(pregovarački postupak) Izvođenje radova na instalaciji sistema za centralni kiseonik u Slatini

Datum objave: 25.02.2021. 08:14 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović

Broj: 127-18-2027-2/21 Datum: 23.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) Direktor Zavoda donosi:

 

OBAVJEŠTENjE

o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

 

Obavještavamo Vas da u skladu sa članovima 17., 18., 21. i 28. Zakona o javnim nabavkama BiH pokrećemo pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova - instalacija sistema za centralni kiseonik u Slatini.

Ovaj postupak se provodi na osnovu člana 21. stav (1) tačka d) i odvijaće se kroz sljedeće faze:

Faza br. 1 (Pretkvalifikacija) - Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće/ kvalifikacione ponude:

Kandidati podnose zahtjeve za učešće, odnosno kvalifikacione ponude na način i u formi koji nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeva za učešće, odnosno kvalifikacione ponude koje su pristigle od kandidata u skladu sa odredbama članova 45-51. Zakona o javnim nabavkama i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača. Ugovorni organ o fazi pretkvalifikacije sastavlja zapisnik i donosi odluku o rezultatima pretkvalifikacije, te istu skupa sa zapisnikom dostavlja kandidatima.

Rok za dostavljanje kvalifikacione ponude je 01.03. 2021. godine do 12:00 časova. Ponude dostavljene nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvorene.

 

Faza br. 2 - Poziv na dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje:

 Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje početnih ponuda ponuđačima koji su zadovoljili pretkvalifikacione uslove ugovornog organa. 

Nakon primanja početnih ponuda, Ugovorni organ pismenim putem poziva sve ponuđače koji su dostavili početne ponude da započnu pregovore sa ugovornim organom.

 

Faza br. 3- Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda:

Nakon zaključivanja pregovora ugovorni organ šalje Poziv za podnošenje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojima je pregovarao. Ponuđači dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude prihvatljive. Ugovorni organ ocjenjuje konačne ponude. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocjenjenu prihtavljivu ponudu.

Za sve dodatne informacije vezano za postupak nabavke zadužena je Služba za plan, analizu i javne nabavke tel. 051/348-444, lokal 1680, ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa s ponuđačima.

 

DIREKTOR

dr sc. med Goran Talić spocijalista ortopedije sa traumatologijom

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: