(pregovarački postupak) Nabavka usluga reklamiranja Lutrije BiH putem Obojkaškog kluba Kula Gradačac

Datum objave: 10.07.2017. 12:58 / Izvor: Akta.ba, 10.07.2017.

INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

 

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

1. Podaci o ugovornom organu

Naziv  LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.

IDB/JIB 4200496180007

Kontakt osoba  Semir Hadžalić

Adresa Mehmeda Spahe br. 11

Poštanski broj 71000 Sarajevo

Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telefon  (033) 568-606

Faks (033) 223-001

Elektronska pošta semir.hadzalic@lutrijabih.ba

Internet adresa www.lutrijabih.ba

 

2. OPIS

Naziv predmeta ugovora:

Reklamiranje Lutrije BiH putem Obojkaškog kluba „Kula" Gradačac

 

3. Ograničenja za učešće:

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

 

4. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim registrima.

 

5. Ekonomska i finansijska sposobnost:

Ne zahtjeva se

 

6. Tehnička ili profesionalna:

Ne zahtjeva se

 

7. DODATNE INFORMACIJE

Lutrija BiH namjerava provesti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci sa ponuđačem «ODBOJKAŠKI KLUB KULA GRADAČAC»

Naime ovaj ponuđač je jedini u Bosni i Hercegovini koji može pružiti tražene usluge u skladu sa članom 21. Stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama.

Preuzimanje poziva za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja će se vršiti u prostorijama Lutrije BiH, Mehmeda Spahe 11/II, 71000 Sarajevo. Kontakt osoba za preuzimanje poziva za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja je Semir Hadžalić, tel: 033/568-606 i E-mail: semir.hadzalic@lutrijabih.ba  

Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti poštom ili lično u Odjeljenje nabave Lutrije BiH, Mehmeda Spahe 11/II, Sarajevo, najkasnije do 24.07.2017. godine u 12:30 sati sa naznakom "Ponuda po javnoj nabavci - pregovarački postupak bez obavještenja br. 120/17-NE OTVARAJ"

Pregovaranje će se obaviti 24.07.2017. godine u 12:30 sati u prostorijama Lutrije BiH, Mehmeda Spahe 11/II, Sarajevo, Odjeljenje nabave.   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: