Prodaja benzinske pumpe sa halom na lokaciji Bukvalek na putu Banja Luka - Čađavica i benzinske pumpe sa kafićem, vulkanizerskom radionicom i autopraonicom u Maslovarama

Datum objave:23.02.2021. 09:03 / Izvor: Večernje novosti, 23.02.2021.

 „DLD PETROL" d.o.o. u stečaju

Ul. Srpska 99, BANJA LUКA

Br. stečaja: 57 0 St 127589 18 St

 

Broj:31/R/21

Datum: 22.2.2021. god.

 

Na osnovu člana 155,157. i 160. Zakona o stečajnom postupku RS („Sl. Gl. RS" br: 16/16), a u skladu sa čl. 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl. Gl. RS" br: 54/17) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene 12.3.2020. god., stečajni upravnik objavljuje

 

O G L A S

o javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika putem javnog prikupljanja ponuda - Benzinske pumpe sa zemljištem i opremom u Trošeljima, Opština Gradiška

 

Prodaju se osnovna sredstva - nekretnina sa pripadajuđom opremom:

- Benzinska pumpa sa zemljištem i opremom na lokaciji Trošelji na putu Nova Topola - Srbac, prva javna prodaja

A1) Građevinski objekat i zemljište na lokaciji benzinske pumpe u Trošeljima

Nekretnine čine: zemljište, objekat benzinske pumpe i infrastruktura.

Objekat je izgrađen na zemljištu ukupne površine 7.756 t2, koje je označeno sa kč. 6r. 1213, 1215, 1216/1, 1216/14 i 1216/23 i upisano u PL br: 749/4 КO Trošelji, Opština Gradiška, te u ZК broj: 5 КO N/P Trošelji, vlasništvo„DLD Petrol" d.o.o. Banja Luka 1/1.

Na nekretnini je upisana hipoteka Antunoviđ ags doo Orašje.

Objekat čini prizemna zgrada benzinske pumpe površine 53 m2(podatak iz PL i ZК). Zemljište pod betonskim pločama je površine 40 m2, pod betonskim prizmama 155 m2, pod asfaltom 299 m2, tamponom od šljunka 5.266 m2, dokje njiva površine 2.005 t2.

Lokacija je ograđena monolitnim zidom sa tri strane. U zemljište su ukopana tri čelična rezervoara za smještaj goriva, ukupne zapremine 250 t3.

Vrijednost   nekretnina procijenjena od strane vještaka građevinske struke je 626.984,00 КM.

A2) Oprema

Oprema se sastoji od jednog aparata za točenje goriva. Procijenjena vrijednost opreme je 4.500,00 КM.

A3) Početna cijena za prodaju benzinske pumpe sa opremom u Trošeljima

Imovina stečajnog dužnika navedena u tačkama A1 i A2, prodaje se„u paketu" kao cjelina.

Procijenjena vrijednost nekretnine sa pripadajućom opremom je 631.484,00 КM.

Na prvoj javnoj prodaji najniža cijena po kojoj se nekretnina može prodati je 50% od njene procijenjene vrijednosti.

Najniža cijena po kojoj se može ponuditi predmet prodaje na ovoj javnoj prodaji je 316.000,00 КM.

 

C. Opšte odredbe

C1) Način i uslovi prodaje

Prodaja imovine se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", te se naknadni prigovori i reklamacije na stanje imovine koja je predmet prodaje neće razmatrati.

Prodaja će se obaviti javnim prikupljanjem ponuda tako što će se zatvorene i zapečaćene koverte predati stečajnom upravniku u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108, Velika sala - prizemlje, dana 26.3.2021. godine (petak) u 13 h.

Otvaranje ponuda će se obaviti 30 minuta nakon isteka roka za dostavljanje ponuda na istom mjestu.

Nakon otvaranja pismenih ponuda sačiniće se lista ponuđača a najpovoljniji ponuđač će biti proglašen kupcem.

Pozivaju se članovi odbora povjerilaca „DLD Petrol" d.o.o. u stečaju da prisustvuju otvaranju ponuda.

Otvaranju ponuda se pristupa i ako članovi odbora povjerilaca ili neko od ponuđača ne prisustvuje otvaranju ponuda.

Ponude obavezno sadrže naziv i adresu ponuđača, predmet prodaje, iznos ponuđene cijene u КM, i sa naznakom: za javnu prodaju predmeta prodaje A, zakazanu dana 26.3.2021. prema oglasu „DLD Petrol" d.o.o. u stečaju Banja Luka.

Uz pismenu ponudu ponuđači prilažu i: kopiju lične karte ako učestvuju kao fizičko lice, kopiju rješenja o upisu u sudski registar ako učestvuju kao pravno lice, potvrdu o uplati depozita, izjavu o preuzimanju prodajne dokumentacije i izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Pismena ponuda i prilozi predaju se u zatvorenim i zapečađenim kovertama.

 

Stečajni upravnik neđe razmatrati ponude koje:

1.            ne sadrže jasno određen iznos na koji ponuda glasi,

2.            se pozivaju na neku drugu ponudu,

3.            su date pod uslovom ili se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni u prodajnoj doku-mentacili i oglasu i

4.            uz koje nije položen depozit u predviđenom roku

Javna prodaja đe se obaviti prema Standardu o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, Gl. VI, Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl. Gl. RS" br: 54/17)

C2) Pregled imovine i preuzimanje prodajne dokumentacije

Imovina se može pogledati u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj: 065/547-976 i 051/211 -256 (stečajna upravnica).

Prodajnu dokumentaciju BP Trošelji čine: Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izjava o preuzimanju prodajne dokumentacije,„Izvještaj o procjeni tržišne vri-jednosti Benzinske pumpe u Trošeljima, Grad Gradiška" Izvod iz procjene opreme i Imovinsko-pravna dokumentacija.

Dokumentacija se može preuzeti prema dogovoru uz prethodnu najavu na telefon broj: 065/547-976 i 051/211-256 (stečajna upravnica) ili elektronski.

C 3) Pravo učešća na javnoj prodaji i tok prodaje

C 3.1. Pravoučešđa najavnoj prodaji imaju sva domaća i strana pravna lica, preduzet-nici i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

a) Preuzela prodajnu dokumentaciju,

đ) U predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika: DLD Petrol d.o.o. u stečaju, broj: 571-010-00002760-29 kod „Кo-mercijalne banke" ad Banja Luka u visini 50.000,00 КM, sa naznakom: Sredstva depozita za učešće u javnoj prodaji predmeta prodaje pod A, i to zaključno sa 24.3.2021. godine.

s) Potpisala izjavu o gubitku prava na povrat depozita

b) Dostavila ponudu

Za učešće u javnom prikupljanju ponuda moraju biti ispunjeni svi uslovi.

Uslovi za sprovođenje javnog prikupljanja ponuda su ispunjeni ako najmanje jedno lice ispuni sve navedene uslove.

C.3.2. Nakon otvaranja koverti utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je nekretnina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača i visini prihvađene ponude stečajni upravnik će dostaviti svim ponuđačima u roku od 15 dana od dana otvaranja ponude.

C.3.3. Svim učesnicima javne prodaje se vraća depozit u roku od 8 dana od dana otvaranja pismenih ponuda, osim proglašenom kupcu i drugom najboljem ponuđa-ču. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca sma-tra se dijelom avansne uplate.

4. Ukoliko ponuđač sa napovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o prodaji, stečajni upravnik će zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da degtonuje prodajnu cijenu.

5. Кupac je dužan uplatiti razliku do ukupne izlicitirane vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika broj: 571-010-00002760-29 kod „Кomercijalne banke" Ad Banja Luka.

6. Кupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene.

Stečajni upravnik predaje u posjed imovinu koja je predmet prodaje prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji.

7.  Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza.

8. Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banja Luci, dnevnom listu „Večernje novosti" izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

Stečajni upravnik:

Berić Risojević Ljubinka, dipl. ecc.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: