(pregovarački postupak) Nabavka kancelarijskog materijala

Datum objave: 15.03.2021. 15:27 / Izvor: Akta.ba, 15.03.2021.

15.03.2021. године

POŠTE SRPSKE

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJALUKA

Broj: 1/2.9 -833/21

Datum: 15.03.2021. godine

 

S V I M P O N U Đ A Č I M A

PREDMET: Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u predmetu "Nabavka kancelarijskog materijala".

 

Dostavljanje kvalifikacionih dokumenata i inicijalne ponude

 

Poštovani,

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća za poštanski saobraćaj RS A.D. Banjaluka br. 1.- 833/21 od 11.03.2021. godine, a u skladu sa članom 21. stavom 1. tačkom d) i članom 28. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.glasnik BiH" br. 39/14 podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom), pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u predmetu "Nabavka kancelarijskog materijala". Poziv je objavljen na sajtu www.postesrpske.com

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od lica koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osoba/e: Aleksandar Božić

Telefon:              051/246-037

Faks:     051/215-570

e-mail:  aleksandar.bozic@postesrpske.com

 

 

1. Predmet nabavke

1.1 Predmet ovog postupka je: "Nabavka kancelarijskog materijala"

Predmet podjeljen na lotove: Lot 1 -Kancelarijski materijal-papir Lot 2- Sitni kancelarijski materijal Oznaka i naziv iz JRJN: Lot 1- 30199000-0, Lot 2- 30192000-1

Trajanje ugovora: do izvršenja ugovornih obaveza

1.2. Mjesto isporuke robe : Glavni magacin Pošte Srpske A.D.

1.3. Rok isporuke robe za Lot 1 i Lot 2: tri dana od prijema narudžbenice

1.4. Uslovi           plaćanja za Lot 1 i Lot 2: minimalno 30 dana od dana isporuke.

1.5. Procijenjena vrijednost nabavke za Lot 1 :40.000,00 KM i Lot 2 :14.000,00 KM

 

2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

2.1. U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:

a)            u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

b)           pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

c)            nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

d)           nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

Ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač:

e)           Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javnih nabavki ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje 3 godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog privremenog raskida (npr. Dokaz o privremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neipunjavanja obaveza u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za presudu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u BiH).

U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata, da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom

2.1.        od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 4 poziva za ponudu.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

2.2.        U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata, da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 2.1. pod a) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 4 poziva za ponudu.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

2.3.        Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima

će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 2.2. Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke:

a)            Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

b)           Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c)            Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;_

d)           Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke c) i d) ugovorni organ prihvata i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obaveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

Dokumenti ili uvjerenja gore tražena ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude, a dostavlja ih izabrani ponuđač u roku ne dužem od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati: sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do 15,30 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Za ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nadovjera dokumenata.

2.4.        Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 2.3 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od

trenutka dostavljanja ponude, a dostavlja ih izabrani ponuđač u roku ne dužem od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati: sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do 15,30 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Za ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nadovjera dokumenata. U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definisane tačkom 2.1. poziva za ponudu , ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 2.2.

2.5.        Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti

učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 5).

2.6 SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

2.6.1. Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

2.6.2      U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Kao dokaz dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra ili ekvivalentni dokument izdat od nadležnog organa. Na osnovu dostavljenog dokaza (dokumenta) ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude registrovan za predmetnu djelatnost.

3.3.        KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

3.3.1.     U skladu sa članom 64. Zakona kriterij za dodjelu ugovora je: Najniža cijena tehnički ptihvatljive ponude

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu ponude. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, povoljnijom će se smatrati ponuda onog ponuđača koji ponudi duži rok plaćanja.

3.3.2.     Sve cijene moraju biti izražene u konvertibilnim markama (BAM). Ponuđači koji svoje ponude dostave u nekoj drugoj valuti će biti neprihvatljive i kao takve biće odbačene.

3.3.3      . Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

3.3.4. Cijena ponude se piše brojevima i slovima u obrascu za ponudu. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanim slovima. Ponuđači koji ne napišu svoju cijenu slovima i brojevima njihova ponuda će biti neprihvatljiva.

3.4.        PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG

3.4.1.     Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, donesenoj od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine služ. gls 34/20.

3.4.2.     U svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor 30% za ugovore koji se dodijeljuju u 2021. godini.

3.4.3.     U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička lica ili firme locirane u BiH, uspostavljene u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% ukupne vrijednosti ponuđene robe porijeklom iz BiH.,

3.4.4.     U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači su pored izjave predviđene u ANEKSU 1 dužni dostaviti sljedeće: potvrdu od nadležne Privredne komore.

 

4. PRIPREMA PONUDE

4.1 Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

4.2.        Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu, ili ponuda osigurana jamstvenikom. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

4.3.        Ponuda se dostavlja u originalu na kojima će čitko pisati „Ponuda za nabavku "Nabavka kancelarijskog materijala" - Inicijalna ponuda.(ukoliko ponuđač učestvuje za oba Lota , a ako ponuđač učestvuje u jednom Lotu potrebno je naznačiti oznaku Lota i naziv Lota).

4.4. Ponude se predaju na protokol ugovornog organa, ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

Naziv ugovornog organa:            Pošte Srpske a.d. Banjaluka

Adresa ugovornog organa:         Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banjaluka

 

PONUDA ZA NABAVKU "Nabavka kancelarijskog materijala" - Inicijalna ponuda Broj nabavke: 1/21 „NE OTVARAJ"

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv ponuđača              

Adresa ponuđača           

 

4.5. Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

 

5. Zahjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.

 

6. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

6.1 Podaci za dostavu ponuda: 

Ugovorni organ:              Pošte Srpske a.d. Banjaluka

Adresa:                Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banjaluka

Kancelarija:        Protokol Preduzeća

Datum: 17.03.2021.

Vrijeme do kada se primaju ponude:    11,00 časova

 

6.2. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

7. Mjesto, datum i vrijeme za otvaranje ponuda

7.1 Podaci za otvaranje ponuda:

Ugovorni organ:              Pošte Srpske a.d. Banjaluka

Adresa:                Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banjaluka

Kancelarija:        Protokol Preduzeća

Datum: 17.03.2021.

Vrijeme otvaranja ponude:       12,00 časova

 

7.2. Komisija za nabavku će nakon otvaranja ponuda izvršiti pregled ponuda i obaviti pregovaranje sa kvalifikovanim ponuđačem u sali za otvaranje ponuda u 12,15 časova. Ponuđač koji ne bude prisustvovao pregovaranju smatraće se da je njegova ponuda neprihvatljiva.

8. Obavještenje za kvalifikovane ponuđače

Kvalifikovanim ponuđačima čije su ponude prihvatljive nakon pregovaranja biće upućen Poziv za dostavljanje konačne ponude.

9 . Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

10. ZAKLJUČENJE UGOVORA I PODUGOVARANJE

10.1.      Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog nacrta Ugovora, i to nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

10.2.      Ugovor zaključuje do ispunjenja ugovornih obaveza

10.3.      Ponuđači su uz ponudu dužni dostaviti nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude,te potpisali sve listove nacrta Ugovora. Nacrt ugovora je priložen u ANEKSU 6 TD.

10.4.      Podugovaranje

U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču.

Ukoliko u ponudi nije identifikovan podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača.

Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost (napr. po prijemu zahtjeva ugovorni organ je uradio određene provjere i utvrdio da je podugovarač dužnik po osnovu PDV-a). U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač. Ponuđač treba u svojoj ponudi dostaviti izjavu u kojoj će navesti da li će imati podugovarača ili neće u predmetnoj nabavci, ukoliko ne dostavi izjavu njihova ponuda neće biti prihvatljiva.

 

Aneksi:

Aneks 1 - Obrazac za dostavljanje ponuda

Aneks 2 - Obrazac za cijenu ponuda

Aneks 3 - Izjava o povjerljivosti

Aneks 4 - Izjava u vezi sa članom 45. Zakona

Aneks 5 - Izjava u vezi sa članom 52. Zakona

Aneks 6 - Nacrt ugovora

 

S poštovanjem

RUKOVODILAC SLUŽBE:

/Rajko Komljenović dipl.ecc/

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: