vrtić u Ulici Prve krajiške brigade narodne odbrane broj 1 u Banjaluci – NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“.
Ponuda se podnosi na adresu ugovornog organa, Trg srpskih vladara 1, kancelarija 14, najkasnije 24.12.2019. godine do 12:00 sati, a otvara se istog dana u 12:40 sati u kancelariji 119 ugovornog organa.
Nije dozvoljeno podnošenje alternativnih ponuda.
Ukupna cijena ponude treba biti navedena u KM.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. Članom 23. Pravilnika o javnim nabavkama („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ broj 34/19), propisano je sljedeće: „Ukoliko, u postupku javne nabavke, u kojem se dodjela ugovora zasniva na kriteriju najniže cijene, dva ili više ponuđača ponude identičnu najnižu cijenu ponude, ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudu predao prije na protokol“.
Ponuda mora važiti 60 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Nacrt ugovora je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

E) Ostali podaci
U pogledu mogućnosti podugovaranja, ugovorni organ će postupiti u skladu s članom 73. ZJN-a, a ponuđači se na obrascu za ponudu trebaju opredjeliti da li dio ugovora namjeravaju prenijeti podugovoranjem na treće strane.
Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora od najpovoljnijeg ponuđača. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10 % od vrijednosti ugovora, kako je definisano u nacrtu ugovora.
Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od sljedećih oblika:
a) bezuslovna bankarska garancija ili
b) doznačavanje novčanih sredstava na Jedinstveni račun trezora (JRT) Grada broj 551- 790-22206572-52 Unicredit bank a.d. Banjaluka za nabavku broj 20-404-667/19.
 

Oblik bezuslovne bankarske garancije za uredno izvršenje ugovora je propisan Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14).
Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka javne nabavke u periodu važenja ponude (60 dana od isteka roka za podnošenje ponuda).
Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, Filijala Banjaluka, a podnosi se putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom. Rokovi za izjavljivanje žalbe su propisani članom 101. ZJN-a.
Za sve što nije izričito navedeno u ovoj tenderskoj dokumentaciji, primjeniće se odredbe Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), i podzakonskih akata: Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14 i 20/15), Pravilnik o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika sa otvaranja ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14).

ANEKSI
Sljedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:
Aneks 1: Obrazac za ponudu,
Aneks 2: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. a) do d) ZJN-a, Aneks 3: Pismena izjava u vezi člana 52. stav (2) ZJN-a,
Aneks 4: Obrazac za cijenu ponude (predmjer radova),
Aneks 5: Spisak povjerljivih informacija,
Aneks 6: Nacrt ugovora

 

POZIV

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: