Prodaja 17 službenih vozila i monterke: Opel (Corsa C, Astra T98, Vivaro, Combo), BMW motocikli, VW Golf, Mercedes Benz, Honda moped

Datum objave: 10.09.2021. 12:59 / Izvor: Akta.ba, 10.09.2021.

Broj: 02-01-02-02-608/21

Mostar,10.09.2021.godine

 

Na temelju Odluke Vlade HNŽ o odobravanju prodaje 17 službenih vozila i monterke Ministarstva unutarnjih poslova koja se ne koriste broj: 01-1-02-1670/21 od 28.06.2021.godine i Odluke Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ o imenovanju Povjerenstva za prodaju 17 službenih vozila i monterke Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije-kantona koja se ne koriste broj: 02-01-02-02-608/21 od 15.07.2021.godine, Povjerenstvo putem javnog nadmetanja objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju 17 službenih vozila i monterke MUP-a HNŽ koja se ne koriste

 

I. Predmet Javnog oglasa je prodaja-licitacija 17 službenih vozila i monterke MUP-a HNŽ koja se ne koriste, sa slijedećim karakteristikama:

 

Lot 1.

R.b

Marka i tip vozila

Broj šasije

God. pro.

Reg. oznaka

Vrst gor.

Početna cijena vozila u KM s PDV-om

1.

OPEL CORSA C

W0L0XCF6846156327

2004

J03-E-553

Dizel

1.044,00

2.

OPEL ASTRA T98

W0L0TGF485G000756

2004

K38-A-438

Benz

1.188,10

3.

OPEL ASTRA T98

W0L0TGF485G000156

2004

M33-A-070

B enz

1.188,10

4.

OPEL VIVARO

W0LJ7ACA65V603497

2004

T43-E-892

Dizel

4.518,00

5.

OPEL COMBO

W0L0XCF2543057820

2004

J03-E-515

Dizel

1.548,70

6.

BMW

MOTOCIKL

WB10162A7WXA08733

1998

K03-J-387

Benz

1.201,30

7.

MERCEDES BENZ

WDB67401315468497

1990

A71-M-380

Dizel

8.344,30

8.

HONDA MOPED

ZDCAF49BOWF005269

 

O80-J-799

 

240,10

9.

MONTERKA

 

 

 

 

620,00

 

UKUPNO

19.892,60

 

 

Lot 2.

R.b

Marka i tip vozila

Broj šasije

God. pro.

Reg. oznaka

Vrsta gor.

Početna cijena vozila u KM s PDV-om

1.

OPEL ASTRA T98

W0L0TGF485G000763

2004

E34-M-320

Benz

1.188,10

2.

VW GOLF

WVWZZZ1JZYW330985

1999

E28-K-759

Dizel

1.775,80

3.

OPEL ASTRA T98

W0L0TGF485G000768

2004

A82-A-050

Benz

1.188,10

4.

OPEL VIVARO

W0LJ7ACA65V607655

2004

O57-J-027

Dizel

4.518,00

5.

OPEL VIVARO

W0LJ7ACA65V605207

2004

T43-E-893

Dizel

4.518,00

6.

OPEL COMBO

W0L0XCF2543058034

2004

O65-O-211

Dizel

1.548,70

7.

OPEL COMBO C- VAN

W0L0XCF2543057934

2004

M33-A-090

Dizel

1.548,70

8.

OPEL ASTRA T98

W0L0TGF3542219180

2004

A30-J-480

Benz

1.397,40

9.

BMW

MOTOCIKL

WB10162A3WXA08731

1998

M92-T-569

Benz

1201,30

 

UKUPNO

18.884,10

 

 

II. Pravo učešća

Vozila koja su predmet javne licitacije prodaju se grupno po Lot-ovima ili pojedinačno, ponuditelju koji ponudi najveću cijenu za pojedinačno vozilo ili grupu vozila-Lot. Prednost imaju ponuditelji koji daju ponudu za kupovinu grupe vozila tj .Lot-a.

Pravo učešća na licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje izvrše uplatu kaucije u iznosu 10% od početne cijene za pojedinačno vozilo ili cijeli Lot, osim uposlenika MUP-a HNŽ.

Uplata kaucije će se vršiti na blagajni MUP-a HNŽ, Brune Bušića bb, dana 15.09.2021.godine u vremenu od 12,00 do 15,00 sati.

 

III. Pregled vozila

Vozila se mogu pogledati na lokaciji PS Mostar-Jug, Buna bb dana 14.09.2021.godine u periodu od 9,00 do 10,00 sati i u PU Mostar dana 14.09.2021. u periodu od 11,00 do 12,00.

 

IV. Rok za dostavljanje ponude

Ponude se dostavljaju na protokol MUP-a HNŽ Mostar, ul. Brune Bušića bb, osobno ili poštom preporučeno, zaključno sa danom 16.09.2021.godine do 12,00 sati.

Na koverti u kojoj se dostavlja ponuda obvezno mora biti naznačeno : NE OTVARAJ „PONUDA ZA JAVNU LICITACIJU-PRODAJU 17 SLUŽBENIH VOZILA I MONTERKE MUP-a HNŽ", oznaku Lot-a i redni broj vozila za koje se dostavlja ponuda ili samo oznaku Lot-a ukoliko se daje ponuda za kupovinu cijelog Lot-a.

Jedna koverta može sadržavati ponudu za kupovinu samo jednog cijelog Lot-a ili ponudu za kupovinu jednog ili više vozila iz istog Lot-a.

 

V. Sadržaj ponude

Ponuda treba sadržavati:

-Za fizičke osobe: Ime i prezime, adresu, broj telefona ili mobitela i kopiju identifikacijskog dokumenta;

-Za pravne osobe: Aktualni izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca (original ili ovjerena preslika), Uvjerenje o poreskoj registraciji s identifikacijskim brojem (original ili ovjerena preslika), naziv poduzeća, ime i prezime odgovorne osobe, sjedište i broj telefona;

-Naznaka Lot-a za koji se ponuda dostavlja, redni broj vozila, marka i tip vozila i registracijske oznake vozila za koje se dostavlja ponuda. ( U slučaju ponude za kupovinu cijelog Lot-a, navesti samo broj Lot-a);

-Iznos ponude izražen u KM i

-Dokaz o uplati kaucije.

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuditelja, a ako je ponuditelj pravna osoba, ponuda uz potpis mora biti ovjerena pečatom pravne osobe.

Ponuditelj može dostaviti ponudu za jedno ili više vozila iz Lot-a. Također, može dati ponudu za kupovinu cijelog Lot-a, s tim da za isto vozilo/a ili Lot može dostaviti samo jednu ponudu.

Javna prodaja-licitacija je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljiv ponuditelj. Prihvatljiva ponuda je ona čija je ponuđena cijena jednaka ili veća od početne cijene vozila ili Lot-a.

Sve ponude pristigle poslije naznačenog roka, bez obzira na način dostave, kao i ponude s ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene za pojedinačno vozilo ili cijeli Lot, neće se uzeti u razmatranje.

 

VI. Otvaranje ponuda

Otvaranje dostavljenih ponuda za javnu prodaju 17 službenih vozila i monterke MUP-a HNŽ koja se ne koriste, obavit će se u Mostaru, u sali MUP-a HNŽ (Kamena zgrada), ul. Brune Bušića bb dana 17.09.2021.godine s početkom u 12,00 sati.

Otvaranju dostavljenih ponuda mogu prisustvovati fizičke osobe, koje su dostavile ponudu za određeno vozilo ili cjelokupan Lot, uz identifikacijski dokument,a za pravnu osobu može prisustvovati odgovorna osoba uz identifikacijski dokument ili ovlaštena osoba sa pismenim ovlaštenjem danim od strane pravne osobe.

Predsjednik Povjerenstva otvarat će prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u zapisnik sa otvaranja ponuda koji sadrži: ime i prezime/ naziv ponuditelja, adresa i broj telefona ili mobitela ponuditelja, broj Lot-a, redni broj vozila, reg. oznaku vozila, marku i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

Ukoliko se pojave dva ponuditelja sa prihvatljivom najvećom istom cijenom za neko vozilo ili kompletan Lot, tada je pobjednik onaj koji je ranij e dostavio ponudu, uzimajući u obzir datum i vrijeme kad je ponuda zaprimljena.

 

VII. Obveze kupca

Ponuditelj odnosno kupac, koji bude najuspješniji dužan je izvršiti uplatu pune cijene vozila ili Lot-a u roku od sedam dana od dana zaključenja prodaje-licitacije i odmah potom potpisati kupoprodajni ugovor.

Kupac će uplatu izvršiti na žiro račun:

-UniCredit bank 338 100 22 00 424 167

-Proračunska organizacija 1401001(obvezno navesti).

Primopredaja vozila u dogovoru s kupcem, izvršit će se odmah po predočenju dokaza o uplati kupoprodajne cijene i potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko kupac ne plati utvrđeni iznos i ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora smatrat će se da je odustao od kupovine, gubi pravo na povrat kaucije, a zaključenje kupoprodajnog ugovora ponudit će se slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva vozila kao i troškove transporta snosi kupac.

Vozila se prodaju po principu „viđeno-kupljeno" te se nikakve naknadne reklamacije neće uvažavati.

 

VIII. Dodatne informacije

Sudioniku postupka prodaje-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćena kaucija u iznosu od 10% bit će vraćena u roku od 7 dana nakon okončanja postupka prodaje-licitacije na blagajni MUP-a HNŽ.

Uplaćena kaucija najpovoljnijem ponuditelju bit će vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa ponuđene cijene i potpisanog kupoprodajnog ugovora.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj: 036/ 383-264.

 

P O V J E R E N S T V O

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: