(pregovarački postupak) Nabavka dodatnih usluga izrade idejnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina (Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica), L=cca 14.00 km

Datum objave: 18.02.2021. 08:58 / Izvor: Akta.ba, 11.02.2021.

JР CESTE

FEDERACIJE BIH

 

Broj: 01-02.1- 1310-3/2 l-GK

Datum: 11.02.2021.god

 

Za: GP: Euroing d.o.o. Bihać (vodcći član), TZI Inžinjering d.o.o. Sarajevo i Winer Projcct d.o.o. Sarajcvo

N/r: direktora predstavnika GP

Adrcsa: Ulica Mehmeda Džanića.LI.

77000 Bihać

E-mail: info@euroing.ba

 

Predmet: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA DODATNE USLUGE

 

U ime JP C'este Federacije Bosne i Mercegovine d.o.o. Sarajevo pozivamo vas da dostavite ponudu u pregovaračkom postupku javne nabave dodatnih usluga na ugovoru: Izrada idejnog projekta izgradnje \eze obilaznica C'azina (Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica). L=cca 14.00 km.

 

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa sa Zakonom o javnim nabavama ("Službeni glasnik Bosne i Hereegovine" br. 39/14). i ovim pismom poziva, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovim pismom poziva.

 

Usluge koje su predmet nabavke će se pružati u skladu sa Projektnim zadatkom datim u prilogu poziva.

 

Pored cijene potrebno je dati i rok za obavljanje predmetnih usluga (točka 5 Obrasca za ponudu). Uvjeti plaćanja i ostale obveze detlnirane su u osnovnom Ugovoru. broj: 01-02.1-7663/20 od 22.07.2020. godine.

Svoju ponudu. pripremljenu prema priloženim obrascima molimo dostavite lično ili putem pošte na protokol JP Ceste Federacije BiH. Terezija 54. 71000 Sarajevo ili putem faksa br. (033) 250-400. najkasnije 23.02.2021. godine do 15.00 sati.

 

POZIV

https://jpdcfbh.ba/assets/files/EPlJcbGmO3-1310-3-21-gkpdf.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: