(pregovarački postupak) Nabavka usluga održavanja i nadogradnje softverskih rješenja za poslovno informacioni sistem i modula za obračun i naplatu komunalnih usluga

Datum objave: 15.01.2020. 08:58 / Izvor: Akta.ba, 10.01.2020.

JP"KOMUNAIAC d.d.

G r a d a č a c

 

 

Broj: 02/1-10-48 -JN/2020

Datum: 09.01.2020.god.

 

U skladu sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), članom 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH", broj 90/14), utvrđuje se sljedeća

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE

SOFTVERSKIH RJEŠENJA ZA POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM I MODULA ZA OBRAČUN I

NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA

 

Evidencijski broj nabavke: 12-11-60/2020

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

 

Gradačac, 09.01.2020. godine. 

 

POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

 

JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" d.d.

Ulica Huseina Kapetana Gradaščevića br.114

Gradačac

 

"OPTIMAIT" d.o.o.

Hrvatskih branitelja 8a

Mostar

 

Predmet: Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga održavanja i nadogradnje softverskih rješenja za poslovno informacioni sistem i modula za obračun i naplatu komunalnih usluga

 

Poštovani,

pozivamo Vas na pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.stav Itačka (c) Zakona o javnim nabavkama, u postupku za dodjelu ugovora, koji za predmet nabavke ima usluge održavanja i nadogradnje softverskih rješenja za poslovno informacioni sistem i modula za obračun i naplatu komunalnih usluga.

 

Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavi. Ugovorni organ provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu s čl. 21 st. 1. tačka c) Zakona o javnoj nabavi, kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom ekskluzivnih prava ugovor može izvršiti samo određeni privredni subjekt, iz razloga što su softverska riješenja za poslovno informacioni sistem i modul za obračun i naplatu komunalnih usluga ekskluzivna prava OPTIME IT d.o.o. Mostar.

 

Predmet javne nabavke je vršenje usluge održavanja i nadogradnje softverskih rješenja za poslovno informacioni sistem i modula za obračun i naplatu komunalnih usluga.

CPV kod 72260000-5; 72267100-0

 

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 12.000,00 KM.

1.1 Faza br. 1 - Pretkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za učešće na način i u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata sukladno odredbama čl. 45., 46. i 50. Zakona o javnim nabavama BiH i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir:

a) ličnu situaciju kandidata,

b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, i

c) tehničku i/ili profesionalnu sposobnost.

 

Ugovorni organ nakon toga vrši odabir kandidata, koji su zadovoljili kvalifikacione uvjete . O ishodi kvalifikacije kandidata ugovorni organ sastavlja zapisnik u koji se unose bitne činjenice o rezultatima pretkvalifikacije i donosi odluku o rezultatima pretkvalifikacije,te istu skupa sa zapisnikom dostavlja kandidatima.

Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredilo ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni.

 

1.2 Faza br. 2 - Poziv za dostavljanje početnih (inicijalnih) ponuda i način pregovaranja:

Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje početnih (inicijalnih) ponuda kvalificiranim ponuđačima koji su zadovoljili minimalne zahtjeve ugovornog organa.

Nakon primitka početnih ponuda, ugovorni organ pregleda početne ponude da bi se uvjerilo da su uvjeti za učešće zadovoljeni i da je ponuda prihvatljiva, te pristupa fazi pregovaranja ukoliko je potrebno.

Inicijalna ponuda bit će ocijenjena kao neprihvatljiva ako ponuđač dostavi inicijalnu ponudu koja nije u skladu sa određenim u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama.

Pregovaranje će se sprovesti nakon okončanja postupka otvaranja ponude, a predmet pregovaranja je ponuđena cijena iz aneksa 2. TD. ,kao i tehnički, ekonomski, pravni i drugi aspekti ugovora.

Kada ponuđač podnese ponudu, te sa svakim ponuđačem posebno pregovara, o istom postupku pregovaranja će biti sačinjen zapisnik sa svakim ponuđačem posebno, kojeg će potpisati članovi komisije i ovlašteni predstavnik ponuđača.

1.3. Faza br. 3 - Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda:

Nakon zaključenja pregovora, ugovorno tijelo upućuje poziv za dostavljanje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojim je pregovarao. Ugovorni organ bira ponudu prema kriterijima za dodjelu ugovora utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da su pozvana više od dva ponuđača da dostave konačnu ponudu, ugovorni organ je dužan izvršiti javno otvaranje ponuda i koje će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude prihvatljive.

Ugovorni organ ocjenjuje konačne ponude. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

1.4. Uvjeti za kvalifikaciju: Da bi bili pozvani za dostavljanje početne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uvjete iz čl. 45., 46.i 50. Zakona o javnim nabavama BiH, koji su detaljno opisani u točki 4. tenderske dokumentacije.

Zahtjevi za učešće se trebaju dostaviti na protokol JP "KOMUNALAC'd.d. GRADAČAC, Ul H.K.Gradaščevića 114, 76250 Gradačac , najkasnije do 24.01.2020.godine do 12,00 sati, te za ugovorni organ nije relevantno na koji način su poslani.

Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će ponuđaču biti vraćeni neotvoreni.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije do 24.01.2020.godine do 11,00 sati.

U zahtjevu za učešće na koverti mora biti minimalno naznačeno: naziv predmeta nabavke, naziv, adresa, telefon i e mail kandidata, naziv ugovornog organa, evidencijski broj nabavke, naznaka »za komisiju za javne nabavke«.

Kandidati koji budu zadovoljili kvalifikacijske uvjete, će biti pozvani da dostave početne ponude i zatim da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora, ako ugovorni organ ocjeni da ima osnova za pregovaranje u cilju postizanja ekonomski, tehničko i pravno najpovoljnije ponude.

1.5. Kriteriji za ocjenu početnih/konačnih ponuda

Kriterij :najniža cijena

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele okvirnog sporazuma izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži žalbu na postupak na način i u roku koji je određen u članku 99. i 101. Zakona.

1.6. Spisak privrednih subjekata isključenih iz postupka javne nabavke zbog postojanja sukoba interes sukladno čl. 52. ZJN

Nema privrednih subjekata s kojima ugovorni organ ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

2. OPŠTI PODACI

2.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ugovornog organa: JP "Komunalac"d.d.Gradačac,

Adresa ugovornog organa:UI. H.K.Gradaščevića br. 114, Gradačac

IDB/JIB ugovornog organa: 4209052390002

Telefon: 035/817-219,

Faks: 035/816-106

Internet adresa: www.komunalac.ba

E-mail: javne. nabavke@komunalac.ba

 

2.2. Podaci o zaduženoj osobi za kontakt u ugovornom organu:

Kontakt osoba: Mašić Mina Telefon: 035/817-219, Faks: 035/816-106

E-mail: javne. nabavke@komunalac.ba

Zahtjev za pojašnjenjem vezanom za tendersku dokumentaciju ponuđači mogu dostaviti isključivo elektroničkim putem, i to na e-mail: javne.nabavke@komunalac.ba

Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje TD, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od kontakt lica iz tačke 2.2., i to radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 9,00-15,00 sati, i u protivnom drugi način korespodencije ugovorni organ ne smatra validnim.

2.3. Isključenje iz postupka javne nabavke zbog sukoba interesa

Kod ugovornog organa ne postoje privredni subjekti koji se, u planiranom postupku javne nabavke, mogu pojaviti kao učesnici, a koji su u situacijama iz člana 52. st. (4) i (5) Zakona o javnim nabavkama.

 

2.4. Redni broj nabavke

Broj nabavke: 12-11-60/2020

Referentni broj iz Plana nabavki za 2020.god: 11-60

Prethodno informativno obavještenje nije objavljeno.

2.5. Podaci o postupku javne nabavke:

Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja provodi se u skladu sa članom 28. Zakona o javnoj nabavci, a pravni osnov za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja ispunjen je u skladu sa članom 21 .stav 1 .tačka (c) Zakona o javnim nabavkama.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 12.000,00 KM.

Vrsta ugovora o javnoj nabavci: ugovor o javnoj nabavci usluga.

Ugovor se zaključuje na 12 mjeseci.

Zaključenje okvirnog sporazuma nije predviđeno.

 

3 PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE:

3.1. Opis predmeta javne nabavke

Predmet nabavke je pružanje usluga održavanja i nadogradnje softverskih rješenja za poslovno informacioni sistem i modula za obračun i naplatu komunalnih usluga za 2020.god. Oznaka nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke: 7226000-5;72267100-0 Naziv nabavke iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke: Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju

3.2. Nije dozvoljeno podnošenje alternativne ponude.

3.3. Tehnički opis predmeta nabavke sistema održavanja i nadogradnje dat je kao Aneks.6.1.

3.4. Mjesto izvršenja usluge: sjedište Ugovornog organa, ul H.K.Gradaščevića, mjesto Gradačac.

3.5. Rok za isporuku usluge je: zavisno od karaktera tražene intervencije od dana zaključenja ugovora na snagu do okončanja 2020.godine.(sukcesivna isporuka u toku godine). Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi s ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toka roka.

 

4. FAZA br. I - USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA:

4.1 .Mjesto, datum i vrijeme podnošenja Zahtjeva za učešće:

Zahtjevi se podnose na sljedeću adresu: JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC"d.d. Gradačac Adresa: Ul H.K.Gradaščevića 114, 76250 Gradačac

Rok za podnošenje zahtjeva za učešće ističe dana 24.01.2020. u 12:00 sati.

Zahtjevi za učešće moraju biti dostavljeni do datuma i sata naznačenog u tenderskoj dokumentaciji i za Ugovorni organ nije relevantno kada je niti na koji način je poslan.

Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će ponuđaču biti vraćeni neotvoreni. U zahtjevu za učešće na koverti mora biti minimalno naznačeno: naziv predmeta nabavke, naziv, adresa, telefon i e mail kandidata, naziv ugovornog organa, evidencijski broj nabavke, naznaka »za komisiju za javne nabavke«.

Ugovorni organ neće provoditi javno otvaranje Zahtjeva, dok će javno otvaranje ponuda kvalifikovanih kandidata biti provedeno u skladu sa odredbama Zakona.

4.2. LIČNA SPOSOBNOST

Uslovi za učešće i potrebni dokazi

4.2.1. U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je kandidat:

a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela

organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj

je registrovan;

c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

d) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

Ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi daje ponuđač:

- bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine;

4.2.2 U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata, da se na njih ne odnose slučajevi definirani tačkom 4.2.1 od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 2 tenderske dokumentacije. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuđača. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

NAPOMENA: Ponuđač uz Zahtjev za učešćem , u svojoj ponudi, uz Izjavu (ovjerenu kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata) koju je obavezan dostaviti, može ODMAH dostaviti i tražena dokumenta kako je navedeno u tački 4.2.3. TD. Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački

4.2.3 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude i moraju biti originali ili ovjerene kopije. Ovim se ponuđač ako bude izabran, oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja dokumenta iz tačke 4.2.3. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 2 tenderske dokumentacije i potpisuje ju ovlašteni zastupnik ponuđača ili lice koga on ovlasti (u tom slučaju se punomoć mora priložiti uz ponudu);

4.2.3 Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 4.1.2:

a) Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika;

b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

d) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke 4.2.1. tačka c) i d) Ugovorni organ prihvaća i sporazum ponuđača sa nadležnim poreznim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obaveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

4.2.4. Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 4.2.3 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude, niti izdata nakon dana dostavljanja ponude, a dostavlja ih izabrani ponuđač u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do 15:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC'd.d. Gradačac, Ul H.K.Gradaščevića 114, 76250 Gradačac, s naznakom: „Dostavljanje dokumenata za nabavu usluge održavanja i nadogradnje softverskih riješenja za poslovno informacioni sistem i modula za obračun i naplatu komunalnih sluga; - Ne otvaraj, za komisiju". Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definisane tačkom 4. tenderske dokumentacije, Ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave.

 

4. 3. SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

4.3.1. Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, shodno članu 46. Zakona o JN, ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

4.3.2. U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz zahtjev za učešće dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani:

- aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi dokument iz kojeg se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke i

- uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost, uvjerenje o dodijeljenom identifikacionom broju.

ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije nadležnog organa ne starije od tri mjeseca.

4.4. EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST

Ne traži se.

4.5. TEHNIČA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST

4.5.1. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, iz člana 50. Zakona, ponuđači trebaju ispuniti sljedeće minimalne uslove i to:

da je ponuđač u okviru svoje registrirane djelatnosti proizveo i da posjeduje izvorni kod kao svoje vlasništvo, kao i sva prava nad instaliranim modulima PISVVEB i MONVVVEB, te da imaju zaposleno kvalificirano osoblje za održavanje predmetnih aplikativnih modula .

4.5.2. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na temelju slijedećih dokumenata koje dostave ponuđači:

- Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 50. tačka e) Zakona(dostavlja se obavezno uz Zahtjev za učešćem)

- dokument iz kojeg je vidljivo da je ponuđač u okviru svoje registrirane djelatnosti proizveo i da posjeduje izvorni kod kao svoje vlasništvo, kao i sva prava nad instaliranim modulima PISVVEB i MONVVVEB,

- dokument da imaju zaposleno kvalificirano osoblje za održavanje predmetnih aplikativnih modula

4.5.3.     Ponuđač može uz Zahtjev za učešće ODMAH dostaviti u sastavu ponude dokumente o ispunjenosti uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti. Dokumenti koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije, nadležnog organa za ovjeru dokumenata.

4.5.4.     Dokumenti navedeni u tački 4.5.2.dostavlja izabrani ponuđač u roku od 5 dana od dana prijema odluke izboru, skupa sa dokumentima iz tačke 4.2.4., na način definiran u navedenoj tački tenderske dokumentacije.

 

4.6. SUKOB INTERESA

4.6.1.U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke.

Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

4.6.2.     Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prema obrascu Aneks 4.

4.6.3. Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ.

4.6.4. Kandidati će odmah biti obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

4.6.5. O ishodu kvalifikacije kandidata ugovorni organ sastavlja zapisnik u koji se unose bitne činjenice o rezultatima kvalifikacije i donosi odluku, te istu skupa sa zapisnikom dostavlja kandidatima. 

4.6.6. Ugovorni organ će pozvati kandidate koji ispunjavaju minimalne uslove, koje je odredio ugovorni organ , da podnesu početne ponude i da sudjeluju u pregovorima o tehničkim , pravnim, ekonomskim i drugim aspektima ugovora, ako ugovorni organ ocijeni za potrebnim.

 

5.SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

5.1. Ponuđači su obavezni da pripreme Zahtjev za učešće u skladu sa uvjetima koji su ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi za učešće koji nisu u skladu sa ovom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljivi, sve u skladu sa Zakonom Ponuđači troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih Zahtjeva. Ugovorni organ ne troškove ponuđača u postupku javne nabavke.

Shodno točki 4.-Faza br.1-Kvalifikacija, kandidat je dužan dostaviti sljedeća dokumenta:

a) Aneks 1, Zahtjev za učešće,

b) Aneks 2, Izjava iz čl. 45. ZJN,

c) Aneks 3, Izjava iz članka 50.e)

d) Aneks 4, Izjava iz čl. 52. Zakona

e) Dokaz da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabave kako je navedeno u točki 4.3.2.

f) Sadržaj ponude, na memorandumu ili kao obavezni dio aneksa 1 .Zahtjeva za u češće, (stran a 2)

Kandidatu koji dokaže svoju kvalifikovanost uputi će se Poziv za dostavljanje početne ponude a uz poziv će biti dostavljeni dokumenti koji se zahtijevaju za početnu ponudu.

 

6 FAZA br. II - PRIPREMA POČETNE PONUDE

6.1. Ponuđači trebaju za početnu ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uvjete pregovaračkog poziva za dostavljanje ponuda i to:

a) Aneks 5-Popunjen i ovjeren obrazac za dostavljanje početne ponude

b) Aneks 6-Popunjen i ovjeren obrazac za cijenu početne ponude-usluge

c) Aneks 7-Popunjen i ovjeren obrazac ugovora

d) Aneks 8-Popunjen i ovjeren obrazac povjerljivih informacija

e) Izjava u vezi preferencijalnog tretmana (ako se pregovarački postupak vodi sa više ponuđača i u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH o obveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg) Napomena:

Potpisivanjem i dostavljanjem Aneksa 5.-obrazac za dostavljanje početne ponude smatra se da je ponuđač dostavio ovu izjavu traženu pod e) i nije potrebno posebno da je prilaže u početnoj ponudi.

 

7. INSTRUKCIJE ZA PONUĐAČE

7.1. Zahtjevi po pitanju jezika

utvrđeni u tenderskom snose sve snosi nikakve

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa zahtjeva za učešće / ponude između ponuđača i Ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, i ne moraju biti prevedeni. 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi ,na način da se ista dostavlja elektronski na e-mail: javne. nabavke@komunalac.ba

Ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za ponude sukladno sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj TD.Ponude koje nisu sukladne s ovom TD će biti odbačene kao neprihvatljive,sve u skladu sa člankom 68.ZJN.

 

7.2. Priprema i dostavljanje početne ponude

7.2.1. Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke.

7.2.2. Ponuda se izrađuje na način da čini cijelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom.

Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. kao knjiga ili povezane jemstvenikom - vrpcom na način da isti obuhvaća prvi dio i dio posljednje strane ponude). Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i si. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista u skladu sa članom 8.stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude (Sl.glasnik broj:90/14).

Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i si. koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno.

Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom i pečatom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke.

Osim toga, u slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora).

7.2.3. Početna ponuda se dostavlja u originalu,na kojoj će čitko pisati: „ORIGINAL POČETNE PONUDE"

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa:

H.K.Gradaščevića 114, 76250 Gradačac

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

-naziv i adresa ugovornog organa,

-naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

-evidencijski broj nabave,

-naziv predmeta nabave,

-naznaka:"NE OTVARAJ".

 

7.2.4. Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje početne ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna početne ponude se dostavlja na isti način kao i početna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude.U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

7.2.5. Rok za dostavljanje početne ponude će biti utvrđen nakon završetka faze pretkvalifikacije. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

NAPOMENA: Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u pozivu za davanje početne ponude i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslana niti na koji način. Javno otvaranje ponuda neće se održati zbog vrste postupka nabavke.

Nakon dostavljanja početne ponude ,ponuđač se poziva pismenim putem na pregovore sa ugovornim organom.

Ponuđači će u pozivu na pregovaranje biti informirani o mjestu i vremenu održavanja pregovora. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici.

 

8. FAZA br. 3 - KONAČNE PONUDE

8.1. Ponuđač koji je učestvovao u pregovorima s ugovornim organom će biti pozvan da podnese konačnu ponudu. Rok za dostavljanje konačnih ponuda i javno otvaranje odredit će ugovorni organ u pozivu za dostavljanje konačne ponude nakon obavljenih pregovora.Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici,kao i sva druga zainteresirana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

8.2. Ponuđač koji bude pozvan za dostavljanje konačne ponude dostavlja sljedeće : -Obrazac za dostavljanje konačne ponude - Aneks 9. ,

-Obrazac za cijenu konačne ponude - Aneks 10., -Nacrt ugovora - Aneks 11.,

- Izjava u vezi primjene preferencijalnog tretmana domaćeg, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH o obveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

8.3. Konačna ponuda se dostavlja u originalu,na kojoj će čitko pisati: „ORIGINAL KONAČNE PONUDE"

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa: Ul. H.K.Gradaščevića 114, 76250 Gradačac Na koverti ponude mora biti naznačeno: -naziv i adresa ugovornog organa, -naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte, -evidencijski broj nabave, -naziv predmeta nabave, -naznaka:"NE OTVARAJ".

8.4. Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u Pozivu za davanje konačne ponude i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslana niti na koji način.

8.5. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika sa otvaranja ponuda,odmah,najkasnije u roku od 3 dana.

 

Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se saopćiti sljedeće informacije: -naziv ponuđača,

-ukupna cijena navedena u ponudi,

-popust naveden u ponudi,ako je posebno iskazan.

Ukoliko je popust iskazan na bilo kojem drugom mjestu u ponudi a da pritom nije iskazan u

Obrascu za cijenu ponude,smatrati će se da popust nije ni ponuđen. Predstavnik ponuditelja koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Ugovornom organu će dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuditelja.

Ukoliko nema zvanične punomoći, ponuditelj može, kao i ostala zainteresovana lica, prisustvovati javnom otvaranju, ali bez prava potpisa Zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuditelja.

8.6. Javno otvaranje ponuda održava se samo u slučaju da je više ponuđača pozvano da podnese konačne ponude.

Ponude koje su pristigle po isteku utvrđenog roka za prijem konačnih ponuda, bit će vraćene ponuđačima neotvorene.

 

9 OBAVJEŠTENJE O DODJELI

9.1. Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog tijela o rezultatu postupka javne nabave u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke elektronski na e-mail i putem pošte.. Ugovorno tijelo će dostaviti ponuđačima Odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

Rok za izjavljivanje žalbe na Odluku počinje teći od dana prijema na e-mail ,u roku od 10 dana,sukladno članku 101. tačka d)Zakona("Službeni glasnik BiH» br. 39/14).

 

10. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

11. 10.1.U slučaju daje ugovorno tijelo u toku postupka javne nabave izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom tijelu, na način i u rokovima propisanim člankom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

12. Aneksi / prilozi tenderske dokumentacije

Sljedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

 

FAZA br.1 .-PRETKVALIFIKACIJA

- Aneks 1, Zahtjev za učešće,

- Aneks 2, Izjava iz čl. 45. ZJN,

- Aneks 3, Izjava iz članka 50.e)

- Aneks 4, Izjava iz čl. 52. Zakona

NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz Poziv za učešće

 

FAZA br.2.-POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I NA PREGOVARANJE

- Aneks 5- Obrazac za dostavljanje početne ponude

- Aneks 6- Obrazac za cijenu početne ponude

- Aneks 6.1 .-Tehnički opis predmeta nabave-usluge

- Aneks 7- Nacrt ugovora

- Aneks 8- Obrazac povjerljivih informacija

NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz Poziv za dostavljanje početne ponude

 

FAZA br.3.-POZIV ZA DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE I OCIJENJIVANJE KONAČNE PONUDE

- Aneks 9 -Obrazac za dostavljanje konačne ponude

- Aneks 10-0brazacza cijenu konačne ponude

- Aneks 11-Nacrt okvirnog sporazuma

 

NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz Poziv za dostavljanje konačne ponude

Dostavljeno:

1. OPTIMA IT d.o.o. Mostar Hrvatskih Branitelja 8a

2. www.komunalac.ba

3. a/a

 

 

-TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE SOFTVERSKIH RJEŠENJA ZA POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM I MODULA ZA OBRAČUN I NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: