Prodaja bagera Volvo LW, kamiona kipera TAM 260, kosačice Twiga, pumpe za vodu Agro 1000, agregata za zavarivanje, bušilice za metal, elektromotora, ostale opreme (razni upuštači, elektroormari, trafoi, elektrootpad, lanterne, T-komadi, cijevne kolone, turbine sa zvona, dijelovi ustave)

Datum objave: 13.10.2021. 09:25 / Izvor: Večernje novosti, 13.10.2021.

 

Broj: 01/1-7118-2/21

Datum: 12.10.2021. godine.

 

Na osnovu odluke Upravnog odbora Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina broj: 01/4-8-2/21 od 08.10.2021. godine, člana 19. Statuta Javne Ustanove „Vode Srpske" Bijeljina broj 01/4-12/19 od 15.04.2019. godine, Rješenja direktor Javne Ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, broj 01/1-7118/21 od 11.10.2021. godine, objavljuje se

 

OGLAS

za prodaju neupotrebljive mehanizacije, alata i dijelova crpnih stanica putem prikupljanja zatvorenih pisanih

ponuda

 

JU „Vode Srpske" Bijeljina putem prikupljanja mini-malno 3 (tri) zatvorene pisane ponude prodaje sljedeću neupotrebljivu mehanizaciju, alate i dijelove crpnih stanica (sekundarne sirovine) kao jednu cjelinu:

1.Bager točkaš „VOLVO" LW, godina proizvodnje 2000. - neispravan,

2.Kamion kiper „TAM" 260, godina proizvodnje 1987. -neispravan,

3.Kosačica „TMSA" godina proizvodnje 2000. - nekom-pletna i neispravna,

4.Pumpa za vodu „Agro 1000" godina proizvodnje 1983. -nekompletna i neispravna,

5.Agregat za zavarivanjeuljanik KHD 375D, godina pro-izvodnje 1980. - neispravan,

6.Bušilica za metal stona M-16, godina proizvodnje 1983. - neispravna i nekompletna,

7.Elektromotori 18 komada,

8.Ostala oprema (razni upuštači, elektroormari, trafoi, elektrootpad, lanterne, T-komadi, cijevne kolone, turbine sa zvona, dijelovi ustave) - sve u svoJstvu otpada.

Sve gore navedeno prodaje se kao jedna cjelina u VIđenom stanju čija je početna vrijednost procjenjena na 29.970,00 KM, te naknadne reklamacije neće biti uvažene. Sredstva koja su predmet prodaje mogu se uz prethodnu najavu na mail mstankovic@voders.org, pogledati dana, 21.10.2021. godine, u periodu od 8:00 do 14:00 časova na adresi ulica Avde Ćuka broj 11, Gradiška. JU „Vode Srpske" Bijeljina će o izvršenom pregledu sredstava prodaje izdati posebnu potvrdu.

Pravo učestvovanja u postupku imaju domaća i strana pravna i fizička lica (po principu reciprociteta). Zaposleni u JU „Vode Srpske" Bijeljina nemaju pravo učešća u postupku kupovine.

Ponuda treba da sadrži:

Pravna lica: naziv i sjedište, matični broj i JIB, aktuelni izvod iz sudskog registra, kontakt telefon i ponudu sa naznačenom ponuđenom cijenom, potpis i otisak pečata ponuđača.

Fizička lica: ime i prezime, adresa, kontakt telefon, ovjerena fotokopija lične karte ili pasoša, kontakt telefon, ponuda sa naznačenom ponuđenom cijenom i potpis ponuđača.

Koverte sa zatvorenim pisanim ponudama potrebno je dostaviti na adresu: JU „Vode Srpske" Bijeljina, ul. Miloša Obilića broj 51, 76300 Bijeljina, najkasnije do 26.10.2021. godine do 11:00 časova, uz naznaku da se ponuda dostavlja Komisiji za sprovođenje postupka prodaje neupotrebljive mehanizacije, alata i dijelova crpnih stanica (u daljem tekstu: Komisija) kao i napomenu „NE OTVARATI" do 26.10.2021. godine do 12:00 časova".

Otvaranje ponuda biđe izvršeno dana 26.10.2021. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama JU„Vode Srpske" u ulici Miloša Obilića broj 51, Bijeljina.

Javnom otvaranju pristiglih ponuda mogu prisustvova ti svi kvalifikovani ponuđači koji su dostavili svoje ponude. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje i vratiće se neotvorene. Ponuda se smatra blagovremena ukoliko je do naznačenog datuma i vremena primljena kod prodavca (bez obzira na način dostavljanja lično ili poštom). U procesu prodaje nije moguća prodaja ispod iznosa ponuđene početne cijene od 29.970,00 KM. Postupak prodaje se smatra uspješnim ako stigne minimum 3 (tri) zatvorene pisane ponude. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača jeste najviša ponuđena cijena. U slučaju da dva ili više ponuđača daju istu ponudu izabraće se onaj čija je ponuda ranije dostavljena po datumu i vremenu dostave.

Izabrani ponuđač dužan je ponuđenu vrijednost uplatiti u roku od 8 (osam) dana na račun JU„Vode Srpske" Bijeljina, koji će se naknadno dostaviti izabranom ponuđaču. Predaja u posjed predmetnih sredstava izvršiđe se u roku od 8 (osam) dana od dana uplate cjelokupne cijene. U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu, sljedeći najpovoljniji ponuđač biće proglašen kupcem i biće pozvan da uplati onu cijenu koju je ponudio. Sve troškove prenosa vlasništva, kao i ostale moguće troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

 

DIREKTOR

Miroslav Milovanović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: