Prodaja drvnih sortimenata: tehnička oblovina na panju i ogrevno drvo (tvrdi lišćari) na panju ŠG Majevičko, Šumarija Čelić

Datum objave: 24.07.2017. 14:20 / Izvor: Akta.ba, 24.07.2017.

JP“ŠUME TK“

DD KLADANJ

 

Broj: 7525/17

Datum: 24.07.2017. god.       

 

Predmet : O glašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I   Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi :

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

( bez PDV-a )

 

Uži lokalitet

LOT 1

 

ŠG“Majevičko“

Šumarija Čelić

Tehnička oblovina na panju

 

I/III

31,32

74,00

G.J.“Maoča“, odjel 88

 

Ogrevno drvo (tvrdi lišćari) na panju

 

I/III

193,99

26,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za više detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način :

Kontakt osoba : Mezetović Mirza  tel. 035/621-282,061/281-253.

 

II   Ponuda mora sadržavati :

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu  vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 28.07.2017. godine do 13.00 sati.

 

III  Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci ( ponuđači ) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

« Ponuda za drvne sortimente « ne otvaraj, na adresu :

JP « ŠUME TK « DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75 280 Kladanj.

( sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________  ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA :  Kupac koji ponudi najbolju cijenu  obavezan je prije preuzimanja  drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata :

1. rješenje o registraciji,

2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.   

 

IV  Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.akta.ba i www.jpsumetk.ba od 24.07.2017. godine.

 

V Otvaranje ponuda 

 Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 28.07.2017. godine od 13,00 sati u prostorijama direkcije JP « Šume TK « Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI  Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

 Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-e  u  roku od  30 dana.

Svi ponuđači su dužni položiti 10 %  licitirane ( početne) vrijednosti za LOT-ve za koje dostavljaju ponudu. Ponudžačima koji nebudu najpovoljiniji bit će vraćen novac.

 

v.d.   D I R E K T O R

Omazić Kadrija, dipl.ing.šum.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: