(privremeni plan nabavki za 2021. godinu) Nabavka kancelarijskog materijala, sredstava za čišćenje, raznih rezervnih dijelova, sitnog inventara, advokatskih, notarskih usluga, tehničke i protivp.zaštite lica i imovine, servisiranje sistema protuprovale i vatrodojave, osiguranje lica, imovine (vinkulirana polica sa SG) i vozila (kasko osiguranje za Toyota)