(pregovarački postupak) Nabavka reagensa za biohemijski analizator Olympus AU 480

Datum objave: 30.12.2019. 11:13 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2019.

JU Bolnica Travnik

Kalibunar bb

 

„INEL-MED" d.o.o. Mostar

Rudarska 20 B (Objekat 1, Centar II)

M O S T A R

Direktor

 

10143

26.12.2019.

 

PREDMET: POZIV ZA UČEŠĆE NA PREGOVORE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE SA SAMO JEDNIM KANDIDATOM I DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

 

Poštovani,

Na osnovu članova 21. stav 1 c) i 28. stav 1 Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku Reagensa za biohemijski analizator Olympus AU 480 upućujemo Vam ovaj poziv za dostavljanje početne ponude za učešće u pregovaračkom postupku za sukcesivnu nabavku Reagensa za biohemijski analizator Olympus AU 480 utvrđeno Planom nabavki za 2019.godinu, šifra - kod 33696300-8, sa slijedećim podacima:

 

1. Dokumenti koje trebate predati do dana zakazanih pregovora su:

a)popunjen obrazac za početnu cijenu koji je u sastavu ovog poziva

b)aktuelni izvod iz sudskog registra (ovjerena kopija)

c)uvjerenje o poreznoj registraciji (kopija)

d)uvjerenje o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje (ovjerena kopija)

e)dokaz o ekskluzivnosti u smislu člana 21. stav 1 tačka c) (ovjerena kopija)

f)Reagensi trebaju biti potpuno spremni bez prethodne pripreme što se dokazuje dostavom proskripcija za reagense

g)Certrifikat ISO, IVD,CE za pojedinačne analize, reagense, kontrole i kalibratore

h)punomoć potpisanu od strane direktora za pregovore (ako je predstavnik za pregovore direktor potrebna je samo lična karta)

 

2.Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena

Početnu ponudu za učešće ste dužni dostaviti najdalje do 7.1.2020. godine do 12,00 sati na protokol JU Bolnica Travnik.

Datum početka pregovora sa vama je 7.1.2020. godine u 12,05 sati na adresi JU Bolnica Travnik, Kalibunar bb, kada će se izvršiti javno otvaranje početne ponude za učešće u postupku.

10143

26.12.2019.godine

Na pregovorima će se raspravljati o pravnim, ekonomskim i tehničkim aspektima ugovora o čemu će biti sačinjen zapisnik o obavljenim pregovorima i početnoj ponudi.

Koristimo priliku da Vas zamolimo da ponesete pečat vaše ustanove u slučaju da pregovori dozvole nastavak pregovaračkog postupka bez objave sa samo jednim kandidatom. U tom slučaju biće vam dostavljen lično poziv za predaju konačnih ponuda sa popunjenim obrascem za konačnu cijenu nakon čega će biti sačinjen zapisnik o ocjeni konačne ponude.

 

 

DOSTAVLJENO:

1x Naslovu

1x Komisiji

 

Prilozi: Obrazac za početnu cijenu

poziv-na-pregov-postupak-reag-za-biohm-analiz-olympus-2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: