(pregovarački postupak) Nabavka lančanice - plutajuće brane za skupljanje plutajućeg nanosa u akumulaciji HE Višegrad na lokalitetu Holujaci

Datum objave: 15.02.2021. 11:35 / Izvor: Akta.ba, 12.02.2021.

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE

OBAVJEŠTENJA

UGOVORNI ORGAN

1. Podaci o ugovornom organu

 

Naziv Kontakt osoba

Mješoviti Holding ,,ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad

Danijel Kokošar, dipl.ek.

Adresa

Poštanski broj

Kompleks Andrićgrad

73240

Opština/Grad

Identifikacioni broj/Jedinstveni IB

Višegrad

4400497620000

Telefon

Fax

00387 58 635 211

00387 58 620 202

Elektronska pošta (e-mail)

Internet adresa (Web)

hevgd@teol.net

www.henadrini.com

 

2. Zajednička nabavka

Ne

3. Opis

a. Naziv predmeta ugovora

Lančanica - plutajuća brana za skupljanje plutajućeg nanosa u akumulaciji HE Višegrad na lokalitetu Holujaci.

4. Ograničenja za učešće

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se. 

7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

8. DODATNE INFORMACIJE

Mješoviti Holding ,,ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad namjerava provesti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavoi: Nabavka Lančanice - plutajuće brane za skupljanje plutajućeg nanosa u akumulaciji HE Višegrad na lokalitetu Holujaci sa firmom Omorika a.d. Višegrad, a u skladu sa članom 21. stav (1) tačka d) zakona o javnim nabavkama.

U skladu sa članom 38. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH" broj 39/14), obavještavamo vas da je predmetna nabavka u Jedinstvenom rečniku javnih nabavki JRJN (CPV) označena sa šifrom: 45247000-0 - Gradevinski radovi na branama, kanalima, kanalima za navodnjavanje i akvaduktima.

Ponude se dostavljaju do: 16. 02. 2021. godine, do 11.30 časova. Pregovori će se obaviti 16. 02. u 12.00 časova.

Preuzimanje poziva za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja vršiće se u prostorijama ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d Višegrad kompleks Andrićgrad, kancelarija broj 313.

Ponuđači koji nisu u mogućnosti lično preuzeti dokumentaciju, zahtjev za preuzimanje poziva za učešće u pregovaračkom postupku, mogu proslijediti putem faksa na broj 00387 58 620 211, i ista će im biti poslana putem e-maila. Zahtjev mora da sadrži naziv kandidata, adresu, ime i prezime kontakt osobe, broj telefona, faksa i e-mail adresu.

Adresa za dostavljanje dokumentacije je: ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad, 73240 Višegrad.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: