Prodaja alata, ležajeva i osnovnih sredstava iz alatnice

Datum objave: 12.07.2017. 09:05 / Izvor: Akta.ba, 12.07.2017.

Na osnovu člana 2. Odluke o prodaji pokretne imovine - alata, ležajeva i osnovnih sredstava iz alatnice u Poslovnoj zoni „Ramići - Banja Luka", broj 07-013- 374/17 od 15.06.2017. godine („Službeni glasnik Grada Banjaluka", br.23/17), Gradonačelnik grada Banjaluka, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prodaju pokretne imovine: alata, ležajeva i osnovnih sredstava iz alatnice,

pribavljanjem pisanih ponuda

 

I Predmet prodaje

Ovom odlukom, odobrava se prodaja pokretne imovine u PZ „Ramići-Banjaluka", kako slijedi :

 

1. Alat - 1.518 različitih stavki, (iz spiska u prilogu)

2. Ležajevi - 294 različitih stavki (iz spiska u prilogu)

3. Osnovna sredstva - 27 stavki (iz spiska u prilogu)

 

Ukupno predmet prodaje čini 1.839 različitih stavki.

 

REKAPITULACIJA

STAVKA

UKUPNO PROCIJENjENA

TRŽIŠNA VRIJEDNOST ( KM )

ALAT

38.417,57

LEŽAJEVI   13.276,43
OSNOVNA SREDSTVA IZ ALATNICE 1.929,00
UKUPNO:  53.623,00

 

                     

Spisak pokretne imovine sa cijenama po stavkama dostupan je na web stranici Grada Banja Luka (http://www.banjaluka.rs.ba) u kancelariji Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje ul. Kralja Alfonsa XIII br. 1 (preko puta „Citadele" 1. sprat) i na portirnici Poslovne zone „Ramići - Banja Luka".

 

Pokretna imovina se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike.

 

II Uslovi prodaje

Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica, koja dostave ponude, neposredno ili putem pošte, u roku utvrđenom ovim javnim pozivom.

Za učešće u postupku prodaje pokretne imovine, ponuđači su dužni uplatiti kauciju u visini od 10% od početne vrijednosti pokretne imovine (sredstava koja se prodaju, sa naznakom rednog broja, odnosno šifrom i tekstualnim opisom iz specifikacije), objavljene u ovom pozivu. Uplatu izvršiti na žiro-račun br.551-790-22206572-52, kod „Unikredit Bank" a.d. Banjaluka.

 

Početna cijena sredstava koja su predmet prodaje je procijenjena tržišna vrijednost stavke iz tabelarnog prikaza iz tačke I javnog poziva.

 

Kupcu će se uračunati u kupoprodajnu cijenu uplaćeni iznos kaucije.

 

Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije, u roku od 15 dana od dana sačinjenog i dostavljenog zapisnika o izboru najpovoljnijeg ponuđača..

 

Prodaja pokretne imovine može se vršiti po stavkama (kompletna stavka), grupno ili u cjelini.

Ponuda treba da sadrži:

1. Podatke o ponuđaču (naziv/ime i prezime, adresa i kontakt telefon):

- za pravna lica (ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, matični broj firme, poreski identifikacioni broj - PIB),

- za fizička lica (ovjerena fotokopija lične karte, a ako je lice samostalni preduzetnik - ovjerena fotokopija rješenja o registraciji samostalnog preduzetnika),

 

2. Iznos ponude, izraženo u KM,

Potpisanu izjavu ponuđača o prihvatanju pokretne imovine u zatečenom stanju

Dokaz o izvršenoj uplati kaucije

 

Ponude sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično u zatvorenoj koverti s naznakom „Ponuda za kupovinu pokretne imovine - ne otvaraj" na adresu Gradske uprave Grada Banjaluka, Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje (Trg srpskih vladara broj 1), u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo ponuđača, obaviće Komisija za prodaju pokretne imovine, imenovana rješenjem Gradonačelnika Grada Banjaluka, najkasnije pet dana po isteku krajnjeg roka za prijem ponuda.

Ponuđači će biti blagovremeno obavješteni o vremenu i roku javnog otvaranja ponuda.

 

III Zaključenje ugovora

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se primjenom kriterija najviše ponuđene cijene date u ponudi. 

U slučaju da se dva ili više ponuđača prijave sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, prednost će imati ponuda koja je ranije prispjela po datumu i vremenu prijema na protokol.

 

O odluci komisije, ponuđači će biti pismeno obaviješteni, a sa ponuđačem čija ponuda je najpovoljnija, biće zaključen ugovor o kupoprodaji.

 

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane, ugovor će se zaključiti sa ponuđačem koji ima sljedeću najpovoljniju ponudu.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kaucije.

Izabrani ponuđač (kupac) je dužan da po zaključenju ugovora, u roku od 8 (osam) dana uplati kupoprodajnu cijenu, a u roku od 20 (dvadeset) dana preuzme kupljenu pokretnu imovinu, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Pripadajuće poreze, troškove prenosa vlasništva, demontaže i utovara sredstava, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

 

IV Dodatne informacije

Pokretna imovina koja je predmet prodaje nalazi se u Poslovnoj zoni „Ramići- Banjaluka", a zainteresovani ponuđači je mogu razgledati svakim radnim danom u vremenu od 11 do 14 časova, u toku trajanja javnog poziva.

Sve dodatne inforamcije mogu se dobiti u prostorijama Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje - Odsjek za saradnju sa investitorima i poslovnu zonu, ulica Kralja Alfonsa XIII broj 1., telefon 051/ 220 280, kontakt osobe Zoran Janjuš, telefon, 065/ 537 406 i Milojko Ševa, telefon 065/ 540 952.

Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na veb stranicama Grada Banjaluka (http://www.banjaluka.rs.ba), najkasnije 15 dana prije dana određenog za dan otvaranja pisanih ponuda.

 

Broj: 12 - G- 2245/17

Dana: 10.07.2017.god.

 

GRADONAČELNIK

Mr Igor Radojičić

 

Spisak pokretne imovine sa cijenama po stavkama

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: