Prodaja drvnih sortimenata (bijeli bor, crni bor)

Datum objave: 09.03.2021. 10:49 / Izvor: Akta.ba, 08.03.2021.

Broj: 01/P-539/21

Datum: 5. ožujka 2021. godine

 

Na osnovu Odluka Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-166/2021. od 26. veljače 2021. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

 

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije na panju

 

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 15. ožujka 2021. godine (ponedjeljak).

 

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema sortimentu, kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

Napomena: Cijene se nude po sortimentnom napadu i ponuditelji su dužni dati cijenu za sve vrste drveta i za svaki od ponuđenih sortimenata unutar Lot-a. Ponuđena količina je iskazana u neto iznosu po sortimentnom napadu a početna cijena je bez obračunatog PDV-a. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najbolju prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama. Napomena: prosječna cijena služi samo u svrhu vrednovanja ponuditelja unutar istoga lota.

 

Kontakt telefon:

- Šumarija Tomislavgrad 34 352-105; kontakt osoba-upravitelj Krešo Jurič mag. ing. šum

 

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u kupovini šumskih drvnih sortimenata imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće opće uvijete:

1) Da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

2) da su registrirani za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj.

3) da nisu u sudskom sporu sa prodavateljem u vezi isporuke/nabave drveta, da uredno izmiruju obveze prema ovom Društvu ili da osiguraju garanciju plaćanja, da nisu dužnici gospodarskog Društvu, da su ranija neisplaćena dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju duga odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

Preuzeti drvni sortimenti će se plaćati u roku od 5 dana od dana izdavanja računa.

- da uplate jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT-ove za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 338 150 2289 612 538 kako slijedi:

2.373,563 KM

Prodaja na panju sistemom javnog nadmetanja održat će se 15. ožujka 2021. godine u 11:15 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

- Licitirati se može isključivo za ako je uplaćena kaucija.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

 

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković – 063/485-455.

 

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju kupci mogu preuzeti na službenoj stranici društvawww.hbsume.ba, do15. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) do 11:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 5 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

 

5. Dostava ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju - ne otvaraj“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80 320 Kupres, do dana 15. ožujka 2021. godine.

 

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz nužnost poštivanja donesenih mjera zbog novonastale situacije vezane uz pojavu i širenje korona virusa (COVID-19). Osigurat ćemo prisustvo zainteresiranim kupacima koji budu poštivali propisane epidemiološke mjere. (razmak, obeze nošenja maski).

 

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najviša ponuđena cijena. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama unutar LOT-a.

 

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim kupcem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata. Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti 5 dana od dana izdavanja računa. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata do 31.12.2021. godine (vrijedi za sve LOT-ove).

Ugovorne strane će prilikom zaključivanja ugovora definirati rokove početka i završetka usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kao i dinamiku kako usluga sječe tako i preuzimanja drvnih sortimenta.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u rokovima odgode plaćanja koje je ostvario po gore navedenim kriterijima. Kupac se obvezuje preuzeti drvne sortimente u roku 30 dana od dana završetka usluga na sječe, izradi i izvozu drvnih sortimenata. Sve obveze po kupoprodajnim ugovorima zaključenim na osnovu ove licitacije moraju biti izmirene do 31.12.2021. godine.

 

9. Pouka o pravnom lijeku.

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

 

Predsjednik povjerenstva

Josip Madunić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: