Prodaja drvnih sortimenata: bukva, hrast i lišćari

Datum objave: 08.03.2021. 08:59 / Izvor: Akta.ba, 04.03.2021.

UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o

Bosanska Krupa

Broj:

Datum: 04.03.2021

 

Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapjenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. Bosanska Krupa 2018. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME" d.o.o. Bosanska Krupa 04.03.2021 godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem:

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH

PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

Redni broj

Predmet Licitacije

Klasa

Količina m1

Početna najniža cijena bez PDV (KM)

Lokacija/Mjesto prodaje (Podružnica „Šumarija"/Pogon)

Vrsta drveta

Sortimenti

Jed.cijena (KM+PDV)

Ukupna vrijednost (KM+PDV)

1.

Bukva

Ogrjev cijepani

-

1,40

93,72

131,21

Glavno stovarište

2.

Hrast cer

Ogrjev cijepani

-

2,80

89,04

249,31

Ukupno

Lišćari

Ogrjev cijepani

-

4,20

-

380,52

 

 

2. PODNOŠENJE PONUDE

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica.

Ponuda se predaje na dan 08.03.2021 godine u mjestu Glavno stovarište u 9°° sati Komisiji za prodaju u pismenoj formi, kao i usmeno na zapisnik Komisije.

 

3. SADRŽAJ PONUDE

Bilo da se ponuda predaje pismeno ili usmeno na predviđen način, pravna lica istu ovjeravaju pečatom i potpisom ovlaštenog lica, a fizička lica uz predočenje lične karte.

Ponuda obavezno mora sadržavati jasno izraženu cijenu koja se nudi.

 

OTVARANJE PONUDE

Komisija za licitaciju će nakon zaprimljene ponude, uz prisustvo zainteresovanih kupaca pristupiti otvaranju istih, te će u zapisnik unijeti ponude, koje su date usmenim putem.

 

1. PREDMET JAVNOG POZIV

Predmet prodaje putem licitacije su drvni sortimenti u količini od 4,20 (m3)

 

5.         KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona kojom je ponuđena najviša cijena.

U slučaju dostavljanja dvije ili više istih ponuda daje se mogućnost takvim zainteresovanim kupcima da se izjasne o eventualnom dodatnom povećanju ponude, pisanim putem zatvorenim kovertama, čije otvoranje će se vršiti javno, odmah.

 

6.         DODATNE INFORMACIJE

Prodaja putem licitacije se može održati ako u njoj učestvuje najmanje jedan učesnik.

O provedenom postupku licitacije, Komisija će sačiniti Zapisnik u tri primjerka, od kojih će jedan dostaviti blagajniku/fakturisti, jedan će uručiti kupcu, a jedan će Komsija zadržati za svoje potrebe.

Prilikom utovara prodatih drvnih sortimenata, neophodno je prisustvo Poslovođe uzgoja i zaštite, kao člana Komisije, koji će izvršiti mjerenje količine istih.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE:

mr. Amra Ismailovski, dipl.ing.šum

 


  • Početna cijena ne može biti manja od cijene predviđene važećim Cjenovnikom za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME" d.o.o. Bosanska Krupa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: