(pregovarački postupak) Nabavka usluga poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za glasanje na Prijevremenim izborima za izbor općinskog načelnika u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (FBiH)

Datum objave: 05.03.2021. 12:01 / Izvor: Akta.ba, 04.03.2021.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za dostavljanje početnih ponuda i pregovaranje

 

Predmet: Poštanska dostava izbornog materijala na adresc biračima u inostranstvu za glasanje na Prijevremcnim izborima za izbor općinskog načelnika u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (FBiH)

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

Broj tenderske dokumentacije: 07-2-16-3-565-3/21

Sarajevo, mart 2021. godine 

U skladu sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), članom 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH", broj 90/14 i 20/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07-2-16-3-565- 1/21 od 03.03.2021. godine pripremljena je sljedeća:

Tenderska dokumentacija Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za dostavljanje početnih ponuda i pregovaranje

 

OPŠTI PODACI

1.            Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine Adresa: Ul. Danijela Ozme br.7, Sarajevo

Identifikacijski broj: 4200539410001

Detaljna adresa za korespondenciju: Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo

Telefon: 033 251 300

Faks: 033 251 329

Internet adresa: www.izbori.ba

2.            Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Zlata Kokorović, Emina Tvico

Telefon: 033 251-349

Faks: 033 251-329

e-mail: aida.mesic@izbori.ba

3.            Pojmovi / skraćenice

Pojmovi / skraćenice koji se koriste u ovoj tenderskoj dokumentaciji imaju sljedeća značenja:

"Ovlašteno lice / lica" - lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime

i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime ponuđača;

"Ugovorni organ" - Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine;

"Zakon" - Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj

39/14);

"Postupak nabavke"- postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije;

"Podzakonski akti" - podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona; "Ponuđač" - privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom; "Dobavljač" - privredni subjekt kojem je nakon postupka javne nabavke dodijeljen ugovor o javnoj nabavci;

"TD" - ova tenderska dokumentacija.

Postupak nabavke će se provesti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom TD.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između ugovornog organa i privrednih subjekata obavljat će se u pisanom obliku, putem poštanske pošiljke, faksa, elektronske pošte / e-pošta, ili kombinacijom tih sredstava. Uvid u TD i preuzimanje TD može se vršiti lično na adresi ugovornog organa.

Informacije u vezi sa postupkom javne nabavke, kao što su informacije vezane za uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije, mogu da se dobiju isključivo od nadležnih kontakt osoba iz tačke 2 ove TD. U suprotnom razmjena informacija nije valjana.

4.            Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Kod Ugovomog organa ne postoje privredni subjekti, koji se u ovom postupku javne nabavke mogu pojaviti kao učesnici, a koji su isključeni iz postupka javne nabavke zbog postojanja sukoba interesa, u skladu sa članom 52. st. (4) i (5) Zakona.

5.            Redni broj nabavke Broj nabavke: 07-2-16-3-565-1/21

6.            Podaci o postupku javne nabavke

Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

Procijenjena vrijednost javne nabavke: 8.200,00 KM (slovima: osamhiljadaidvijestotine KM) na ove usluge se ne plaća PDV

Vrsta ugovora o javnoj nabavci: usluge

Okvirni sporazum: ne

Period na koji se zaključuje okvirni sporazum: do tri mjeseca od dana potpisivanja istog od strane ugovornih strana.

PODACI O PREDMETU NABAVKE

7.            Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka usluga poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za glasanje na Prijevremenim izborima za načelnika općine Travnik i Foča (F BiH) koji se održavaju 11.04.2021. godine.

Predmet nabavke su usluge poštanske dostave izbornog materijala (izborni paket - koverta sa glasačkim listićima) na adrese biračimau inostranstvu za glasanje izvan BiH na Prijevremenim izborima za načelnika pćine Travnik i Foča (F BiH) koji se održavaju 11.04.2021. godine.

Navedene usluge poštanske dostave izbornog materijala za glasanje putem pošte obuhvataju rezervisane poštanske usluge u međunarodnom saobraćaju koje obuhvataju prijenos (prijem, otpremu, prijevoz, prispijeće i uručenje) putem preporučene pošiljke biračima u inostranstvu prema tehničkoj i količinskoj specifikaciji u kojoj su predviđene količine predmetne nabavke, broj pošiljaka koji se upućuje biračima.

Ugovorni organ ne zahtjeva otpremu pošiljki avionskim putem, shodno članu 22. stav (3) Općih uslova za obavljanje poštanskih usluga, ukoliko je ista moguća dostava pošiljaka na drugi način.

Prilikom nodnošenja ponuda u ovom postupku ponuđači bi trebali imati u vidu odredbe zakona o noštama.

Između ostalih odredaba članom 6. stav (2) Zakona o poštama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 33/05) je definisano da rezervisane poštanske usluge mogu obavljati samo javni poštanski operateri.

Na identičan način rezervisane poštanske usluge definisane su i članom 9. Zakona o poštanskom prometu FBiH („Službene novine FBiH", br. 76/04 i 79/15) i članom 9. Zakona o poštanskim uslugama RS („Službeni glasnik RS",br. 30/10 i 38/10).

Javni poštanski operateri u BiH, u skladu sapomenutim zakonskim propisima, jesu JP BH Pošta doo Sarajevo, HP Mostar doo Mostar i Preduzeće zapoštanski saobraćaj ad Banjaluka (službeni skraćeni naziv: Pošte Srpske ad Banjaluka).

Podjela na lotove: nije podijeljen predmet nabavke na lotove Oznaka i naziv iz JRJN: 64110000-0 - poštanske usluge

8.            Količina predmeta nabavke

Svi ponudači koji podnesu ponude za usluge koje se traže tenderskom dokumentacijom, obavezni su svoje ponude uskladiti sa elementima tehničke i količinske speciflkacije.

Količine predmeta nabavke utvrđene su u tehničkoj i količinskoj speciflkaciji.

Ugovorni organ će zbog objektivnih okolnosti utvrditi količinu predmeta nabavke u

tehničkoj i količinskoj specifikaciji prema broju birača registrovanih za glasanje putem pošte za navadene dvije općine u kojima se provode prijevremeni izbori.

Realizacija ugovora zavisi od broja otpremljenih pošiljaka, na osnovu kojeg broja će biti izvršeno plaćanje odabranom ponuđaču.

9.            Tehničke i količinske specifikacije

Svi ponuđači koji podnose svoje ponude trebaju formirati ponude u skladu sa uslovima i prema obrascu koji je naveden u nastavku.

Poštanska dostava izbornog materijala, putem prenoručene nošiljke, biračima za glasanje putem nošte na Prijevremenim izborima za izbor općinskog načelnika u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (FBiH)

Količine po regionima za formiranje ponude

 

Opis pošiljke Preporučena pošiljka

(broj komada pošiljki) do 100 gr.

1

Pošiljke za dostavni region Evrope

800 komada

2.

Pošiljke za dostavni region izvan Evrope

20 komada

 

 

U prilogu ovog Poziva se nalazi pregled država u koje se vrši otpremanje pošiljaka.

Okvirni rok za početak izvršenja usluga je odmah po zaključenju ugovora

Po potpisivanju ugovora, usluge će se izvršiti u maksimalnom roku do 7 dana računajući od dana predaje pošiljki na otpremu Izvršiocu usluge.

Maksimalni rok dostave podrazumijeva vrijeme od preuzetih pošiljki kod ugovornog organa do dana/datuma dostave pošiljaka na adrese u inostranstvu.

Na prednjoj strani sa prozorom koverata od 100 grama će biti odštampan dio koji bude zahtjevan od odabranog ponudača (crno bijela štampa- npr. poštarina plaćena, i slično). Ponuđač je obavezan u ponudi propisati:

kako treba da izgleda zaglavlje na koverti, koje će odštampati odabrani ponuđač za nabavku usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića i u koje će upakovati pošiljke koje su predmet nabavke,

da dostavi niz brojeva u tekstualnom obliku u excel tabeli, kako bi se isti odštampali iznad i ispod adrese birača i bili vidljivi u prozorčetu koverete kojoj se otpremaju pošiljke.

Prilikom sačinajvanja cijene ponude ponuđač treba imati u vidu činjenicu da sortiranje pošiljaka po državama će uraditi odabrani ponuđač za nabavku usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića na način da će sve pošiljke koje se otpremaju u jednu državu biti spakovane u kutiju sa spiskom birača.

Odabranom ponuđaču će se pošiljka predati na otpremu u skladu sa poštanskim propisima kako je navedeno prijedlogu ugovora/okvirnog sporazuma.

Sve neuručene pošiljke moraju biti vraćene na adresu, odnosno poštanski pretinac /РО ВОХ/ ugovornog organa" Izbori u Bosni i Hercegovini Poštanski pretinac 451 71000 Sarajevo ".

Odabrani ponuđač će dostaviti izvještaj o isporuci pošiljki u štampanoj i elektronskoj formi.

NAPOMENA: Navesti podatke u sklopu ponude o obavezama ugovornog organa u smislu klasifikacije pošiljki i načinu pripreme pošiljki. Sva prateća dokumenta koja trebaju biti popunjena prilikom primopredaje trebaju biti dostavljena u sklopu ponude i pojašnjeno popunjavanje i proces slanja.

10. Mjesto pružanja usluga

Mjesto preuzimanja pošiljki za izvršenje usluga je iz skladišta Centralne izborne komisije BiH, Ulica Kasindolskog bataljona 34, Istočno Sarajevo i/ili sjedišta Centralne izborne komisije BiH Danijela Ozme 7 Sarajevo.

11. Rok pružanja usluga

Nakon provedenog postupka ugovorni organ će zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem ugovor, na osnovu koga će se usluge vršiti na određeno vrijeme u roku do tri mjeseca.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

12. Uslovi za kvalifikaciju

12.1 Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:

a)            u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b)           nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c)            je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d)           je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz alineje a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu izjavu o ispunjenosti uslova lične sposobnosti i ovjerenu kod nadležnog organa (sud, notar, općina i dr....) da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 12.1. Datum izjave i ovjere iste ne smije biti stariji od 15 dana od dana dostavljanja ponude.

Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova lične sposobnosti je sastavni dio TD Prilog IV TD.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Samo onaj ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a)            izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b)           izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c)            potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d)           potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponudači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponudač u predvidenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponudač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlla uru; a onuđača svaki član jgrupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaiu za svakog člana етире.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

PODACI O PONUDI

13.          Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Početna ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema najednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Početna ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente:

Obrazac za dostavljanje početne ponude -Prilog I; Obrazac za cijenu početne ponude - Prilog II; Povjerljive informacije - Prilog III; - Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Prilog IV;

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 52. Zakona - Prilog V Popunjen ugovor -Prilog VI

14.          Način dostavljanja ponuda

Početna ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine Ulica Danijela Ozme br. 7 71000 Sarajevo

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

a)            Naziv i adresa ugovornog organa

b)           naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

c)            evidencijski broj javne nabavke,

d)           naziv predmeta nabavke,

e)           naznaka „пе otvaraj".

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede naziv i adresu ponuđača.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom. Neće biti prihvaćene ponude koje budu uvezane spiralnim uvezom, u običnu plastičnu fasciklu s mehanizmom, niti na bilo koji drugi način osim na jedan od dva naprijed navedena prihvatljiva načina.

Ponuda se dostavlja samo u originalu.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je osiguran kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

15.          Dopuštenost dostave alternativnih ponuda

Dobavljačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

16.          Početna cijena ponude iz Priloga II

Obrazac za početnu cijenu ponude je dat u Prilogu II tenderske dokumentacije koji je pripremljen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za početnu cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ukoliko obrazac za početnu cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obascu ne može biti 0.

17.          Način određivanja početne cijene ponude

Početna cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podjeljen po stavkama.

Početna cijena ponude se piše brojevima i slovima. Početna cijena ponude je nepromjenjiva.

U početnoj cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude, ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom, koji se izražava u procentima (%).

Početna cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

18.          Kriterij za dodjelu ugovora

Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom dobavljaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

Kriterij za dodjelu je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

19.          Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacijauz ponudu morabiti najednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

20.          Rok važenja ponude

Ponude moraju važiti devedeset (90) dana, računajući od isteka za podnošenje ponuda. U periodu važenja ponude, Ugovorni organ može tražiti od ponuđača, u pisanoj formi, da produži period važenja do određenog roka. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

OSTALE INFORMACIJE

21.          Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Zahtjev za učešće u postupku i početne ponude se dostavljaju na adresu ugovornog organa: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo do 09.03.2021. godine 12:00 sati.

22.          Mjesto, datum i vrijeme otvaranja početnih ponuda i počinjanje pregovora

Ponude se otvaraju u sjedištu ugovornog organa Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo dana 09.03.2021. godine 12:15 sati

Rok za dostavljanje konačne ponude, kao i javno otvaranje konačnih ponuda će se naknadno utvrditi u pozivu za dostavljanje konačne ponude.

23.          Nacrt ugovora

Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, u skaldu sa rokom propisanim zakonom, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Ponuđač treba popuniti nacrt ugovora sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi i čini sastavni dio ponude.

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude i zakonom o obligacionim odnosima.

OSTALI PODACI

24.          Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti putem Jedinstvenog računa trezora BiH u roku od 15 dana od prijema ispravne fakture sa prilozima ponuđača što će biti posebno precizirano ugovorom/okvirnim sporazumom sa izabranim ponuđačem.

U slučaju da ugovorni organ kasni sa plaćanjem, ali da je kašnjenje rezultat propuštanja preduzimanja radnji za koje je ugovorni organ odgovoran, ponuđač će moći naplatiti zakonsku zateznu kamatu.

25.          Sukob interesa / korupcija

U skladu sa članom 52. stav (2) Zakona svaki ponuđač dužan je u ponudi dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu izjavu ili je ne dostavi na način tražen TD ponuda će biti odbačena kao nedopuštena.

Obrazac navedene izjave, koji je sastavni dio ove TD, je Prilog V.

 

 


Tenderska dokumentacija - Poziv za dostavljanje konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci (Poštanska dostava izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za glasanje na Prijevremenim izborima za izbor općinskog načelnika u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (FBiH))

 

Tenderska dokumentacija - Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za dostavljanje početnih ponuda i pregovaranje (Poštanska dostava izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za glasanje na Prijevremenim izborima za izbor općinskog načelnika u osnovnim izbornim jedinicama Travnik i Foča (FBiH))

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: